Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazıyla güzel, etkili bir şekilde anlatılmasına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 • Resim
 • Tarih
 • Sosyoloji
 • Edebiyat
Soru 2

Osman Bey, âdeti olduğu üzere kısadan giderek Selçuklu Sultanlığı’nın neden yalnız seksen yıl rahat ettiğini, yüz elli yıldan beri niçin can çekişmekten kurtulamadığını anlattı. Toprağın ikta düzeni bozulduğu için devletin vergiden, haraçtan bir şey umamayacağını, şimdiki Sultan Giyasüddin Keyhüsrev’i indirip yerineoturmakla hiçbir şeyin değişmeyece ğini söyledi. Bir ülke nasıl ele geçirilir, nasıl elde tutulur, bilmeyenlere bu işlerin neden kolay geldiğini utangaç bir gülümsemeyle açıkladı.
Bu metinden hareketle edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisi olduğu söylenebilir?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Felsefe
Soru 3

• Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir.
• Bir dilin bilinen tarihî seyri içindekendinden ayrılmış olup bazı farklı lıklar gösteren kollarıdır.
• Genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek ya da dile yeni kelimeler katarak oluşturulan özel dildir.
Bu cümleler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

 • Argo
 • Şive
 • Lehçe
 • Ağız
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yazma sürecinin aşamalarından değildir?

 • Planlama
 • Hazırlık
 • Tartışma
 • Düzeltme
Soru 5

Dağlar içinde, göl kenarında bir yerleşim yeri İznik. Bereketli toprağı, ılıman iklimi, her mevsim rengârenk olan doğası kadar farklı uygarlıklara ait tarihî eserleri ve Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarındaki mimari eserleri süsleyen çinileri ile biliniyor.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Kanıtlayıcı
 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmıştır?

 • Saygı, insan ilişkilerinde en önemli unsurdur.
 • Evdeki eşyaları iki gün önce satı şa çıkardı.
 • Antalya’da gezerken arkadaşımı gördüm.
 • Toprağı bu sene nadasa bırakmaya karar verdik.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki kullanılmamıştır?

 • Üzüntüyle geçmiş yıllarıma bakı yorum.
 • Kalemimi okulda unutmuşum.
 • Sınavdan kaldığını öğrenince çok üzüldü.
 • İki saat aralıksız sohbet ettiler.
Soru 8

Satıcı iskemlesine oturdu; Hasan da merakla karşısına geçti.
Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki… Şaşarak, eğlenerek seyrediyordu: Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin incecik sapsız bıçağı ile kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, deriparçalarını pis bir suya koyup ıslatışı na bakıyordu.
Bu metinde hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Mekân
 • Zaman
 • Olay
 • Kişi
Soru 9

Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısı ile yazılmıştır?

 • Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kılıklı bir adam girdi.Torbasında da mukavva gibi bü külmüş bir tomar duruyordu.
 • Okula yeni başladığım yıllardı. Melahat abla alırdı beni karşısına. El işi ödevlerimi yapar, derslerimi anlatırdı bana. Pabuçlarımı odanın kapısında çıkarırdım. Minderde, pencerenin önünde, onun dizleri dibine oturur, onun hünerli ellerini seyre dalardım.
 • Yirmi yaşımda Karadeniz kıyıcı ğında bir köyün beş sınıflı, tek derslikli okulunda yalnız başıma öğretmenlik yapmaktaydım… Gecelerimi gaz lambasının ışığında kitaplar okuyarak, pilli radyomudinleyerek ve ikinci gün verece ğim derslerin hazırlığını yaparak geçiriyordum.
 • Mazinin bu hayalleri gözümün önünde o kadar hakikat damgası ile damgalı geçip gidiyorlardı ki ben âdeta uyuşmuş gibi idim. Hiçbir şeyi görmüyor, işitemiyordum.
Soru 10

Uyku esnasında yürümem beni korkutmamıştı. Beni mahveden hakikatle hayal(I) arasındaki bu korkunç ayrılıktı(II). Bitkin bir hâlde yavaş yavaş eve(III) döndüm. Dönemeçte yarı giyinik bir hâlde perişan babama(IV) rastladım.
Bu metindeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi türemiş isimdir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir ölçü kullanılmıştır?

