Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisiServetifünun Dönemi’nde şiir tü rünün belli başlı sanatçılarından değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
 • Cenap Şehabettin
 • Süleyman Nazif
Soru 2

Servetifünun sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde yapılan yeniliklerin belirli bir ölçüsü bulunması gerektiğini savunmuştur. Dilin olduğundan daha ağır ve fazlasıyla sanatlı kullanılmasını da eleştirmiştir. Servetifünun Dönemi içerisinde şair olarak bilinen sanatçının eleştiri yazıları da bu dönemde önemli bir yer tutar. “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı makalesinde topluluğun anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Ekrem Bolayır
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Ömer Seyfettin
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 3

Mehmet Rauf’un aşağıdaki eserlerinden hangisi Türk edebiyatındaki ilklerden biridir?

 • Son Emel
 • Sansar
 • Eylül
 • Siyah İnciler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının etkisiyle yazılmış eserlerden biridir?

 • İntibah
 • Şair Evlenmesi
 • Makber
 • Aşk-ı Memnu
Soru 5

Servetifünun edebiyatında diğerlerine göre en az gelişme gösteren tür aşağıdakiler hangisidir?

 • Tiyatro
 • Roman
 • Hikâye
 • Şiir
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğu sanatçılarından değildir?

 • Ahmet Haşim
 • Tahsin Nahit
 • Tevfik Fikret
 • Celal Sahir
Soru 7

İstersen, kapansın gökler üstüne;
İstersen, bir tekne parçalanmasın.
Haykırsın kıyıdan bir hasta nine.
Yalnız gözlerini böyle yummasın.

Bu dörtlük şekil ve içerik bakımından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenebilir?

 • Divan edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun Edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
Soru 8

Servetifünun edebiyatında şiir türü aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmiştir?

 • Sembolizm
 • Realizm
 • Romantizm
 • Natüralizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun amaçlarından değildir?

 • Edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
 • Genç yetenekleri, sanatçıları bir araya getirmek
 • Edebiyatımıza Doğulu bir kimlik kazandırmak
 • Halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin temsilcilerinden biridir?

 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • İbrahim Şinasi
 • Ömer Seyfettin
Soru 11

Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Millî edebiyat geleneğinin etkisinde kalınmıştır.
 • Kapalı bir anlatıma yer verilmiştir.
 • Konuşma dilinden yararlanılması savunulmuştur.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 12

Klasik şiirimizi Batı şiiri anlayışı içinde ele almıştır. Yeni Mecmua’da yayımladığı gazel, şarkı ve rubai tarzında yazdığı şiirlerle tanınmıştır. Şiirlerinde yalın bir dil ve aruz ölçüsü kullanmıştır. Şiirlerinde İstanbul sevgisi, vatan, deniz vb. temaları işlemiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Aziz İstanbul, Kendi Gök Kubbemiz, Eğil Dağlar…
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 13

Zannetme ki güldür, ne de lâle;
Âteş doludur, tutma yanarsın,
Karşında şu gül-gûn piyale…

İçmişti Fuzûlî bu alevden,
Düşmüştü bu iksir ile Mecnûn
Şi’rin sana anlattığı hâle

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Süslü ve sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.
 • Renk ögelerinden yararlanılmıştır.
 • Kapalı bir anlatım tercih edilmiştir.
 • Garip akımının etkisinde kalınmıştır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde toplumsal konulara yer vermiştir?

 • Cenap Şehabettin
 • Ahmet Haşim
 • Tevfik Fikret
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 15

Bu şiir anlayışının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. Asıl amaç, şiirde söze önem vermektir. Şiirde sözcüklerin belli bir ahenk içinde düzenlenmesi gerekir. Önce ritim sonra da dilin ahenginin sezdirilmesi amaçlanır. Anlam kapalı olduğu için okuyucudan okuyucuya farklılık gösterir. Sosyal temalardan çok bireysel duyarlılık tercih edilmiştir.
Bu metinde sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan şiiri
 • Öz (saf) şiir
 • Halk şiiri
 • Fecriati şiiri
Soru 16

Yarının ilmi nedir hâlbuki? Gayret müdhiş:
Maddenin kudret-i zerriyesi, uğraştığı iş,
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek,
Sarfedip durmada birçok kafa, binlerce emek,
Ona yükseldi mi artık değişir rûy-i zemin:
Çünkü bir damla kömürden edecektir temin,
Öyle milyonla değil nâmütenahî kudret,
İbret al kendi özünden aman oğlum, gayret!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Halk şiiri geleneğine uygun yazılmıştır.
 • Bilimin önemi işlenmiştir.
 • Sade ve yalın bir anlatım kullanılmıştır.
 • Kafiye düzeni “aabbccdd” şeklindedir.
Soru 17

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Tevfik Fikret – Kiralık Konak
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
 • Cenap Şehabettin – Elhan-ı Şita
 • Mehmet Âkif Ersoy – Safahat
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi Fecriati topluluğu sanatçıları için söylenemez?

 • “Sanat toplum içindir.” ilkesini benimsemişlerdir.
 • Edebiyatı araç değil amaç olarak görmüşlerdir.
 • Eserlerinde ağır bir dil kullanmış lardır.
 • Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkarmışlardır.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi Halide Edip Adıvar’ın farklı bir türde eseridir?

 • Sinekli Bakkal
 • Ateşten Gömlek
 • Dağa Çıkan Kurt
 • Vurun Kahpeye
Soru 20

Aşağıdaki dergilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin başlamasında etkisi olmamıştır?

 • Genç Kalemler
 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Servet-i Fünun
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDACBACDBADCBBAACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler