Türk Edebiyatı 4 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

• Hayalî denen bir kişi tarafından oynatılır.
• Gölge oyunu olarak da bilinir.
• Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Çelebi gibi tipler bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karagöz
 • Meddah
 • Orta oyunu
 • Köy seyirlik oyunu
SORU 2

Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan önemli bir türdür. Aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih temalarında yazılır. Bu türün en ünlü örneklerinden biri Leyla ve Mecnun’dur.
Bu metinde sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesnevi
 • Koşma
 • Sagu
 • Semai
SORU 3

Aliş’imin kaşları kare
Sen açtın sineme yâre
Bulamadım derdime çare Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda

Evleri var hâre hâre
Benleri var dâne dâne
Saramadım kana kana

Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda

Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Gazel
 • Semai
 • Koşma
 • Türkü
SORU 4

Gidene bak gidene
Güller sarmış dikene
Mevlâ sabırlar versin
Gizli sevda çekene

Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hecenin 11’li kalıbıyla söylenir.
 • Tek dörtlükten oluşur.
 • Uyak düzeni “aaba” şeklindedir.
 • Anonim halk şiiri nazım şekillerindendir.
SORU 5

Aşağıdaki şair – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Mevlid – Süleyman Çelebi
 • Divanü Lûgati’t Türk – Şeyhi
 • Leyla ve Mecnun – Fuzuli
 • Mesnevi – Mevlana
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Hece ölçüsü ile yazılır.
 • Süslü ve sanatlı bir anlatım vardır.
 • Daha çok yarım uyak kullanılır.
SORU 7

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz

Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinin hangisiyle yazılmış olabilir?

 • İslamiyet öncesi Türk şiiri
 • Serbest şiir
 • Halk şiiri
 • Divan şiiri
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk şiirinin temsilcilerinden biridir?

 • Ziya Paşa
 • Âşık Veysel
 • Karacaoğlan
 • Yunus Emre
SORU 9

Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. İçinde, yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük, deyimler, atasözleri, Türk halk edebiyatından alınmış şiir örnekleri ve Türk boyları nı gösteren harita bulunmaktadır.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabetü’l Hakayık
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin özelliklerinden değildir?

 • Destan-hikâye özelliği taşır.
 • 12 hikâyeden oluşur.
 • Divan edebiyatının özelliklerini gösterir.
 • Müslüman Oğuzların iç ve dış mücadelelerini anlatır.
SORU 11

Bitir bir işi gayre sonra tut yüz
Ki bir koltukta sığmaz iki karpuz

Nasîhat edicek dinle uluyu
Kalırsın dinlemez isen uluyu

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Divan şiiri geleneğine örnektir.
 • Beyitlerle yazılmıştır.
 • Kafiye düzeni aa bb… şeklindedir.
 • Aşk teması işlenmiştir.
SORU 12

I. Ağır ve sanatlı bir dile sahiptir.
II. Aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır.
III. Anonim, dinî-tasavvufi ve âşık tarzı olmak üzere üç kola ayrılır.
IV. Arap ve Fars edebiyatlarının izlerini taşıyan yazılı bir edebiyattır.
Divan edebiyatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 13

Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koçyiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içine

Bu dörtlük aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

 • Güzelleme
 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Ağıt
SORU 14

________ klasik edebiyatta üç veya daha çok mısradan oluşan bentlerle kurulan nazım şekillerinin genel adıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Gazel
 • Kaside
 • Musammat
 • Mesnevi
SORU 15

Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş
Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş
Son demde bu mevsim gibi benzin de kül olmuş
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

Bir şarkıdan alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aşk temasını işlemiştir.
 • Nazım birimi beyittir.
 • Sade bir dille kaleme alınmıştır.
 • Benzetme sanatından faydalanılmıştır.
SORU 16

Tarih, coğrafya, biyoloji, tıp, sosyoloji vb. birçok sahada eser veren yazar, 17. yüzyılda yaşamıştır. Eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Yazdığı eserlerle bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.Eserlerinden bazıları Cihannüma,Fezleke, Keşfü’z-zünun’dur.
Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Ziya Gökalp
 • Kâtip Çelebi
 • Reşat Nuri Güntekin
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir?

 • Giriş
 • Fasıl
 • Fasıl
 • Bitiş
SORU R
SORU 18

Şarkı nazım şeklinin divan edebiyatındaki en bilinen temsilcisidir. XVIII. yüzyıl Lale Devri’ni, bu döneminİstanbul’unu canlı ve renkli anlatımıyla ölümsüzleştirmiştir. Günlük konuşma dilinin güzelliklerini onun şiirlerinde görmek mümkündür.
Bu metinde sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Mevlana
 • Nedim
 • Fuzulî
SORU 19

Battalname ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İslamiyet Öncesi Dönem’e aittir.
 • Sözlü gelenek ürünüdür.
 • Türk destanlarından biridir.
 • Kahramanlık konusu işlenir.
SORU 20

Seyahatname türünün Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisidir. XVII. yüzyılda Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü gezmiş, padişahlarla seferlere katılmıştır. Gördüğü yerlerin sanatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, geleneklerini “Seyahatname” adlı eserinde ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır.
Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaygusuz Abdal
 • Evliya Çelebi
 • Mütercim Âsım
 • Tıfli Çelebi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AADABCDDBCDCBCBCCCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Türk Edebiyatı 4 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 nisan 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 4 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 soruları toplamda 24 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 4 testinin başarı yüzdesi %49. Sınava katılan 24 öğrenci arasından sadece 12 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 8.53 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler