Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Ailenin huzuru için eşler arasında olması gereken duygu ve tutumlardan biridir.
• İhanet etmeme, aldatmama, güven duyma, sözünde durma, doğruyu söyleme anlamlarına gelir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhabbet
 • Sadakat
 • Hüsnüzan
 • Şefkat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaemniyet ve güven ortamının oluş masını engelleyen etkenlerden biridir?

 • Sevgi ve saygı
 • Yardımlaşma
 • Adalet
 • Fitne
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin psikolojik ve sosyal amaçları arasında yer almaz?

 • Sevme ve sevilme ihtiyacını kar şılama
 • Dayanışma duygusunu hissetme
 • Toplumsal hayattan soyutlanma
 • Dünyaya yeni nesiller getirme
Soru 4

Müslüman bir erkeğin, evleneceğikadının ekonomik haklarının gü vencesi olarak nikâhta vermesi gereken maddi değere ne ad verilir?

 • Mehir
 • Hibe
 • Sadaka
 • Nafaka
Soru 5

“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa hemen aralarını düzeltin...”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayette sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisine işaret edilmiştir?

 • Doğruluk
 • Paylaşma
 • Eşitlik
 • Sulh
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr tarafından Mekke’de kurulan Hilfü-l Fudûl derneğinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kan davalarına son vermek
 • Hac hizmetlerini yürütmek
 • Hak ve adaleti sağlamak
 • Köleliği kaldırmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaz?

 • Cenazesine katılmak
 • Yanlışlarını desteklemek
 • Karşılaştığında selam vermek
 • Hastalandığında ziyaret etmek
Soru 8

‘‘Hiçbir kişisel çıkar ve kazanç gözetmeksizin sırf Allah rızası için ihtiyaç sahibine borç vermek’’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karz-ı hasen
 • Teberru
 • Zekât
 • Lütuf
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin helal saydığı kazanç yollarından biridir?

 • Karaborsa
 • Rüşvet
 • Miras
 • Faiz
Soru 10

“... Birbirinizin mahremiyetlerini ve kusurlarını araştırmayın...”
(Hucurât suresi, 12. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?

 • Hile
 • Yalan
 • İhtikâr
 • Tecessüs
Soru 11

Kul hakkı, insanların birbiri ile olan münasebetlerinden doğan hak ve sorumluluklarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali kapsamında değerlendirilmez?

 • Hırslı olmak
 • Kopya çekmek
 • Dedikodu yapmak
 • Tartıda hile yapmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işverenin çalışanına karşı olan hak ve sorumluluklarından biri değildir?

 • Adaletli olmak
 • Borçlarını ödemek
 • İş güvenliğini sağlamak
 • Ücretini zamanında ve tam ödemek
Soru 13

İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin ihtiyaç sahiplerine maddi manevi yardımda bulunması demektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak kapsamında değerlendirilmez?

 • Sadaka
 • Zekât
 • Borç
 • Fitre
REKLAM
Soru 14

Alışveriş yapanlar, eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, yaptıkları alışverişin bereketi gider.
Bu hadiste aşağıdaki sakınılması gereken davranışlardan hangisine değinilmiştir?

 • Gasp
 • Rüşvet
 • Tefecilik
 • Hileli satış
Soru 15

“Riba” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Faiz
 • Yalan
 • Hırsızlık
 • Kumar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamalardan biri değildir?

 • Rüşvet
 • Tasarruf
 • Karaborsacılık
 • Yapay olarak fiyatlarla oynama
Soru 17

Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma kültürünü en iyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vâkıf
 • Enderun
 • Divan-ı Hümayun
 • Kütüphane
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.), aşağıdakilerden hangisini münafığın alametleri arasında saymamıştır?

 • Emanete ihanet etmek
 • Sözünde durmamak
 • Yalan söylemek
 • Sabırsız olmak
Soru 19

Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.
Bu hadiste, eşler arası ilişkiler konusunda aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

 • Çocukların eğitim ve terbiyesinden öncelikle aile sorumludur.
 • Eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır.
 • Evlilikler ahlaki temeller üzerine kurulmalıdır.
 • Aile içi ilişkiler toplumu etkiler.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ailenin huzuru için eşlerin birbirlerine karşı olan görev ve sorumluluklarından biri değildir?

 • Evlilik akdini gözetmek
 • Sabırlı ve anlayışlı olmak
 • Temel hakları sınırlandırmak
 • Maddi, manevi destek olmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCADCBACDABCDABADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?