Seçmeli Tarih 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam dinini tebliğ eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
 • Hz. Muhammed
Soru 2

Hz. Muhammed’in babası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah
 • Abdülmuttalip
 • Ebu Talip
 • Vehb
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Hatice
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebubekir
Soru 4

Arapların genel olarak hayat biçimleri göçebe ve yerleşik hayata dayalıydı. Göçebe hayat süren Araplara bedevi, kentlerde yaşayanlara ise medenidenilirdi. Göçebelerin en önemli ge çim kaynağı hayvancılık, yerleşiklerin ise tarım ve ticaretti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Arabistan’da siyasi birlik yoktu.
 • Göçebe Araplara bedevi denirdi.
 • Yerleşik Arapların en önemli ge çim kaynağı hayvancılıktı.
 • Kentlerde yaşayan Araplara emir denirdi.
Soru 5

İslamiyetten önce Arapların çoğu putlara tapardı. Bunlara müşrik denirdi. Arabistan’da az da olsa Hristiyanlık ve Museviliğe inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında kendilerine hanif adı verilen ve Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar da bulunuyordu.
Verilen bilgide İslam öncesi Arabistan’ın hangi özelliği anlatılmıştır?

 • Siyasi
 • Dinî
 • Ekonomik
 • Askeri
REKLAM
Soru 6

İhşidoğulları Devleti’ne aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?

 • Fatımîler
 • Abbasiler
 • Harzemşahlar
 • Karahanlılar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
 • Tolunoğulları
Soru 8

Karahanlı Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Karahanlılara ayrıca İlek Hanlar da denilmiştir. İranlılar ise bu devlete Al-i Afrasiyab ismini vermişlerdir.
Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
 • Bilinen ilk hükümdarı Satuk Buğra Han’dır.
 • İlek Hanlar olarak da bilinmektedirler.
 • İranlılar tarafından Al-i Afrasiyab olarak isimlendirilmişlerdir.
Soru 9

Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sebük Tegin
 • Satuk Buğra Han
 • Gazneli Mahmut
 • Alp Arslan
Soru 10

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Alp Arslan Dönemi’nde yapılmıştır?

 • Malazgirt
 • Dandanakan
 • Pasinler
 • Katvan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kabul edilen dinlerden değildir?

 • Mecusilik
 • Musevilik
 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
Soru 12

Büyük Selçuklu Devleti’ndeki atabeylik kurumu Osmanlı’da hangi isimle devam etmiştir?

 • Yabgu
 • Naib
 • Hacip
 • Lala
Soru 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde, devletinçeşitli konulardaki yazışma iş lerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstifa Divanı
 • Tuğra Divanı
 • İşraf Divanı
 • Arz Divanı
REKLAM
Soru 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ne denirdi?

 • Şıhne
 • Amid
 • Melik
 • Amil
Soru 15

Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin adı hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Konusu dinî ve ahlakidir. Yazarı Edip Ahmet Yükneki’dir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabetü’l – Hakayık
 • Divanü Lügat-it Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
Soru 16

Hıttin Zaferi ile Kudüs’üHaçlılardan alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melikşah
 • Alp Arslan
 • Gazneli Mahmut
 • Selahaddin Eyyubi
Soru 17

Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı zamanında bozulmuştur?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmet
 • II. Bayezıt
Soru 18

Moğol İmparatorluğu parçalandıktan sonra İran’da hangi devlet kurulmuştur?

 • İlhanlılar
 • Kubilay Hanlığı
 • Çağatay Hanlığı
 • Altın Orda Devleti
Soru 19

Moğollarda tüccarlardan ve pazara getirilen mallardan alınan vergiye ne denirdi?

 • Suyurgal
 • Kopçur
 • Tamga
 • Kalan
Soru 20

Muhakemet’ül Lûgateyn adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadızade-i Rumi
 • Ali Şir Nevai
 • Hüseyin Baykara
 • Ebul Gazi Bahadır Han
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBBADBCAADBCADCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?