GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılda henüz siyasi birliğini sağlayamamış devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) İspanya
 • D) Almanya
SORU 2

Osmanlı Devleti’nde;
• İlk Türk matbaasının açılması,
• Yeni okullar ve kütüphaneler açılması
gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamıştır?

 • A) Kültürel
 • B) Ekonomik
 • C) Askeri
 • D) Siyasi
SORU 3

Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu “Aydınlanma Felsefesi” nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Avrupa’da bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızlandı.
 • B) Ekonomi alanında yeni görüşler ortaya çıktı.
 • C) Dogmatizme dayalı skolastik dü şünce güç kazandı.
 • D) Jeoloji, antropoloji, paleontoloji gibi yeni bilim dalları ortaya çıktı.
SORU 4

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın başlattığı sömürgecilik yarışında yer almamıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Osmanlı
 • C) Hollanda
 • D) Portekiz
SORU 5

Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı kaybettiği savaştan sonra ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küçük Kaynarca
 • B) Belgrad
 • C) Pasarofça
 • D) Karlofça
SORU 6

ABD’nin kuruluşu Avrupa’da önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

 • A) Başta Fransız İhtilali olmak üzereönemli siyasi ve toplumsal geliş melerin önünü açmıştır.
 • B) Avrupa’dan Amerika’ya yapılan göçler artmıştır.
 • C) ABD, Avrupa devletlerini dengeleyecek bir siyasi güç haline gelmiştir.
 • D) Avrupa’da yeni devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
SORU 7

1789 Fransız İhtilali’nden önce Fransız halkı soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört ana gruba ayrılmıştı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Din adamları toplumda ekonomik olarak en güçlü gruptur.
 • B) Fransa’da toplum sınıflara ayrılmıştır.
 • C) Kral ülkeyi bir meclisle birlikte yönetmektedir.
 • D) Soylular toplumda nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.
SORU 8

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak kayıplarını durdurmak amacıyla aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahatlara önem vermiştir?

 • A) Kültürel
 • B) Siyasi
 • C) Askeri
 • D) Hukuk
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divanıhümayu’nun kaldırılması
 • B) Mekteb-i Harbiye’nin (Harp Okulu) açılması
 • C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • D) Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
SORU 10

Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?

 • A) Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • B) Kütahya Antlaşması
 • C) Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • D) Kasr-ı Şirin Antlaşması
SORU 11

Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
I. Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi,
II. Divanıhümayunun kaldırılması,
III. Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması,
IV. Kütüphanelerin açılması
ıslahatlarından hangileri idari alanla ilgilidir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III
 • D) II ve IV.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

 • A) Herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olması
 • B) Askerlik süresinin belli bir zamanla sınırlandırılması
 • C) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi
 • D) Vatandaşlardan gelirlerine göre vergi alınması
SORU 13

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti kabul edildiği ve Avrupa devletler hukukundan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yeşilköy Antlaşması
 • B) 1856 Paris Antlaşması
 • C) 1840 Londra Antlaşması
 • D) Bükreş Antlaşması
SORU 14

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü fikirleri benimseyen ve Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarının Mutlakıyet yönetiminden Meşruti yönetime geçmekle çözülebileceğini düşünen aydınların kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Genç Osmanlılar
 • B) Etnik-i Eterya
 • C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • D) Ahrar Fırkası
SORU 15

Osmanlı tarihinde seyahat amacıyla yabancı ülkeleri ziyaret eden ilk ve son padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Abdülhamit
 • B) III. Selim
 • C) Abdülaziz
 • D) I. Abdülmecit
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesinin hayata geçirilmesi ile ilgili değildir?

 • A) Islahat Fermanı
 • B) I. Meşrutiyetin İlanı
 • C) Tanzimat Fermanı
 • D) Duyunuumumiye İdaresi
SORU 17

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve Osmanlı Medeni Kanunu olarak da bilinen kanun hangisidir?

 • A) Senedi ittifak
 • B) Tevhiditedrisat
 • C) Kanunuesasi
 • D) Mecelle
SORU 18

İngiltere’nin Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklemesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Osmanlı’daki Hristiyan halkın tek koruyucusu olmak
 • B) Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ittifak kurmasını engellemek
 • C) Osmanlı Devleti’nin güçlü olması nı sağlamak
 • D) Sömürgelerine giden yolların gü venliğini sağlamak
SORU 19

XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda en göze çarpan olayların başında ülkede nüfusun yapısındaki ve kentlerdeki değişim gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

 • A) Kırsal kesimden kentlere göçün yaşanması
 • B) Kaybedilen topraklardaki Müslümanların Osmanlı’ya sığınması
 • C) Gayrimüslim nüfusun Müslüman nüfusa oranla artması
 • D) Batılı yaşam biçiminin özellikle kentlerde yaygınlaşması
SORU 20

Sultan Abdülmecit Dönemi’de Mekatib-i Umumiye Nezareti kurularak rüştiyelerin artırılması ve öğretmen yetiştirmek üzere Darü’lMuallim Okulunun açılması aşağı daki hangi alana önem verildiğinin göstergesidir?

 • A) Eğitime
 • B) Orduya
 • C) Ekonomiye
 • D) Sanata
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBADBCCABCBACDDDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?