Tarih 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminde yararlanılan sözlü kaynaklardan biridir?

 • Tabletler
 • Efsaneler
 • Kitabeler
 • Resimler
Soru 2

Uygurlar ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci ulaştığı kaynakları zamana, mekâna, konuya göre ayırıyorsa, araştırmanın hangi aşamasındadır?

 • Eleştirme
 • Kaynak arama
 • Sınıflandırma
 • Sentez
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Deney ve gözlemden yararlanır.
 • Araştırmalar için farklı bilim dallarından yararlanır.
 • Millî kimliğin oluşumu için bir araçtır.
 • Geçmiş olayları inceler.
Soru 4

Tarih biliminin araştırma konusu içerisindeki iki önemli unsur olan olay ve olgu arasında farklılıklar vardır. Tarihi olaylar özgündür, tekrarlanamazlar ve kısa sürede meydana gelirler ancak tarihi olgular geneldir, tekrar edilebilirler ve uzun sürede meydana gelirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?

 • Hicret
 • İstanbul’un fethi
 • Kurtuluş savaşı
 • İslamiyet’in yayılması
Soru 5

Dünyanın buzullarla kaplı olduğu dö nem insan yaşamına uygun değildi. Buzulların erimesiyle birlikte ılıman iklim kuşakları oluşmuş, böylece ilk yerleşmeler ortaya çıkmıştır.
Buna göre dünyada ilk yerleşmelerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Ekonominin gelişmesi
 • Dini inanışlar
 • İklim değişiklikleri
 • Teknolojinin gelişmesi
REKLAM
Soru 6

Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arkeoloji
 • Filoloji
 • Epigrafi
 • Nümizmatik
Soru 7

Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’te yapılan kazılar sonucu ezme ve öğütme taşlarının bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Yazıyı bulduklarının
 • Madeni işlediklerinin
 • Avcılıkla uğraştıklarının
 • Ekmek ihtiyaçlarını karşıladıklarının
Soru 8

İlk Çağ medeniyetlerinden Hititlerde kralların gücünü Tanrı’dan aldığına inanılırdı. Urartularda krallar yaptıkları işleri Tanrıları ‘’Haldi’’ adına yaparlardı. Mısırlarda ise firavunlar Tanrı-Kral olarak kabul edilmişti.
Bu bilgilere dayanarak sözü edilen İlk Çağ medeniyetlerinin yönetimlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

 • Hukuk
 • Din
 • Ekonomi
 • Coğrafya
Soru 9

Yazılı hukuk kuralları ilk kez aşağı daki medeniyetlerden hangisinde görülmüştür?

 • Asur
 • Sümer
 • Hitit
 • Fenike
Soru 10

İlk Çağ’dan itibaren devletler güçlü askeri teşkilat kurmaya özen göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

 • Yeni topraklar fethetmek
 • Varlıklarını koruyabilmek
 • Huzuru ve düzeni sağlamak
 • Yeni bir hukuk sistemi geliştirmek
Soru 11

Kadeş Antlaşması’nın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olması
 • Müslüman devletler arasında imzalanması
 • Sosyal sınıf ayrımlarını ortadan kaldırması
 • Kolonicilik faaliyetlerini geliştirmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’daki ticaret yollarından biri değildir?

 • Kürk Yolu
 • Kara yolu
 • Baharat Yolu
 • İpek Yolu
Soru 13

Doğu Akdeniz’de kurulup, deniz koloniciliğinde gelişen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asurlular
 • Urartular
 • Fenikeliler
 • Hititler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biridir?

 • Babilliler
 • Frigler
 • Sümerler
 • Elamlar
Soru 15

Moğol İmparatorluğu’nda hayvancılık, Roma İmparatorluğu’nda deniz ticareti, Çin İmparatorluğunda ise tarım önemli geçim kaynağı olmuştur.
Bu imparatorlukların geçim kaynaklarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dini inanışlar
 • Yönetim biçimi
 • Siyasi anlaşmazlıklar
 • Coğrafi unsurlar
Soru 16

Avrupa’da Feodalizm aşağıdaki imparatorluklardan hangisinin zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır?

 • Roma
 • Büyük İskender
 • Çin
 • Moğol
Soru 17

Babil Kralı’nın oluşturduğu “dişe diş, göze göz” şeklinde değerlendirilen, suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk Töresi
 • On İki Levha
 • Hammurabi
 • Urkagina
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca kullanılmış olan ticari mekânlara verilen isimlerden değildir?

 • Kümbet
 • Ribat
 • Han
 • Karum
Soru 19

Tarih devirlerinin başlangıcı kabul edilen ve insanoğlunun deneyimlerini nesilden nesile aktarabilmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateşin bulunması
 • Madenin işlenmesi
 • Yazının icadı
 • Atın evcilleştirilmesi
Soru 20

İlk insanların gökyüzü olaylarını incelemesi aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

 • Arkeoloji
 • Epigrafi
 • Filoloji
 • Astronomi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCADBBDABCBDACACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?