Tarih 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

14.yüzyıl başlarında Balkanlar ve Avrupa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Siyasi karışıklıklar yoğun olarak yaşanmaktaydı.
 • İtalya’da şehir devletleri bulunmaktaydı.
 • Sırp Krallığı egemenlik alanını genişletme mücadelesi içerisindeydi.
 • Balkan milletleri arasında dinsel birliktelik vardı.
Soru 2

Birinci Kosova Savaşı’nda Anadolu beylikleri ilk defa asker göndererek Osmanlı Devleti’ne yardım etmeleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde önemli bir adım olmuştur?

 • Türk siyasi birliğinin kuruluşunda
 • Balkanlarda kesin hâkimiyet kurulmasında
 • Haçlı Seferleri’nin son bulmasında
 • Rumeli’nin fethinde
Soru 3

Niğbolu Zaferi’ni kazanması üzerine, dönemin halifesinin “Anadolu’nun Sultanı” anlamında Sultan-ı İklim-i Rum unvanı ile hitap ettiği padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murat
 • Yıldırım Bayezit
 • Osman Bey
 • Orhan Bey
Soru 4

I. Murat Dönemi’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışınageçilmesinin temel gerek çesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak.
 • Balkanlardaki hâkimiyetini güçlendirmek.
 • Taht kavgalarının önüne geçmek.
 • İslam dünyasındaki saygınlığını artırmak.
Soru 5

Orhan Bey Dönemi’nde adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanında kurumların oluşturulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Devletleşme sürecine geçildiğinin
 • Anadolu’da hâkimiyet kurulduğunun
 • Taht kavgalarının sona erdiğinin
 • Fetret Dönemi’nin sona erdiğinin
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde herhangi bir meslek dalında çırakların kalfalığa, kalfaların ise ustalığa yükselmeleri ve gedik adı verilen dükkân açma hakkını elde edebilmeleri için aşağıdakilerden hangisinin izni gerekliydi?

 • Reâyânın
 • Loncaların
 • Subaşıların
 • Tımarlı Sipahilerin
Soru 7

Bosna-Hersek aşağıdaki hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Yıldırım Bayezit
 • Yavuz Sultan Selim
Soru 8

“Hamlet, Romeo ve Jülyet” gibi tiyatro eserlerini dünya edebiyatına kazandıran ve İngiltere’de Rönesans’ın en önemli temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Leonardo da Vinci
 • Dante
 • William Shakespeare
 • Martin Luhter
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri değildir?

 • Skolastik düşünce etkisini kaybetmeye başladı.
 • Güzel sanatlar ve edebiyat alanında çok sayıda yazar, sanatçı yetişti.
 • Bilim dallarında hızlı gelişmeler yaşandı.
 • Yeni ticaret yolları keşfedildi.
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde ülkeyi kırk altı yıl yöneterek en uzun süre tahtta kalan ve hukuk sistemindeki en köklü düzenlemeler yaptığı için “Kanuni” unvanını alan Padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Bayezıt
 • Murat Hüdavendigar
 • I. Sultan Süleyman
 • I. Bayezit
Soru 11

Günümüzde 28 Eylül Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır. Bunun nedeni 28 Eylül 1538’de Haçlı donanmasını Akdeniz’de yenen Barbaros Hayrettin Paşanın kazandı ğı büyük zaferdir.
Bu bilgide bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnebahtı Deniz Savaşı
 • Preveze Deniz savaşı
 • Cerbe Deniz Savaşı
 • Turnadağ Savaşı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar arasında sayılamaz?

 • Baharat yolu ticaretini yeniden canlandırmak.
 • Toplumun temel tüketim mallarına olan ihtiyacını karşılamak.
 • Fransa’yı Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak.
 • Avrupa’daki bilim ve teknikteki gelişmeleri yakından takip etmek.
Soru 13

Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatçılarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nakkaş
 • Matrakçı
 • Hattat
 • Ebruzen
REKLAM
Soru 14

Fatih Dönemi’nde Ayasofya Müderrisliği yapan, Ay’ın haritasını çıkaran ilk bilim adamı olarak tarihe geçen ve bu nedenle NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) tarafından Ay’daki bir bölgeye ismi verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Kuşçu
 • Fuzulî
 • İdris-i Bitlisi
 • Piri Reis
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde çıkan isyanların ekonomik sonuçlarından biridir?

 • Devlet otoritesinin zayıflanması
 • Yeniçeri Ocağı’nın bozulması
 • Devlet gelirlerinin azalması
 • Şehirlerde barınma sorunun ortaya çıkması
Soru 16

Merkantilizm adı verilen ekonomik modeli benimseyen devletlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devlet otoritesini güçlendirmek
 • Dış ticaret fazlası oluşturmak
 • Değerli madenlerin ülkeye girişini yasaklamak
 • İç ticarette vergileri artırmak
Soru 17

Osmanlıda Cuma günleri Müslümanların, Cumartesi Musevilerin, Pazar ise Hristiyanların tatil günleri idi.
Bu durum toplumun hangi alandaki özgürlüğü ile ilgilidir?

 • Siyasi
 • Ekonomik
 • Askeri
 • Dinî
Soru 18

IV. Mehmet Dönemi’nde; devlet işlerinde alacağı kararlara, atayacağı kişilere karışılmaması ve kendisi dinlenmeden hakkındaki şikâyetlere itibar edilmemesi şartıyla sadrazamlık görevini kabul eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sokullu Mehmet Paşa
 • Lala Mustafa Paşa
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • Köprülü Mehmet Paşa
Soru 19

Genç Osman 1621 yılında çıktığı Lehistan Seferi sırasında ordudaki yeniçerilerin isteksizliği üzerine hangi alanda ıslahat yapmaya karar vermiştir?

 • Askeri
 • Kültürel
 • Dinî
 • Ekonomik
Soru 20

XVII. yüzyılda İstanbul’da Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan ve Avrupalıların Mavi Camiolarak adlandırdıkları cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selimiye Camii
 • Şehzade Camii
 • Sultan Ahmet Camii
 • Fatih Camii
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCABBCDCBDAACBDDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?