Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Birbirinden bağımsız yirmi hikâyeden oluşur.
II. Hem destan hem de halk hikâyesinin özelliklerini taşır.
III. Nazım-nesir karışık yazılmıştır.
“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu özelliklerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Duydun Yûsuf’u kuyu içinde vay,
Sabırla beklerdi kuyuda o ay.

O kuyu ne kadar derindir bilmez,
Çağırsa sesi dıştan işitilmez.

Çağırdı, ses gitmeyince dışarı,
Vazgeçti bu işten bağırmaz gayrı.

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Beyitlerle yazılmıştır.
 • Halk şiiri geleneğine aittir.
 • Her beyit kendi içinde kafiyelenmiştir.
 • Bir kişinin başından geçen olay anlatılmaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden biridir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Samipaşazâde Sezai
 • Nabizade Nazım
 • Ömer Seyfettin
Soru 4

Haber kipleri zaman anlamı taşırken dilek kipleri fiile gereklilik, şart, istek ve emir anlamlarını verir.
Buna göre aşağıdaki fiillerin hangisi haber (bildirme) kipiyle çekimlenmiştir?

 • Koşacağım
 • geleyim
 • Gitmeliyiz
 • Söyleseniz
Soru 5

Oluş fiilleri, zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir ve kendiliğinden gerçekleşir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili vardır?

 • Narı elleriyle ikiye böldü.
 • Bu gürültüde uyuyamaz.
 • Kediciğe o gün yolda rastlar.
 • Vazodaki çiçekler çoktan solmuş.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi azlık-çokluk (miktar) zarfıdır?

 • Karanlıkta adamların yüzünü seçememiş.
 • Yazın dondurma yemeyi çok sever.
 • Etrafındakilere bağırarak emirler yağdırıyordu.
 • Ders bugün geç başlayacak.
Soru 7

Göktürk Kitabeleri aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?

 • Kül Tigin
 • Vezir Tonyukuk
 • Alp Er Tunga
 • Bilge Kağan
Soru 8

12. yüzyılda, Edip Ahmet Yüknekî tarafından kaleme alınmıştır. Hakaniye lehçesiyle (Karahanlı Türkçesi) yazılmıştır. Eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, iyi ve kötü huylar üzerinde durulmuştur. Dinî, ahlaki, didaktik bir eserdir.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutadgu Bilig
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
Soru 9

Uzaklar seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Halk edebiyatı geleneğinin izlerini taşır.
 • Uyak düzeni “aaba” şeklindedir.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Koçaklama türüne örnektir.
Soru 10

Nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili geçişsizdir?

 • Teyzem bu evde yalnız oturuyor.
 • Anahtarı kapının üstünde unuttum.
 • Arkadaşıyla sinema biletlerini almış.
 • Sanatçı, şiirlerinde sade bir dil kullanır.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?

 • Hastalandığı için İstanbul’daki fuara katılamayacak.
 • Annem ve babam başka şehirde yaşıyor.
 • Gündüz, çalışkan olduğu kadar saygılıdır da.
 • Bu kazak ona göre değil.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de, da”nın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 • Ya sen gel yada ben geleyim.
 • Sen de mi kardeşlerine verdiğin sözü unuttun?
 • Bu köyün havası da suyu da tertemiz.
 • Git de güzel haberler getir uzak diyarlardan.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisiİslamiyet’in kabulünden sonra olu şan Türk destanlarındandır?

 • Şu
 • Göç
 • Oğuz Kağan
 • Danişmend Gazi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi efsanenin özelliklerinden değildir?

 • İlk söyleyeni belli değildir.
 • Kanıtlayıcı anlatımla aktarılır.
 • Gerçek ve olağanüstü ögeler barındırır.
 • Anonim halk edebiyatı ürünüdür.
Soru 15

• Anayasamıza göre her bir vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Tutanaklarda görüş ve yorumlara yer verilir.
• Belli bir konuyu ihtiva etmeyen imzasız dilekçeler işleme konmaz.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 16

Utku, marketten süt alacakmış.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özne – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
 • Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
 • Dolaylı tümleç – özne – nesne – yüklem
 • Zarf tümleci – nesne – özne – yüklem
Soru 17

Çocuklar evde koşuştururken masadaki vazoyu kırdı.
Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocuklar
 • kırdı
 • masadaki vazoyu
 • koşuştururken
Soru 18

16. yüzyılın sonlarına doğru yazılan ___________, roman türünün dünyadaki ilk başarılı örneği kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sefiller
 • Don Kişot
 • Suç ve Ceza
 • Güliver’in Gezileri
Soru 19

I. Destanlar, mesneviler ve halk hikâyeleri edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır.
II. İlk yerli romanımız Gülnihal’dir.
III. İlk yerli roman örnekleri dil, anlatım ve teknik bakımından yetersizdir.
“Tanzimat romanı” ile ilgili verilen bu cümlelerden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 20

Servetifünun romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Namık Kemal üretken yazarlarındandır.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Realizm ve natüralizmin etkisi altında kalınmıştır.
 • Teknik açıdan yetersiz eserler ortaya konmuştur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDADBCCDABADBBACBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

15 kişi oy kullandı
Online Testler