Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Trablusgarp Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin İtalya ile yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mondros
 • Uşi
 • Lozan
 • Ankara
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun I. Balkan Savaşı’nı kaybetme nedenlerinden biri değildir?

 • Osmanlı ordusunun teknik donanım yetersizliği
 • Balkanlarda yeterli asker ve silah yığınağının yapılamaması
 • Donanmanın yetersiz olması
 • I. Dünya Savaşı’nın başlaması
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Romanya’ya karşı Almanya ve Avusturya’nın yanında çarpıştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Galiçya Cephesi
 • Kafkasya Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Irak Cephesi
Soru 4

Lozan Barış Antlaşması ile çözümlenememiş olup sonraki yıllarda Türkiye’nin aleyhine çözüme kavuşan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hatay sorunu
 • Boğazlar sorunu
 • Musul sorunu
 • Azınlıklar sorunu
Soru 5

• 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanmıştır.
• Misakımilli’ye aykırı olan bu antlaşma uygulanmayıp yürürlüğe girmemiştir.
Sözü edilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki kongrelerden hangisinde manda ve himaye düşüncesine ilk kez karşı çıkılmıştır?

 • Balıkesir Kongresi
 • Alaşehir Kongresi
 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
Soru 7

Osmanlı Devleti’nden ayrılan en son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Sırbistan
 • Arnavutluk
Soru 8

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, Gümrü Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Ermenistan
 • Rusya
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa zararlı cemiyetlerden biri değildir?

 • Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 10

Atatürk’ün kurmay yüzbaşı olarak 1905 yılında mezun olduğu okul aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harp Okulu
 • Askerî Lise
 • Harp Akademisi
 • Askerî Ortaokul
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak amacıyla yapılan gizli antlaşmalardan biridir?

 • Versay Antlaşması
 • Sen Jermen Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
 • Sykes-Picot Antlaşması
Soru 12

Millî Mücadele’de Güney Cephesi’ndeki savaşları sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gümrü Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Kars Antlaşması
Soru 13

Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemek ve bölgede bir Ermenistan Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuş olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Mavri Mira Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Trakya-Paşaeli Cemiyeti
REKLAM
Soru 14

Millî Mücadele’de Temsil Heyeti’nin sesini kamuoyuna daha iyi duyurabilmek için Sivas’ta çıkarılmaya başlanan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ceride-i Havadis
 • Tercüman-ı Ahval
 • Takvim-i Vakayı
 • İrade-i Milliye
Soru 15

Amacı, toplanış şekli ve yapısı bakımından bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiği için millî bir özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
 • Alaşehir Kongresi
 • Balıkesir Kongresi
Soru 16

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları tarafından hazırlanmış olan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları benimseyen, millî sınırlar içinde tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin sınırlarını çizen Misakımillî’yi kabul etmekle büyük bir görevi yerine getirmiş oldu.
Verilen bilgiye göre Misakımillî aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
 • İzmir İktisat Kongresi’nde
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
 • Milletler Cemiyeti’nde
Soru 17

İlk TBMM, olağanüstü durumda çalıştığı için yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi elinde toplamıştır. Böylece güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Bunda savaş koşullarının yaşanmasından dolayı çabuk karar alma ve uygulama düşüncesi etkili olmuştur.
Verilen bilgilere göre ilk TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi elinde toplamıştır.
 • Güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir.
 • Çabuk karar alma ve uygulama düşüncesiyle hareket etmiştir.
 • Savaş koşullarında görev yapmıştır.
Soru 18

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’da işgale uğrayan bölgelerde halkın kendiliğinden harekete geçerek kurdukları direnme birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Misakımillî
 • Tekâlif-i Milliye
 • Teşkilat-ı Esasiye
 • Kuvayımilliye
Soru 19

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afganistan
 • İran
 • Pakistan
 • Mısır
Soru 20

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kazım Karabekir
 • Mustafa Kemal
 • Fethi Okyar
 • İsmet İnönü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBCDABCDBADACBDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?