GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Zerdüştlüğün diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haniflik
 • B) Mecusilik
 • C) Putperestlik
 • D) Sabiîlik
SORU 2

İlk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) 620 yılında nazil olmuştur.
 • B) Hira Mağarası’nda gelmiştir.
 • C) Ramazan ayında indirilmiştir.
 • D) Alak suresinin ilk beş ayetidir.
SORU 3

Hz. Peygamber, ilk vahiy geldikten sonra başından geçen olayları anlattığında bunların peygamberlik işaretleri olduğunu söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Talip
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Rahip Bahira
 • D) Varaka b. Nevfel
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • A) Akıllı ve zeki olmak
 • B) Güvenilir olmak
 • C) Zengin olmak
 • D) Doğru sözlü olmak
SORU 5

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği sürecinde “Fetret-i vahiy” olayı ne zaman yaşanmıştır?

 • A) Alak suresi, 1-5. ayetlerinin indirili şinden sonra
 • B) Müslümanlara boykot uygulanmasından sonra
 • C) Bedir ve Uhut savaşları arasındaki sürede
 • D) Mekke’den Medine’ye hicret esnasında
SORU 6

Ümeyye b. Halef’ten, Bilâl-i Habeşî’yi satın alarak kölelikten kurtaran sahabe hangisidir?

 • A) Zübeyr b. Avam
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 7

Hz. Peygamber’in kızlarından hangisi Habeşistan’a yapılan ilk hicrette yer almıştır?

 • A) Hz. Zeynep
 • B) Hz. Rukayya
 • C) Hz. Ümmü Gülsüm
 • D) Hz. Fatıma
SORU 8

617 yılında Habeşistan’a hicret eden kafileye aşağıdaki sahabelerden hangisi başkanlık etmiştir?

 • A) Osman b. Afvan
 • B) Abdurrahman b. Avf
 • C) Cafer b. Ebi Talip
 • D) Abdullah b. Mes’ud
SORU 9

Hz. Peygamber’i öldürmeye giderken uğradığı kız kardeşinin evinde okunan Hadid suresinden etkilenip Hz. Muhammed’in (sav.) huzurunda İslam’ı seçen sahabe kimdir?

 • A) Hz. Halid b. Velid
 • B) Hz. Hamza
 • C) Hz. Mus’ab b. Umeyr
 • D) Hz. Ömer
SORU 10

• Müslümanlara merhamet edilmeyecek
• Müslümanların evlerine ziyarete gidilmeyecek
• Müslüman ailelerinden kız alınıp verilmeyecek
Müşriklerin aldığı bu kararlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Hılf’ul Fudul
 • B) Boykot uygulaması
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 11

Hz. Ebu Bekir’e “sıddık” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Servetinin çoğunu Allah yolunda harcaması
 • B) Hicrette Hz. Muhammed’e (sav.) yol arkadaşlığı yapması
 • C) Hz. Peygamber’in İslam’a davetini ilk kabul edenlerden olması
 • D) Miraç olayını Hz. Peygamber’den işitmediği hâlde “O söyledi ise doğrudur.” diyerek kabul etmesi
SORU 12

Hz. Peygamber’in hicret yolunda aşağıdaki güzergâhlardan hangisi yer almaz?

 • A) Taif şehri
 • B) Sevr Dağı
 • C) Ranuna Vadisi
 • D) Kubâ köyü
SORU 13

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) Ezanın belirlenmesi
 • B) İsra ve Miraç hadisesi
 • C) Mescid-i Nebi’nin inşası
 • D) Nüfus sayımı yapılması
SORU 14

• Sözlük manası gölgeliktir.
• Mescid-i Nebi’nin giriş kısmında yer alırdı.
• Medine’de evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahabelerin barınması için yapılmıştır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akabe
 • B) Han
 • C) Mabeyn
 • D) Suffe
SORU 15

Ensar - muhacir kardeşliğinde aşağıdakilerden hangisi ölçü alınmamıştır?

 • A) Kardeşleşecek ailelerin kura yolu ile belirlenmesi
 • B) Kardeş olacak ailelerin ortak özelliğe sahip olması
 • C) Mallardan ortak faydalanılmasıve kazanç için hep beraber çalı şılması
 • D) Ensardan maddi imkânları iyi olanların, muhacirlerden bir aileyi yanına alması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bir Yahudi kabilesi değildir?

 • A) Benî Kurayza
 • B) Benî Kaynuka
 • C) Benî Ümeyye
 • D) Beni Nadir
SORU 17

“Rıdvân Biat’ı” aşağıdaki yerlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • A) Hudeybiye
 • B) Akabe
 • C) Hira
 • D) Medine
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlarla yapılan savaşlardan biridir?

 • A) Huneyn
 • B) Hayber
 • C) Hendek
 • D) Mute
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi münafıkların Kur’an-ı Kerim’de belirtilen davranışlarından biri değildir?

 • A) Hz. Peygamber’e isyan konusunda gizli faaliyetler yürütmeleri
 • B) Allah’ı ve Peygamber’i açıktan inkâr etmeleri
 • C) Dua ve ibadetlerde isteksiz davranmaları
 • D) Allah’ı ve müminleri alaya almaları
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine’den sürülmesini hazırlayan sebeplerden biri değildir?

 • A) Hendek Savaşı’nda müşriklerle işbirliği yapmaları
 • B) Arap kabilelerini Müslümanları yok etmeleri için kışkırtmaları
 • C) Ticaret ile uğraşarak Medine’nin en zenginlerinden olmaları
 • D) Medine Sözleşmesi’ne aykırı hareket etmeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADCADBCDBDABDACADBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?