GİRİŞ/KAYIT

Akaid 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

“Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmiş olmasın.”
(Fâtır suresi, 24. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • A) Her peygamberin tebliğ görevi vardır.
 • B) Allah her ümmete bir peygamber göndermiştir.
 • C) Peygamber göndermek, Allah’ın takdiridir.
 • D) Hz. Muhammed (sav.) gönderilen son peygamberdir.
SORU 2

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Emanet
 • B) Fetanet
 • C) Tebliğ
 • D) İsmet
SORU 3

“Mucize” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Allah’ın kudret ve iradesinin bir sonucudur.
 • B) İnsanı, aciz ve güçsüz bırakan olağanüstü olaylardır.
 • C) Her insanın mucize gösterme gücü ve yeteneği vardır.
 • D) Peygamberlerin yaşadığı dönemin özelliklerine uygun verilmiştir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi “ulü’l-azm” olarak isimlendirilen peygamberlerden biridir?

 • A) Hz. Zekeriyya
 • B) Hz. İbrahim
 • C) Hz. İdris
 • D) Hz. Hud
SORU 5

Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Sorumluluk sahibidirler.
 • B) İnsanlardan seçilmişlerdir.
 • C) Davranışları ile örnek olmuşlardır.
 • D) Çabaları ile peygamber olmuşlardır.
SORU 6

Aşağıdaki kutsal kitap ve gönderildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Kur’an - Hz. Muhammed
 • B) Zebur - Hz. İbrahim
 • C) Tevrat - Hz. Musa
 • D) İncil - Hz. İsa
SORU 7

“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘Peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız.’ diyenler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kâfirlerdir...”
(Nisâ suresi, 150-151. ayetler)
Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisinin kapsamına girmektedir?

 • A) İman
 • B) Ahlak
 • C) İbadet
 • D) Muamelat
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi ahiret ile ilgili kavramlardan biri değildir?

 • A) Mizan
 • B) Sırat
 • C) Arafat
 • D) Ba’s
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın nakli delillerinden biri olarak kabul edilir?

 • A) Mutlak adalet duygusu
 • B) İnsanın özgür ve sorumlu olması
 • C) İnsanın bir amaç için yaratılmış olması
 • D) Ahiretin varlığı ile ilgili ayetlerin bulunması
SORU 10

Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • A) Kıyametin kopması
 • B) Mahşerde toplanılması
 • C) Sevap ve günahların tartılması
 • D) Amel defterlerinin dağıtılması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi cennetin, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen isimlerinden biridir?

 • A) Sırat-ı müstakim
 • B) Yevmü’l-kıyame
 • C) Dâru’s-selam
 • D) Sidretü’l-münteha
SORU 12

Ahirete inanan bir kişiden aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Duyarsız davranması
 • B) Hak ve adaleti gözetmesi
 • C) Zorluklar karşısında sabırlı olması
 • D) Sorumluluk bilinci ile hareket etmesi
SORU 13

“Ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki kabir hayatı” aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • A) Arasat
 • B) Sırat
 • C) A’raf
 • D) Berzah âlemi
SORU 14

Allah’ın “İlim, irade, kudret, tekvin” sıfatları, aşağıdaki konuların hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

 • A) Kader
 • B) İbadet
 • C) Ahlak
 • D) Hukuk
SORU 15

I. İbadet yapılması
II. Nefes alıp verilmesi
III. Günlerin uzayıp kısalması
IV. Akrabaların ziyaret edilmesi
Verilenlerden hangileri cüz’i iradeye örnektir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi kişinin dinen sorumlu tutulma şartlarından biri değildir?

 • A) Ergenlik çağına girmiş olmak
 • B) Özgür irade sahibi olmak
 • C) Okuryazar olmak
 • D) Akıllı olmak
SORU 17

Kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’tan talep edilen şeylerden O’nun en çok sevdiği, afiyettir. Dua, inen ve henüz inmemiş her çeşit musibet için faydalıdır. Öyleyse ey Allah’ın kulları, duaya sarılın.
Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Önemi
 • B) Şekli
 • C) Zamanı
 • D) Mekânı
SORU 18

Allah’ın “el-Hâdî” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yoktan var eden
 • B) Çokça rızık veren
 • C) Doğru yolu gösteren
 • D) Her şeye gücü yeten
SORU 19

Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele etmek ve bu uğurda karşılaşılan güçlüklere göğüs germektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsar
 • B) Kader
 • C) Hayr
 • D) Sabır
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde dünya hayatının geçiciliği vurgulanmaktadır?

 • A) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver…”
  (Bakara suresi, 221. ayet)
 • B) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir…”
  (En’âm suresi, 32. ayet)
 • C) “Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.”
  (Zümer suresi, 62. ayet)
 • D) “… Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayamazsınız…”
  (İbrâhim suresi, 34. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBDBACDACADABCACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler