Türk Edebiyatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi destanların genel özelliklerinden değildir?

 • Savaş, göç, kıtlık gibi toplumu etkileyen olaylar anlatılır.
 • Olağanüstü kişi ve olaylar görülür.
 • Bilinen en eski edebiyat ürünlerindendir.
 • Uzun mensur eserlerdir.
Soru 2

Uygur ülkesine bereket ve mutluluk veren Kutlu Dağ’ın Çinliler tarafından parça parça sökülüp taşınmasıyla bozulan uğur (tılsım) sonucu ülkede görülmemiş bir kıtlık başlar. Yaşam çekilmez hâle dönüşür. Bunun üzerine Uygur Türkleri güney batıda, Beş Balıg şehrinde kendilerine yeni bir yurt kurarlar.
Bu metinde sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göç
 • Oğuz Kağan
 • Manas
 • Ergenekon
Soru 3

Alp Er Tunga öldi mü (Alp Er Tunga öldü mü)
Issız acun kaldı mu (Geçici dünya kaldı mı)
Ödlek öçin aldı mu (Felek öcünü aldı mı)
Emdi yürek yırtılur (Şimdi yürek yırtılır)

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Nazım birimi dötlüktür.
 • 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
 • Üçüncü dizede kişileştirme sanatı vardır.
 • Kafiye düzeni “abab” şeklindedir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerindendir?

 • Gazel
 • Koşuk
 • İlahi
 • Semai
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarından biridir?

 • Köroğlu
 • Oğuz Kağan
 • Türeyiş
 • Bozkurt
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türk dili ve edebiyatı üzerindeki etkilerinden değildir?

 • Kullanılan alfabenin değişmesi
 • Aruz vezninin kullanılmaya baş lanması
 • Roman, deneme, makale gibi türlerin görülmesi
 • Türkçeye Arapça ve Farsça sözcüklerin girmesi
Soru 7

Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Türk sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.
 • Uygurlar zamanında yazılmıştır.
 • En önemlileri Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilen kitabelerdir.
 • Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
Soru 8

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim… Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda gün doğusuna, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir.
Göktürk Yazıtları’ndan alınan bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Sohbet
 • Makale
 • Söylev
 • Deneme
Soru 9

Aşağıdaki tarihî olaylardan hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?

 • Tanzimat’ın ilanı
 • Cumhuriyet’in ilanı
 • Kavimler Göçü
 • İslamiyet’in kabulü
Soru 10

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Osmanlı’nın Batılılaşma sürecinde önemli bir yer tutar. 1720 yılında Avrupa şehirlerinden birine elçi olarak atanır ve orada gördüğü saray, kale, opera, fabrika, rasathane ve benzerlerini anlattığı eserini kaleme alır. Bu eseriyle Batılılaşma hareketinin başlamasına katkıda bulunur.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa Sefaretnamesi
 • Ateşten Gömlek
 • Türk Edebiyatı Tarihi
 • Fahim Bey ve Biz
Soru 11

Agâh Sırrı Levent edebiyat tarihçisinin görevini şöyle anlatır: “Bugün gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihi de ağır görevler yüklenmiştir. Çağdaş edebiyat tarihçisi, şairleri unutulmaktan kurtarmak ya da eski zevkleri hikâye etmek için eserini yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi deyeterli bulmuyor. İncelemek, araştırmak, derinlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini yazdığı ulusun dünya anlayışını dönemleriyle birlikte yansıtmak istiyor.”
Bu metne göre edebiyat tarihçisinin asıl amacı nedir?

 • Yazar ve şairleri unutulmaktan kurtarmak
 • Eski zevkleri anlatmak
 • Bugüne kadar yazılmış eserler hakkında bilgi vermek
 • Bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri incelemek
Soru 12

Ülkemizde Batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Tanzimat Dönemi’nde başlar. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma _________ tarafından yayımlanan Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserdir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Mehmet Fuad Köprülü
 • Abdülhak Şinasi Hisar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kalyanamkara ve Papamkara adlı eserin özelliklerinden değildir?

 • Budizm’i anlatmak için yazılmıştır.
 • Divan Edebiyatı Dönemi’nde kaleme alınmıştır.
 • Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir.
 • İyi düşünceli prensle kötü düşünceli prensin hikâyesini anlatmaktadır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden değildir?

 • Göktürk
 • Uygur
 • Arap
 • Çin
Soru 15

Kızıl sarıg arkaşıp (Kızıl sarı renkli çiçekler ardı ardına yerden bitiyor)
Yipgin yaşıl yüzkeşip (Mor ile yeşil yüz yüze geliyor)
Bir bir kerü yörkeşip (Ve birbirlerine sarılıyorlar)
Yalnguk anı tanglaşur (İnsan bu renk cümbüşünü görünce hayretler içinde kalıyor)
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sav
 • Sagu
 • Koşuk
 • İlahi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının kollarından değildir?

 • Fecriâti
 • Anonim
 • Dinî-tasavvufi
 • Âşık tarzı
Soru 17

• İslamiyet öncesi sözlü ürünler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
• Divan edebiyatı ağır, süslü, sanatlı bir dile sahiptir.
• Halk şairleri şiirlerinde çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – D
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – D
Soru 18

MÖ 3000’lerde Mezopotamya’da doğmuştur. Bilinen en eski destandır. Bu destanda uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılmaktadır.
Bu metinde sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manas
 • Alp Er Tunga
 • Gılgamış
 • Oğuz Kağan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde İslamiyet öncesinde şairlere verilen isimlerden değildir?

 • Şaman
 • Baksı
 • Kam
 • Âşık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının kollarından biridir?

 • Tanzimat edebiyatı
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • Yazılı edebiyat
 • Sözlü edebiyat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBACBCCADCBDCABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler