Türk Edebiyatı 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde düzyazı türünün belli başlı sanatçılarından değildir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Mehmet Rauf
 • Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 2

Servetifünun Dönemi’nin en önemli şairlerinden biridir. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermemiştir. Zengin bir hayal dünyasına sahip olan sanatçı yeni imgelerle hayal dünyasını aktarmaya çalışmıştır. O zamana kadar duyulmamış orijinal benzetme, mecaz ve istiareler yapmıştır. Şiirde ahenk sağlamak adına aruzun birden fazla kalıbını “Elhan-ı Şita” isimli şiirinde kullanmıştır.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Cenap Şehabettin
 • Ziya Paşa
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

 • Araba Sevdası
 • Mai ve Siyah
 • Aşk-ı Memnu
 • Kırık Hayatlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Aruz Türkçeye başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
 • Parça güzelliği yerine bütün güzelliği ön plana çıkmıştır.
 • Aydın kimselere seslenildiği için ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Ağırlıklı olarak toplumsal konularele alınmıştır
Soru 5

Servetifünun edebiyatında hikâye ve roman türünde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Sembolizm
 • Realizm
 • Klasisizm
 • Romantizm
REKLAM
Soru 6

Fecriati topluluğu sanatçıları, edebiyat ve sanatla ilgili görüşleriniServeti Fünun dergisinde açıklamış lardır. Bu açıklama edebiyatımızdaki _________ .
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ilk bildiridir
 • ilk makaledir
 • ilk denemedir
 • ilk fıkradır
Soru 7

Irmağız, her akan sele uymayız;
Şarktan, garbtan esen yele uymayız;
El uysun bize, biz ele uymayız;
Biz dilmaç değiliz, yalvacız yalvaç
Bu dörtlük şekil ve içerik bakı mından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenebilir?

 • Divan edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Tanzimat edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
Soru 8

• Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
• Fransız edebiyatından sone ve terza-rima nazım biçimleri alınmıştır.
• Aydın kimselere seslenildiği için ağır bil dil kullanılmıştır.
Özellikleri verilen edebî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fecriâti
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun
 • Halk edebiyatı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğuna yöneltilen eleştirilerdendir?

 • Halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirme istekleri
 • “Güzellik” kavramını ön plana çı karmaları
 • Batı’daki sanat kurumlarıyla ilişki kurmak istemeleri
 • Doğal olmayan dil ve üslup anlayışları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde olay çevresinde gelişen edebî türlerde eser veren sanatçılardan değildir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 11

Sanatçı, Fecriati topluluğunda sanat yaşamına başlamıştır. Topluluk dağıldıktan sonra Millî Edebiyat Dönemi’nde şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düzyazılarında açıklığa önem vermiştir. Özellikle Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Göl Saatleri, Piyale, Frankfurt Seyahatnamesi…
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Ziya Gökalp
 • Ahmet Haşim
Soru 12

Günler kısaldı, Kanlıca’nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Halk edebiyatı geleneğinin izlerini taşır.
 • Bireysel bir tema tercih edilmiştir.
 • Dizeler kendi arasında uyaklıdır.
 • İhtiyarların geçmiş günlere olan özlemi dile getirilmiştir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 • Süleymaniye Kürsüsü’nde
 • Hakkın Sesleri
 • İstiklal Marşı
 • Hatıralar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarının amaçlarından değildir?

 • İstanbul ağzını yazı dili hâline getirmek
 • Dilde sadeleşmeyi sağlamak
 • Yerli hayatı yansıtmak
 • Şiirde parça güzelliğine önem vermek
Soru 15

Yakup Kadri Karaosmanoğlu aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

 • Roman
 • Edebiyat Tarihi
 • Anı
 • Mensur şiir
Soru 16

Ulusal edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu, Türk edebiyatının Batı edebiyatı ile birleşmesi gerektiğini savunmuştur. Dilde konuşma dilinin yazı dili olmasını, ulusal ölçümüzün hece ölçüsü olması gerektiğini belirtmiştir. Hece ile yazdığı şiirlerinde halk masallarından, Türk mitolojisinden, Dede Korkut Hikâyeleri’nden yararlanmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Altın Işık, Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak.
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Gökalp
 • İbrahim Şinasi
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat
Soru 17

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Mehmet Rauf – Eylül
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
 • Ahmet Haşim – Şermin
 • Mehmet Fuad Köprülü – Türk Edebiyatı Tarihi
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?

 • Kalp Ağrısı
 • Falaka
 • Bomba
 • Yüksek Ökçeler
Soru 19

Aşağıdaki romanların hangisinde kuşaklar arası çatışma işlenmiştir?

 • Ankara
 • Kiralık Konak
 • Panorama
 • Hüküm Gecesi
Soru 20

Hikâye, roman ve anı türlerinde eserler verdi. Önceleri aşk teması üzerinde durdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal temalara ağırlık verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye…
Bu metinde sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Halide Edip Adıvar
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBABCDBDACDBACABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler