Akaid 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Din, akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî kanundur.
Bu tanımdan din hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Kaynağı Allah’tır.
 • Muhatabı insandır.
 • İyiliğe yönlendirir.
 • Doğuştan gelen bir duygudur.
Soru 2

İslam dininin temel inanç esaslarını, ayet ve hadisler çerçevesinde inceleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkıh
 • Akaid
 • Tefsir
 • Hadis
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin temel konusudur?

 • İman esasları
 • İbadet esasları
 • Ahlak esasları
 • Kur’an kıssaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eserdir?

 • el-Lüma’
 • Kitâbu’t-Tevhid
 • el-Fıkhü’l-Ekber
 • el-İbâne an Usûli’d-Diyâne
Soru 5

İslam akaidinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsan fıtratına uygundur.
 • İfrat ve tefritten uzaktır.
 • Açık, sade ve anlaşılırdır.
 • Tahrif ve tebdile açıktır.
REKLAM
Soru 6

İslam akaidinin temel kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kur’an - Sünnet
 • İcma - Kıyas
 • Akıl - İstihsan
 • Örf - Âdetler
Soru 7

Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği hükümleri dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • İman
 • İbadet
 • Sünnet
Soru 8

“Zarûrat-ı dîniyye” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dine ait olup bilinmesi ve inanılması gereken esaslar
 • Dinin doğru anlaşılması için yazılmış temel eserler
 • Hz. Peygamber’e ait olduğu bilinen sahih hadisler
 • İçtihada temel teşkil eden konular
Soru 9

Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı imana ne ad verilir?

 • Tafsilî iman
 • İcmalî iman
 • Tahkikî iman
 • Taklidî iman
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi imanda bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 • Kalben tasdik edilmelidir.
 • Özgür iradeye dayalı olmalıdır.
 • İman esaslarının tümü kabul edilmelidir.
 • Şahitler huzurunda dile getirilmelidir.
Soru 11

İman-amel ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Önce amel sonra iman gelmelidir.
 • İman, güzel davranışlarla güçlenir.
 • İman ile amel aynı anlamı ifade eder.
 • İbadetlerdeki eksiklik, mümini dinden çıkarır.
Soru 12

“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandığı hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.”
(İbrâhim suresi, 18. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İman; kalp ile tasdik, dil ile ikrardır.
 • Dünya hayatı fani, ahiret hayatı ise bakidir.
 • Ameller ancak Allah’a iman ile değer kazanır.
 • Müslüman olmanın ilk şartı, Allah’a inanmaktır.
Soru 13

Allah’ı, peygamberleri ve onların Allah’tan alıp getirdikleri esasları kişinin kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmemesidir.
Tanımı yapılan küfür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küfr-i inadî
 • Küfr-i nifâk
 • Küfr-i cühûd
 • Küfr-i inkârî
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi münafıklık alametlerinden biri değildir?

 • Büyüklerine kötü davranmak
 • Emanete hıyanet etmek
 • Sözünde durmamak
 • Yalan söylemek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokacak davranışlardan biri değildir?

 • Dini hafife almak, dinle alay etmek
 • Kur’an’ın herhangi bir ayetini inkâr etmek
 • Dinin emirlerini taklidi olarak yerine getirmek
 • Dinin helallerini haram, haramlarını helal saymak
Soru 16

Kâinatta var olan düzen ve ahenk, hiç şaşmadan işleyen evrensel sistem, bu âlemi var eden ve yöneten bir kudretin varlığını ve tekliğini ispat eder.
Bu cümlede Allah’ın varlığı ile ilgili akli delillerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Fıtrat ve vicdan
 • Gaye ve nizam
 • Kemâl
 • Hudûs
Soru 17

“Settar, Gaffar, Rezzâk” kavramları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

 • Kur’an-ı Kerim’in isimleri
 • Allah’ın sübûtî sıfatları
 • Allah’ın güzel isimleri
 • Allah’ın zâtî sıfatları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın sonradan yaratılmışlara benzememesi” anlamına gelen sıfatıdır?

 • Vücûd
 • Kıdem
 • Kıyam bi-nefsihî
 • Muhalefetün li’l-havâdis
Soru 19

“… Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi, 110. ayet)
Bu ayet Allah’ın sübûtî sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?

 • Basar
 • Semi
 • Kelam
 • Tekvin
Soru 20

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayetlerde görevlerinden söz edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münker ve Nekir
 • Kirâmen Kâtibîn
 • Hamele-i Arş
 • Mukarrebûn
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACDABACDBCDACBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler