Tarih 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ile Hindikuş Dağları arasında yer alır.
Buna göre Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Savaşçı özelliklerinin olduğu
 • Göçebe topluluk oldukları
 • Geniş bir coğrafyaya yayıldıkları
 • Boylar halinde yaşadıkları
Soru 2

Eski Türklerde kağana devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Buna göre Eski Türklerin devlet yönetimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 • Kağanın gücünün kaynağı ilahidir.
 • Hatun, devlet yönetiminde yer almıştır.
 • Demokratik yönetim biçimi vardır.
 • Kağan Tanrı-Kral sayılmıştır.
Soru 3

“Türk devlet teşkilatında yılda üç kez toplanılarak devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir.”
Yukarıda açıklaması yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Buyruk
 • Aygucı
 • Kurultay
 • İlteber
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik sebeplerinden biridir?

 • Yeni yerler fethetme arzusu
 • Otlakların yetersiz kalması
 • Çin ve Moğol baskıları
 • Türk boyları arasındaki mücadeleler
Soru 5

Eski Türk toplumunda sözlü hukuk kuralları olan töreye kağanlar da dâhil herkesin uyması zorunludur. Töre, kağanın keyfi hareket etmesini engellemiş ve halkına adil davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur.
Buna göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kağanın yetkilerini sınırsız kılmıştır.
 • Diğer milletlerle etkileşimde bulunmayı sağlamıştır.
 • Törelerin oluşumunda kut anlayışı etkili olmuştur.
 • Devlet yönetiminde adaleti sağ lamıştır.
REKLAM
Soru 6

Sahte ricat ve pusudan oluşanTürklere özgü savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boş Kale
 • Hilal
 • Açık Uçlu
 • Karakol
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özelliklerinden biri değildir?

 • Toplum sosyal sınıflara ayrılmıştır.
 • Haram aylarda savaş yapılmamıştır.
 • Kabileler arasında kan davaları görülmüştür.
 • Kadın ve erkeklere eşit haklar tanınmıştır.
Soru 8

Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicreti sonrasında burada bulunan gayrimüslim topluluklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre Medine’ye bir saldırı olduğunda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket etmeleri karara bağlanmıştır.
Buna göre Hz. Muhammed Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • Kabilecilik anlayışını devam ettirmeyi
 • Yeni savaş taktikleri geliştirmeyi
 • Düşmana karşı ortak savunma yapmayı
 • Müslümanları gayrimüslimlerden üstün kılmayı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen askerî bir gelişmedir?

 • İlk düzenli ordunun kurulması
 • Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
 • İlk hicri takvimin düzenlenmesi
 • Beytülmâl’in kurulması
Soru 10

Emeviler Dönemi’nde Ömer bin Abdülaziz’in Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini kaldırması aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmıştır?

 • Kabilecilik anlayışını
 • Toplumsal eşitsizliği
 • Farklı dini inançları
 • Fetih hareketlerini
Soru 11

İspanya’da kurularak bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Abbasiler
 • Endülüs Emevileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde dini ilimlerden biri değildir?

 • Fizik
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Kelam
Soru 13

Tıp alanındaki “El-kanun fı’t-tıb” adlı eseriyle ünlü, İslam aleminde “Şeyh el-Reis” adıyla anılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Sina
 • Farabî
 • İmam Gazali
 • İbn-i Rüşd
REKLAM
Soru 14

Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?

 • Malazgirt
 • Nihavent
 • Katvan
 • Dandanakan
Soru 15

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyledevlet yapısında birçok deği şiklik yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

 • Askeri teşkilata önem vermeye başlamaları
 • Hükümdarların sultan unvanını kullanması
 • Şer’i hukukun uygulanması
 • Hükümdarlığın halife tarafından onaylanması
Soru 16

Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
 • Divanü Lügati’t-Türk
 • İhya’ü’ulümi’d-din
Soru 17

Malazgirt Zaferi’nden sonra Abbasi halifesinin “İslam Ülkelerinin Sultanı’’ unvanı verdiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuğrul Bey
 • Attila
 • Mete Han
 • Alp Arslan
Soru 18

Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarına bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı Arz
 • Divan-ı İnşa
 • Divan-ı Berid
Soru 19

Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmek ve işlerini idare etmek amacıyla gönderilen görevliye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çetr
 • Kadı
 • Tıraz
 • Atabey
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir?

 • Danişmentliler
 • Karahanlılar
 • Saltuklular
 • Mengücekliler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACBDBDCABDAABACDCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?