GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Kişinin kendi kültürünü merkeze alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Kültür merkeziyetçiliği
 • B) Kültürel gecikme
 • C) Kültürel çatışma
 • D) Maddi kültür
SORU 2

Aşağıda verilen kültür özelliklerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Tarihseldir.
 • B) Göreli bir sürekliliği vardır.
 • C) Her toplum için aynıdır.
 • D) Hem öğrenilir hem öğretilir.
SORU 3

İspanyolların boğa güreşleri bir Hintliye yanlış gelebilir. Hindistan’da ineklere gösterilen inanç ise bir İspanyol için anlamsız olabilir.
Verilen örnekten hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Gelenek ve görenekler zamanla değişime uğrarlar.
 • B) Farklı kültürler aynı değer yargılarına sahiptir.
 • C) Toplumlar hukuk kurallarını oluş tururken ahlaktan etkilenirler.
 • D) Bir kültürde değerli olan bir inanış, bir diğer kültür için farklı anlama gelebilir.
SORU 4

Örf, adet, gelenek ve görenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yazılı olan normlardır.
 • B) Birlikte yaşamaktan doğmuşlardır.
 • C) Bölgesel ve grupsal farklılıklar gösterirler.
 • D) Toplumların tarihsel gelişim süreç lerinde oluşmuşlardır.
SORU 5

İnsan emeğinin toplumsal gelişmesüreci içinde yarattığı araç ve gereç ler maddi kültür olarak değerlendirilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?

 • A) Medeni kanun
 • B) Okul kuralları
 • C) Üretim araçları
 • D) Dinsel kurallar
SORU 6

Bir toplumsal kurum olarak siyaset aşağıdaki ilişkilerden hangisini konu edinir?

 • A) Öğrenci, öğretmen, veli
 • B) Yöneten, yönetilen
 • C) Anne, baba, çocuk
 • D) Alıcı, satıcı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun temel görevlerindendir?

 • A) Yasaların düzenlenmesi
 • B) Neslin devamının sağlanması
 • C) Üretim, bölüşüm ve tüketimin dü zenlenmesi
 • D) Temel toplumsal değerleri kazandırması
SORU 8

Evlilik, kan bağı veya evlatlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve ödevler bulunan küçük toplumsal birimdir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Ekonomi
 • B) Aile
 • C) Din
 • D) Hukuk
SORU 9

Duygusal bir ihtiyaç olan sevgi ihtiyacının karşılanması ailenin aşağıdaki temel işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Psikolojik
 • B) Ekonomik
 • C) Toplumsallaştırma
 • D) Neslin devamlılığı
SORU 10

• Otorite annenin büyük erkek karde şindedir.
• Akrabalık kadın soyundan geçer.
Verilen özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?

 • A) Büyük
 • B) Ataerkil
 • C) Anaerkil
 • D) Küçük
SORU 11

Doğa güçlerine tapma biçimindeki din anlayışına natürizm denir.
Buna göre natürizm inanışında aşağıdakilerden hangisine tapılmaz?

 • A) Güneş
 • B) Ay
 • C) Yıldız
 • D) Ruh
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerindendir?

 • A) Bireyin nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında birtakım öneriler sunması
 • B) İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlaması
 • C) Bireyleri korku ve kaygılarından uzaklaştırır
 • D) Toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız tüketim malıdır?

 • A) Araba
 • B) Süt
 • C) Ev
 • D) Televizyon
SORU 14

Mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli bir biçimde artması sonucu paranın alım gücünün düşmesi enflasyon olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yarattığı sorunlar arasında yer almaz?

 • A) Milli gelirin artması
 • B) Hayat pahalılığı
 • C) Toplumsal huzursuzluk
 • D) Suç oranlarının artması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerinden değildir?

 • A) Üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir.
 • B) Mallar satın alma gücüne sahip olanlar için üretilir.
 • C) Devletin ekonomiye müdahalesi en üst düzeydedir.
 • D) Üretimde temel amaç kar etmektir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?

 • A) Ahlak
 • B) Devlet
 • C) Demokrasi
 • D) Egemenlik
SORU 17

• Yöneticiler Tanrı’nın temsilcileri olarak görülür.
• Yönetim dinsel kurallara göre dü zenlenir.
Verilen özellikler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisine aittir?

 • A) Monarşi
 • B) Aristokrasi
 • C) Oligarşi
 • D) Teokrasi
SORU 18

Bedensel ve psikolojik farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Özgürlük
 • B) Eşitlik
 • C) Adalet
 • D) Hak
SORU 19

Ormanların yok edilmesi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • A) Nüfus
 • B) Ekonomi
 • C) Fizik çevre
 • D) Kültür
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenleri arasında yer alır?

 • A) İş bölümü ve gelir dağılımının adaletli olması
 • B) Toplumsal dayanışma kültürünün yaygınlaşması
 • C) Yeni koşullara ayak uyduran toplumsal kurumların geliştirilmesi
 • D) Aydınların topluma yabancıla şarak toplumsal sorunlara karşı duyarsızlaşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDACBDBACDDBACADBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?