Tarih 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

XVIII. yüzyılda henüz siyasi birliğini sağlayamamış devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiltere
 • Fransa
 • İspanya
 • Almanya
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde;
• İlk Türk matbaasının açılması,
• Yeni okullar ve kütüphaneler açılması
gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamıştır?

 • Kültürel
 • Ekonomik
 • Askeri
 • Siyasi
Soru 3

Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu “Aydınlanma Felsefesi” nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Avrupa’da bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızlandı.
 • Ekonomi alanında yeni görüşler ortaya çıktı.
 • Dogmatizme dayalı skolastik dü şünce güç kazandı.
 • Jeoloji, antropoloji, paleontoloji gibi yeni bilim dalları ortaya çıktı.
Soru 4

Aşağıdaki devletlerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın başlattığı sömürgecilik yarışında yer almamıştır?

 • İngiltere
 • Osmanlı
 • Hollanda
 • Portekiz
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı kaybettiği savaştan sonra ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küçük Kaynarca
 • Belgrad
 • Pasarofça
 • Karlofça
SORU R
Soru 6

ABD’nin kuruluşu Avrupa’da önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

 • Başta Fransız İhtilali olmak üzereönemli siyasi ve toplumsal geliş melerin önünü açmıştır.
 • Avrupa’dan Amerika’ya yapılan göçler artmıştır.
 • ABD, Avrupa devletlerini dengeleyecek bir siyasi güç haline gelmiştir.
 • Avrupa’da yeni devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Soru 7

1789 Fransız İhtilali’nden önce Fransız halkı soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört ana gruba ayrılmıştı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Din adamları toplumda ekonomik olarak en güçlü gruptur.
 • Fransa’da toplum sınıflara ayrılmıştır.
 • Kral ülkeyi bir meclisle birlikte yönetmektedir.
 • Soylular toplumda nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.
Soru 8

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak kayıplarını durdurmak amacıyla aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahatlara önem vermiştir?

 • Kültürel
 • Siyasi
 • Askeri
 • Hukuk
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanıhümayu’nun kaldırılması
 • Mekteb-i Harbiye’nin (Harp Okulu) açılması
 • Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
Soru 10

Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?

 • Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • Kütahya Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
I. Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi,
II. Divanıhümayunun kaldırılması,
III. Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması,
IV. Kütüphanelerin açılması
ıslahatlarından hangileri idari alanla ilgilidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

 • Herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olması
 • Askerlik süresinin belli bir zamanla sınırlandırılması
 • Meşrutiyet yönetimine geçilmesi
 • Vatandaşlardan gelirlerine göre vergi alınması
Soru 13

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti kabul edildiği ve Avrupa devletler hukukundan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeşilköy Antlaşması
 • 1856 Paris Antlaşması
 • 1840 Londra Antlaşması
 • Bükreş Antlaşması
SORU R
Soru 14

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü fikirleri benimseyen ve Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarının Mutlakıyet yönetiminden Meşruti yönetime geçmekle çözülebileceğini düşünen aydınların kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genç Osmanlılar
 • Etnik-i Eterya
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Ahrar Fırkası
Soru 15

Osmanlı tarihinde seyahat amacıyla yabancı ülkeleri ziyaret eden ilk ve son padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Abdülhamit
 • III. Selim
 • Abdülaziz
 • I. Abdülmecit
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesinin hayata geçirilmesi ile ilgili değildir?

 • Islahat Fermanı
 • I. Meşrutiyetin İlanı
 • Tanzimat Fermanı
 • Duyunuumumiye İdaresi
Soru 17

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve Osmanlı Medeni Kanunu olarak da bilinen kanun hangisidir?

 • Senedi ittifak
 • Tevhiditedrisat
 • Kanunuesasi
 • Mecelle
Soru 18

İngiltere’nin Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklemesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı’daki Hristiyan halkın tek koruyucusu olmak
 • Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ittifak kurmasını engellemek
 • Osmanlı Devleti’nin güçlü olması nı sağlamak
 • Sömürgelerine giden yolların gü venliğini sağlamak
Soru 19

XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda en göze çarpan olayların başında ülkede nüfusun yapısındaki ve kentlerdeki değişim gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

 • Kırsal kesimden kentlere göçün yaşanması
 • Kaybedilen topraklardaki Müslümanların Osmanlı’ya sığınması
 • Gayrimüslim nüfusun Müslüman nüfusa oranla artması
 • Batılı yaşam biçiminin özellikle kentlerde yaygınlaşması
Soru 20

Sultan Abdülmecit Dönemi’de Mekatib-i Umumiye Nezareti kurularak rüştiyelerin artırılması ve öğretmen yetiştirmek üzere Darü’lMuallim Okulunun açılması aşağı daki hangi alana önem verildiğinin göstergesidir?

 • Eğitime
 • Orduya
 • Ekonomiye
 • Sanata
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADBCCABCBACDDDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?