Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yeni Türk Devleti’nde meclis başkanlığı ile hükümet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

  • TBMM’nin açılmasıyla
  • Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
  • Saltanatın kaldırılmasıyla
  • 1921 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
Soru 2

Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM tarafından seçilmiş olan son halife aşağıdakilerden hangisidir?

  • Abdülmecit Efendi
  • Vahdettin
  • II. Abdülhamit
  • II.Mahmut
Soru 3

Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  • Çerkez Ethem Ayaklanması
  • Menemen Olayı
  • Mustafa Kemal’e suikast girişimi
  • Şeyh Sait Ayaklanması
Soru 4

Türkiye’nin üçüncü siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ali Fethi Okyar
  • İsmet İnönü
  • Ali Fuat Cebesoy
  • Kazım Karabekir
Soru 5

Kadınların gerek aile içinde gerekse toplumsal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

  • Soyadı Kanunu
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • Türk Medeni Kanunu
  • Kabotaj Kanunu
REKLAM
Soru 6

Türkiye’de her çeşit eğitim kurumunun devlet denetimine alınarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması aşağıdaki hangi kanunla gerçekleşmiştir?

  • Kabotaj Kanunu
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu
  • Türk Medeni Kanunu
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru 7

Bütün vatandaşların kanun karşısında eşit olması ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerinden yaralanmasının sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulamasıdır?

  • Devletçilik
  • Laiklik
  • Halkçılık
  • İnkılapçılık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

  • Temel amaç hızla sanayileşmektir.
  • Batı’dan alınan bir ekonomik modeldir.
  • Kamu yararına yönelik yatırımlar yapar.
  • Özel sektöre karşı değildir.
Soru 9

Çağa göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve bunların yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • İnkılapçılık
  • Devletçilik
  • Milliyetçilik
  • Halkçılık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alandaki gelişmelerden biri değildir?

  • Kabotaj hakkının alınması
  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
Soru 11

Hâkimiyetin kaynağına göre Türkiye’nin devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  • Monarşik
  • Demokratik
  • Teokratik
  • Oligarşik
Soru 12

Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?

  • Cumhuriyetçilik
  • Laiklik
  • Devletçilik
  • Milliyetçilik
Soru 13

Türk-Yunan ilişkilerinin tehlikeli bir duruma gelmesine neden olan ancak 10 Haziran 1930’da imzalanan antlaşmayla çözüme kavuşan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kıbrıs sorunu
  • Kıta sahanlığı sorunu
  • Nüfus mübadelesi sorunu
  • Musul sorunu
REKLAM
Soru 14

“Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz kısa zamanda söner.’’ diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

  • Ekonomik güç
  • Siyasi güç
  • Askerî güç
  • Sosyokültürel güç
Soru 15

I. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
II. Bu ilkelerin kabulünde dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.
III. Akla ve bilime dayanırlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında yer alır?

  • Yalnız I.
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III.
Soru 16

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombası kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Çin
  • ABD
  • İngiltere
  • Fransa
Soru 17

Misakımilliye aykırı olarak ülkemiz sınırları dışında kaldığı halde Atatürk’ün izlediği başarılı dış politika sayesinde 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kars
  • Ardahan
  • Hatay
  • Edirne
Soru 18

İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ile Doğu Akdeniz’de ortaya çıkarmış olduğu tehdit sonucunda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?

  • Briand-Kellog Paktı
  • Balkan Paktı
  • Kuzey Atlantik Paktı
  • Sadabat Paktı
Soru 19

“1939’da başlayıp 1945 yılında sona ermiş olan savaşa Türkiye doğrudan katılmamakla birlikte savaşın bütün sıkıntılarını ve yükünü çekmiştir. Ekonomik gücününün büyük bölümünü askerî yatırımlara ayırdığından kalkınma ve sanayileşme çabaları yavaşlamıştır.’’
Yukarıdaki sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  • I. Dünya Savaşı
  • II. Dünya Savaşı
  • I. Balkan Savaşı
  • II. Balkan Savaşı
Soru 20

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu aşağıdakilerden hangisidir?

  • UNICEF
  • UNESCO
  • WHO
  • FAO
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADACDCBACBDCADBCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?