GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki yakınlarından hangisi Hüzün Yılı’nda vefat etmiştir?

 • A) Dedesi
 • B) Babası
 • C) Hanımı
 • D) Annesi
SORU 2

Siyer alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Siret-u İbni İshak
 • B) Tarihu’t-Taberî
 • C) el-Bidâye ve’n-Nihâye
 • D) Tabakâtü’l-Kübrâ
SORU 3

Hz. Peygamber’in; boyu, yüzü, gözleri, kaşları, yürüyüşü gibi cismî sıfatlarını anlatan eserler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmişlerdir?

 • A) Miracnâme
 • B) Hilye
 • C) Delâil-i Nübüvve
 • D) Meğazi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarımadası’nda yer alan şehirlerden biri değildir?

 • A) Mekke
 • B) Medine
 • C) Taif
 • D) Kahire
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi siyer kitaplarının sınıfları arasında yer almaz?

 • A) Miraçnâmeler
 • B) Hicretnâmeler
 • C) Seyahatnameler
 • D) Şemâil-i Şerifeler
SORU 6

Sabiîlik’te aşağıdakilerden hangisine tapınılmaktadır?

 • A) Ateşe
 • B) Bir olan Allah’a
 • C) Allah’a ve putlara
 • D) Yıldızlara ve Güneş’e
SORU 7

“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline!”
(Fussilet suresi, 6. ayet)
Bu ayette aşağıdaki inanç gruplarından hangisine öncelikle bir uyarı vardır?

 • A) Hanifler
 • B) Müşrikler
 • C) Museviler
 • D) Hristiyanlar
SORU 8

Mekke’de putperestlik ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

 • A) Huzaa Kabilesi
 • B) Cürhümlüler
 • C) Kurayza Oğulları
 • D) Kelp Kabilesi
SORU 9

Haniflerin özellikleri ile ilgili aşa ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Allah’ın birliğine inanırlardı.
 • B) Putlara ibadeti reddederlerdi.
 • C) Cahiliye âdetlerinin çoğunu kabul ederlerdi.
 • D) Kız çocuklarının öldürülmesine karşı çıkarlardı.
SORU 10

“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”
(Nisâ suresi, 125. ayet.)
Bu ayette aşağıdaki inanç gruplarından hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Haniflik
 • C) Yahudilik
 • D) Sabiilik
SORU 11

Semud kavmine aşağıdaki peygamberlerden hangisi gönderilmiştir?

 • A) Hz. Salih
 • B) Hz. Şuayb
 • C) Hz. İsmail
 • D) Hz. Davut
SORU 12

“Eyyâmü’lArab” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • A) Haksızlıkları önlemek için kurulan Hılf’ul Fudul
 • B) Araplarca kutsal kabul edilen hac ibadeti
 • C) Mekke’de düzenlenen Ukaz Panayırı
 • D) Kabile savaşlarını anlatan nesirler
SORU 13

“Darü’n-Nedve” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktaydı?

 • A) Mekke
 • B) Medine
 • C) Taif
 • D) Şam
SORU 14

Cürhümlüler tarafından içi toprakla doldurularak kapatılan zemzem kuyusunu bulup yeniden halkın hizmetine sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kusay
 • B) Ebu Talip
 • C) Abdülmuttalip
 • D) Vehb b. Münebbih
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcalarından biri değildir?

 • A) Ebu Talip
 • B) Hamza
 • C) Abbas
 • D) Halid b. Velid
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biri değildir?

 • A) Ahmed
 • B) Musa
 • C) Mahmut
 • D) Mustafa
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) doğduktan sonra sütanneye verilmesinin gerekçeleri arasında yer almaz?

 • A) Geleneklerin etkisi
 • B) Daha sağlıklı yetişmesi
 • C) Arapçayı güzel öğrenmesi
 • D) Yanlış inançlardan korunması
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşa ğıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sütannesinin yanında iki yıl kalmıştır.
 • B) Sekiz yaşında iken dedesi vefat etmiştir.
 • C) İki yaşında babası, dört yaşında annesi vefat etmiştir.
 • D) Annesinin ölümünden sonra bakı mını amcası üstlenmiştir.
SORU 19

“Abdullah bin Cüdan’ın evinde amcalarımla birlikte hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona bedel bana kızıl develer (yani en kıymetli dünya malı) verilse, o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağrılsam, yine icabet ederim.”
Hz. Peygamber’in bu sözünde bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hudeybiye antlaşması
 • B) Boykot kararları
 • C) Medine Vesikası
 • D) Hılfu’l-Fudûl
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Hz. Muhammed’i (sav.) gençliğinde “Muhammed’ülEmin” diye isimlendirmelerinin gerekçelerinden biri değildir?

 • A) Adaletli olması
 • B) Güvenilir olması
 • C) Peygamber olması
 • D) Doğru sözlü olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCDBACBADACDBDBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?