Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Fıkıh
 • Akaid
 • Siyer
Soru 2

Fakih kavramı aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmektedir?

 • Muhaddis
 • Müfessir
 • Müçtehit
 • Mücahit
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun “feraiz” başlığı altında incelenir?

 • Miras ve vasiyet
 • Suçlar ve Cezalar
 • Evlenme ve boşanma
 • Günlük hayatla ilgili akitler
Soru 4

Aynı dönemde yaşayan müçtehitlerin dini bir konunun hükmü hakkında görüş birliği içinde olmalarıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • İstihsan
 • Hadis
 • Kıyas
 • İcma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel kaynaklarından biri değildir?

 • Kur’an
 • Sünnet
 • Gelenek
 • Kıyas
REKLAM
Soru 6

Hukuk ile ahlak ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hukuk dışsal, ahlak ise içseldir.
 • Ahlakın yaptırımı zorlayıcı, hukukun ise vicdanidir.
 • Hukuk, insanların ahlaki ilkelere göre yaşaması için vardır.
 • Ahlak iyiyi yaşam biçimi olarak sunar, hukuk ise buna yönelik ihlalleri engeller.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?

 • Cezalarda keyfilik
 • Helallerde genişlik
 • Tekliflerde kolaylık
 • Adaletin gözetilmesi
Soru 8

Mecelle’de yer alan “Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasaklanmamış olan her şey helaldir.
 • Suç ile ceza arasında doğru orantı olmalıdır.
 • Kişi, suçu kanıtlanıncaya kadar masum kabul edilir.
 • Yasaklanan fiiller, zorunlu hâllerde geçici olarak kaldırılır.
Soru 9

“... Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez...”
(En’âm suresi, 164. ayet)
Bu ayet İslam hukukunun aşağı daki temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Suçun şahsiliği
 • Haramlarda sınırlılık
 • Kamu yararının gözetilmesi
 • Suç ve ceza arasındaki orantı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mükellef olmanın genel şartlarından biri değildir?

 • Buluğ çağına ermiş olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Müslüman olmak
 • Zengin olmak
Soru 11

Beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdeme _________ denir.
Bu tanımda boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teenni
 • hilim
 • Havf
 • Tevekkül
Soru 12

Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefekkür
 • Marifet
 • Takva
 • Ta’zim
Soru 13

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zâriyât suresi, 56. ayet)
Bu ayette Allah’a karşı vazifelerimizden hangisi vurgulanmıştır?

 • Ubudiyet
 • Muhabbet
 • Tövbe
 • Recâ
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline örnek oluşturur?

 • Suçluya hak ettiği cezayı vermek
 • Verilen sözü yerine getirmek
 • Mahremiyetleri araştırmak
 • Trafik kurallarına uymak
Soru 15

İnsanlardan bir grup, Allah’ın evlerinden bir evde toplanırlar. Allah’ın kitabını (Kur’ân’ı) okurlar ve onu aralarında konuşarak manasını anlamaya çalışırlarsa, üzerlerine sükûnet (huzur ve gönül rahatlığı) iner.
Bu hadiste Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
 • Anlamak için çaba gösterilmelidir.
 • Hükümleri evrenseldir.
 • Son ilahi kitaptır.
Soru 16

Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

 • İbadetin
 • Helal rızkın
 • İrade ve özgürlüğün
 • Eğitim ve öğretimin
Soru 17

“… Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları yaşatmış gibi olur…”
(Mâide suresi, 32. ayet)
Bu ayette aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Dinin korunması
 • Canın korunması
 • Aklın korunması
 • Namusun korunması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) duyulması gereken saygı ve itaati emreden ayetlerden biri değildir?

 • “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin ve (Kur’an’ı) işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.”
  (Enfâl suresi, 20. ayet)
 • “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin.”
  (Ahzâb suresi, 56. ayet)
 • “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”
  (Ankebût suresi, 45. ayet)
 • “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.”
  (Hucurât suresi, 2. ayet)
Soru 19

Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşleri için de istemedikçe gerçek anlamda mümin olamaz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine karşı görev ve sorumluluklar vurgulanmaktadır?

 • Allah
 • Kur’an
 • Peygamber
 • İnsanlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ikinci kaynağı olarak kabul edilir?

 • Sünnet
 • Kıyas
 • Kitap
 • İcma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCBADADBCACBDBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?