Tarih 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

XVIII. yüzyılda henüz siyasi birliğini sağlayamamış devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiltere
 • Fransa
 • İspanya
 • Almanya
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde;
• İlk Türk matbaasının açılması,
• Yeni okullar ve kütüphaneler açılması
gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamıştır?

 • Kültürel
 • Ekonomik
 • Askeri
 • Siyasi
Soru 3

Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu “Aydınlanma Felsefesi” nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Avrupa’da bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızlandı.
 • Ekonomi alanında yeni görüşler ortaya çıktı.
 • Dogmatizme dayalı skolastik dü şünce güç kazandı.
 • Jeoloji, antropoloji, paleontoloji gibi yeni bilim dalları ortaya çıktı.
Soru 4

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın başlattığı sömürgecilik yarışında yer almamıştır?

 • İngiltere
 • Osmanlı
 • Hollanda
 • Portekiz
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı kaybettiği savaştan sonra ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küçük Kaynarca
 • Belgrad
 • Pasarofça
 • Karlofça
REKLAM
Soru 6

ABD’nin kuruluşu Avrupa’da önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

 • Başta Fransız İhtilali olmak üzereönemli siyasi ve toplumsal geliş melerin önünü açmıştır.
 • Avrupa’dan Amerika’ya yapılan göçler artmıştır.
 • ABD, Avrupa devletlerini dengeleyecek bir siyasi güç haline gelmiştir.
 • Avrupa’da yeni devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Soru 7

1789 Fransız İhtilali’nden önce Fransız halkı soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört ana gruba ayrılmıştı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Din adamları toplumda ekonomik olarak en güçlü gruptur.
 • Fransa’da toplum sınıflara ayrılmıştır.
 • Kral ülkeyi bir meclisle birlikte yönetmektedir.
 • Soylular toplumda nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.
Soru 8

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak kayıplarını durdurmak amacıyla aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahatlara önem vermiştir?

 • Kültürel
 • Siyasi
 • Askeri
 • Hukuk
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanıhümayu’nun kaldırılması
 • Mekteb-i Harbiye’nin (Harp Okulu) açılması
 • Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
Soru 10

Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?

 • Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • Kütahya Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
I. Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi,
II. Divanıhümayunun kaldırılması,
III. Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması,
IV. Kütüphanelerin açılması
ıslahatlarından hangileri idari alanla ilgilidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

 • Herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olması
 • Askerlik süresinin belli bir zamanla sınırlandırılması
 • Meşrutiyet yönetimine geçilmesi
 • Vatandaşlardan gelirlerine göre vergi alınması
Soru 13

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti kabul edildiği ve Avrupa devletler hukukundan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeşilköy Antlaşması
 • 1856 Paris Antlaşması
 • 1840 Londra Antlaşması
 • Bükreş Antlaşması
REKLAM
Soru 14

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü fikirleri benimseyen ve Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarının Mutlakıyet yönetiminden Meşruti yönetime geçmekle çözülebileceğini düşünen aydınların kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genç Osmanlılar
 • Etnik-i Eterya
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Ahrar Fırkası
Soru 15

Osmanlı tarihinde seyahat amacıyla yabancı ülkeleri ziyaret eden ilk ve son padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Abdülhamit
 • III. Selim
 • Abdülaziz
 • I. Abdülmecit
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesinin hayata geçirilmesi ile ilgili değildir?

 • Islahat Fermanı
 • I. Meşrutiyetin İlanı
 • Tanzimat Fermanı
 • Duyunuumumiye İdaresi
Soru 17

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve Osmanlı Medeni Kanunu olarak da bilinen kanun hangisidir?

 • Senedi ittifak
 • Tevhiditedrisat
 • Kanunuesasi
 • Mecelle
Soru 18

İngiltere’nin Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklemesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı’daki Hristiyan halkın tek koruyucusu olmak
 • Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ittifak kurmasını engellemek
 • Osmanlı Devleti’nin güçlü olması nı sağlamak
 • Sömürgelerine giden yolların gü venliğini sağlamak
Soru 19

XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda en göze çarpan olayların başında ülkede nüfusun yapısındaki ve kentlerdeki değişim gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

 • Kırsal kesimden kentlere göçün yaşanması
 • Kaybedilen topraklardaki Müslümanların Osmanlı’ya sığınması
 • Gayrimüslim nüfusun Müslüman nüfusa oranla artması
 • Batılı yaşam biçiminin özellikle kentlerde yaygınlaşması
Soru 20

Sultan Abdülmecit Dönemi’de Mekatib-i Umumiye Nezareti kurularak rüştiyelerin artırılması ve öğretmen yetiştirmek üzere Darü’lMuallim Okulunun açılması aşağı daki hangi alana önem verildiğinin göstergesidir?

 • Eğitime
 • Orduya
 • Ekonomiye
 • Sanata
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADBCCABCBACDDDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?