 • Geldi güzel günler çiçekler çoktur
  Şükrolsun Hüda’ya kederim yoktur
 • Sözdür güher-i hazîne-i dil
  Izhâr-ı sıfât u zâta kâbil
 • Bağrıma basarım taşlar
  Akıttım gözümden yaşlar
 • Bugün ben yârimi gördüm
  Tâzelendi eski derdim
Soru 12

İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları, düşünen, duyan ve hareketeden bir insan gibi gösterme sanatı na teşhis (kişileştirme) denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatı yoktur?

 • Sen, deniz ve akşam
  Bu saat demir atarsanız yüreğime
  Miçolara bu saat gülümser rüzgâr
 • Üşür evlerimiz bir kaygılar koyağında
  Tam çiğdemlerin nergislerin yanında
 • Kolay kolay unutulmaz adına yaktığım türküler
  Kapanmaz yüreğime açtığın yara
 • Uykulu sahiller gelir kollarına
  Yayından kaçan okun ardından
Soru 13

Yiğit kendini öğende
Oklar menzilin döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir
Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Epik
 • Lirik
 • Didaktik
 • Satirik
REKLAM
Soru 14

titrek(I) bir mum ışığı kadar mahzun yarısı kapalı pencerelerden geliyor bir(II) türkü kenara çekilip biraz durduk eskiden o(III) türküden daha mahsunduk nasıl çatlarsa dal(IV) uçları arzuyla öyle istekle geçiyor bulutlar
Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

İsim ya da fiil kök ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulan sıfatlara türemiş sıfat denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sıfat kullanılmıştır?

 • Beyaz pantolonunu makinede yıkadı.
 • Eski mahallemi çok özlüyorum.
 • Ülkemizi aydınlık günler bekliyor.
 • Bu sözleri neden söylediğini anlayamadım.
Soru 16

Dinlenen konuyla ilgili bilgilerden sadece ilgi ve ihtiyaca yönelik olanlara odaklanmaya _________ denir.
Bu cümlede tanımı verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaratıcı dinleme
 • Seçici dinleme
 • Katılımlı dinleme
 • Katılımsız dinleme
Soru 17

Vakti zamanında çok yardımsever bir padişah varmış… Fakirlere ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecekdağıtırmış… Yılda bir gün de sarayı nın karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır, herkesin duasını alırmış… Gene böyle çeşmenin musluklarından yağ ile bal aktığı bir gün ihtiyar bir kadın çeşmeye gelmiş. Elindeki testiye yağ doldurmuş. O sırada padişahın yaramaz oğlu da sarayın penceresinden okunu çekip ihtiyar kadının testisini parçalamış. Zavallı kadın da “Hey oğlum, ben sana ne yaptım da testimi kırdın?” demiş.
Bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
Soru 18

• Buzun üzerine bastığı gibi(I) göletin içine gömüldü.
• Cebinde bilet almaya yetecek kadar(II) parası yoktu.
• Bundan sonra da bir iki ay için(III) Ankara izinlisiyim.
• Çocuk ve(IV) babası evlerine varmak üzereydi.
Bu cümlelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi edat değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Bir kartal, yüksek bir kayanın üzerinden çullanıp bir kuzuyu kapıvermiş. Onu görünce kargaya da bir heves gelmiş: “Ben yapamaz mıyım sanki? Nem eksik? Ben de kuşum!” demiş. Hemen atılıp koca bir koça konmaz mı? Tırnakları büklüm büklüm yünlere takılmış, bir türlü kurtaramamış. O öyle çırpınadursun, öte yandan çoban da, “Buna ne oluyor?” diye bakarmış. Kalkıp gelmiş, tutup kanatlarının ucunu kesmiş, akşam olunca da çocuklarına götürmüş. Çocuklar, “Bu ne kuşudur?” diye sorunca çoban: “Benim bildiğim alakarga ama kendisine sorarsan kartalım diyor.” demiş.
Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek olabilir?

 • Fabl
 • Roman
 • Hikâye
 • Destan
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

 • Bazen çok iyi anlaşırlar bazen de kavgaya tutuşuverirler.
 • Ya otur kendisini bekle ya da yarın telefonla ara.
 • Arkadaşlarla toplanır, okur ve ders çalışırdık.
 • Turgut, Orhan’ı yemeğe davet etti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCCADBABBCADCBCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler