GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 5 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Edebiyatın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ve yazılı olarak ifade edilmesidir.
 • B) Toplumların yüzyıllar boyunca geçirdiği aşamaları inceleyen bilim dalıdır.
 • C) Olayları yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.
 • D) Bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının tümüdür.
SORU 2

Tanzimat Fermanı’nın ilan ediliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yönetim şeklini değiştirmek
 • B) Devletin sınırlarını genişletmek
 • C) Meclisi kurarak padişahın yetkilerini kısıtlamak
 • D) Devleti Batı esaslarına göre yeniden yapılandırmak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem’in özelliklerindendir?

 • A) Şiirde Batı’dan alınan yeni biçimler kullanılmıştır.
 • B) Dili sadeleştirme çalışmalarına ara verilmiş, dil ağırlaşmıştır.
 • C) Eserlerde toplumsal konular tercih edilmiştir.
 • D) Romantizm akımından realizm akımına geçilmiştir.
SORU 4

Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Cezmi – roman
 • B) Terkibibent – roman
 • C) Şair Evlenmesi – tiyatro
 • D) Makber – şiir
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem için söylenemez?

 • A) Yenilik taraftarı gençleri Servet-i Fünûn çatısı altında toplamıştır.
 • B) Batılı anlamda ilk tiyatro oyununu yazmıştır.
 • C) Edebiyat konularını öğreten Talim-i Edebiyat adlı eseri yazmıştır.
 • D) Şiir, roman, tiyatro, eleştiri türlerinde eser vermiştir.
SORU 6

Türk edebiyatında yeniliklerin öncü südür. İlk özel gazeteyi çıkarmış, ilk makaleyi ve ilk piyesi yazmıştır. La Fontaine ve Lamartine’den tercümeler yapmıştır. Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kasidesi eski kasidelerden biçim ve içerik olarak farklıdır.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbrahim Şinasi
 • B) Namık Kemal
 • C) Ziya Paşa
 • D) Abdülhak Hamit Tarhan
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 • A) Şiirler genellikle aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
 • B) Şiirlerde bütün güzelliğine değil beyit güzelliğine önem verilmiştir
 • C) Batı edebiyatından yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
 • D) Günlük hayatla ilgili her tür olay, duygu ve düşünce şiirde işlenmeye başlanmıştır.
SORU 8

Edebiyatımızdaki ilk yerli roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İntibah
 • B) Sergüzeşt
 • C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • D) Telemak
SORU 9

Beslemişken bu kadar âdemi ihsaniyle
Gitti bîçâre vatan ağlıyarak şâniyle
Yaz bu mersiyeyi taşa şühedâ kaniyle
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
 • B) Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem’in özelliklerini taşır.
 • C) Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır.
 • D) Bireysel bir konu işlenmiştir.
SORU 10

Ali Bey hâli vakti yerinde, iyi bir ailenin tek çocuğudur. Babasını kaybedince üzüntüye kapılır, sık sık Çamlıca’ya gezintiye çıkar. Bu esnada Mehpeyker adlı kötü bir kadınla tanışır. Ali Bey kötü alışkanlıklar edinir. Annesi oğlunu bu kadından kurtarmak için Dilâşup adlı bir cariyeyle evlendirir. Mehpeyker buna çok kızar ve Ali Bey’den intikam alır.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Felâtun Bey ile Rakım Efendi
 • B) Yaban
 • C) İntibah
 • D) Şair Evlenmesi
SORU 11

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Türk edebiyatının ilk makalesidir.
 • B) Ziya Paşa tarafından yazılmıştır.
 • C) Noktalama işaretleri ilk kez kullanılmıştır.
 • D) Gazetenin önemi ve çıkış sebebinden söz edilmiştir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez?

 • A) Türk şiirine Batılı bir kimlik kazandırmıştır.
 • B) Tiyatro türünde eserleri vardır.
 • C) En ünlü şiirlerinden biri “Vatan Mersiyesi”dir.
 • D) Şiirlerinde bireysel temaları işlemiştir.
SORU 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat Edebiyatı’nın İkinci Dönem temsilcilerindendir?

 • A) Mehmet Akif Ersoy
 • B) Ahmet Haşim
 • C) Tevfik Fikret
 • D) Samipaşazade Sezai
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi realist bir roman değildir?

 • A) İntibah
 • B) Araba Sevdası
 • C) Sergüzeşt
 • D) Zehra
SORU 15

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Malumat
 • B) Takvim-i Vekâyi
 • C) İbret
 • D) Hürriyet
SORU 16

Şair Evlenmesi adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kölelik sistemi
 • B) Yanlış batılılaşma
 • C) Görücü usulüyle evlilik
 • D) Batıl inançlar
SORU 17

Tanzimat edebiyatı şair ve yazarlarındandır. Şiir, makale, hiciv, mizah, antoloji vb. birçok alanda eser vermiştir. Şiirlerinde divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Harabat, Zafername eserlerinden bazılarıdır.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Fuat Köprülü
 • B) Şemsettin Sami
 • C) Ömer Seyfettin
 • D) Ziya Paşa
SORU 18

Gençlik gitse de hâle heyhât!
Gençlik gitti bütün mahv oldu
Ne kadar varsa gönülde hevesât
Geçti ru’yâ gibi âh ol demler!
O güzel günler o hoş âlemler!

Bu dizeler aşağıdaki geleneklerden hangisine ait olabilir?

 • A) Halk şiiri
 • B) Millî edebiyat şiiri
 • C) Cumhuriyet şiiri
 • D) Tanzimat şiiri
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın eser verdiği türlerden biridir?

 • A) Tiyatro
 • B) Roman
 • C) Hikâye
 • D) Edebiyat Tarihi
SORU 20

Yâ Rab, öleyim mi neyleyim ben?..
Ayrı yaşayım mı sevdiğimden?..
Verdin bana böyle bir musîbet,
Ettin beni düşmen-î muhabbet.
Yâ bir kulu sevmiyor musun sen?..
Yâ böyle ölüm değil mi erken?..
Hiç bulmamak üzere gaib ettim,
Mecnun gibi ben onu severken.

Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatan özlemi
 • B) Hürriyet aşkı
 • C) Ölüm acısı
 • D) Yaşama sevgisi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBBABCDCBCDABCDDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?