Biyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilimsel çalışmalar ve bilim insanları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Bilimsel çalışmalar toplumu etkiler.
 • Bilim insanlarının fikirleri yaşadıkları toplumdan etkilenmez.
 • Bilim insanlarının çalışmaları yaşadıkları toplumdan etkilenir.
 • Bilimsel çalışmalar toplumdan etkilenir.
Soru 2

Bilimin doğası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Bilim bir insan aktivitesidir.
 • Bilimsel çalışmalar, her zaman daha fazla kanıtla test edilmeye açık olan ve kesin olmayan bilgiyi üretir.
 • Bilim yapmak için evrensel olarak adım adım izlenecek tek bir bilimsel metot ya da tek bir yol vardır.
 • Bilim tümüyle gözlem ve deneye dayalı değildir.
Soru 3

I. Aziz SANCAR
II. James WATSON
III. Rosalind FRANKLİN
Yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri biyoloji ile ilgilenmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 4

I. Islah çalışmaları ile verimi ve besin değeri yüksek ürünler elde edilmesi
II. Biyoteknolojik yöntemlerle aşırı soğuğa dayanıklı bitki çeşitlerinin üretilmesi
III. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan aşı, hormon, enzim gibi maddelerin üretimi
Yukarıda verilenlerden hangileri gıda sıkıntısı ya da beslenme ile ilgili sorunlara karşı biyoloji biliminin katkılarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji ihtiyacını karşılamak için de beslenmek zorundadır. İster bir hücreli ister çok hücreli olsun bütün canlılar beslenir. Üretici canlılar ihtiyaç duydukları besinleri kendileri üretirler.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi üretici değildir?

 • Fotosentetik bakteri
 • Alg
 • Mantar
 • Bitki
REKLAM
Soru 6

Metabolizma canlılardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamıdır.
Buna göre aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisi anabolizma içerisinde değerlendirilemez?

 • Fotosentez
 • Nişastanın hidrolizi
 • Glikojen sentezi
 • DNA sentezi
Soru 7

Minerallerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır.
 • Tamamı organik yapılıdır.
 • Sindirime uğradıktan sonra kana karışır.
 • Canlılarda yapım, onarım ve düzenleyicilik görevleri vardır.
Soru 8

Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisi bitki hücrelerinde lökoplastta depolanır?

 • Nişasta
 • Laktoz
 • Glikojen
 • Kitin
Soru 9

Yağlarla ilgili,
I. Hayvanların deri altında depolanarak organları dış darbelere karşı korur.
II. Bir çeşit yalıtım görevi yaparak vücudun ısı kaybını önler.
III. Göçmen kuşlar ve kış uykusuna yatan hayvanlar, lipitleri hem enerji kaynağı hem de su ihtiyaçları için kullanır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 10

Yukarıda bir polipeptitin dehidrasyonu ve hidrolizi şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. Dehidrasyon sonucunda oluşan polipeptitin yapısındaki H+ atomu sayısı tepkimeye giren aminoasitlerin yapısındaki toplam H+ atom sayısından daha azdır.
II. Polipeptitin hidrolizi sonucunda ortam pH değeri genellikle azalır.
III. Dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinin ortak özelliği suyun açığa çıkmasıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 11

Aşağıda enzimatik iki reaksiyon verilmiştir.

Nişasta + H2O + Amilaz → Maltoz + Dekstrin + Amilaz
H2 O2 + Katalaz → H2O + 1/2O2 + Katalaz

Verilen reaksiyonlar dikkate alındığında enzimlerle ilgili yargılarından hangisine ulaşılabilir?

 • Reaksiyondan değişmeden çıktıklarından tekrar tekrar kullanılabilir.
 • Optimum sıcaklıklarda maksimum hızla çalışırlar.
 • Sadece hücre dışında çalışırlar.
 • Genellikle takım halinde çalışırlar.
Soru 12

Taze sebze ve meyvelerde bulunan, sıcaklığın etkisiyle yapısı çok çabuk bozulan, eksikliğinde kılcal damar çatlamaları, deri altı kanamaları, diş etlerinin çekilmesi ve skorbüt gibi hastalıklara neden olan vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A
 • B
 • C
 • D
Soru 13

Deoksiribo nükleik asit (DNA) ve ribo nükleik asit (RNA) molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak bulunmaz?

 • Adenin organik bazı
 • Deoksiriboz şekeri
 • Guanin organik bazı
 • Fosfat grubu
REKLAM
Soru 14

Yukarıda sitoplazma ve doku sıvısı arasında bazı maddelerin geçişleri verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış madde geçişlerinden hangisi ekzositoza örnek olarak verilebilir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Yukarıda hücre dışında çok yoğun olarak bulunan bir maddenin zar üzerindeki taşıyıcı proteinler aracılığıyla az yoğun olarak bulunduğu sitoplazmaya alınması şematize edilmiştir.
Buna göre verilen madde taşınım olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kolaylaştırılmış difüzyon
 • Ekzositoz
 • Aktif taşıma
 • Endositoz
Soru 16

Yukarıda bir bitki hücresinin sitoplazmasındaki su miktarının zamana bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre numaralandırılmış zamanların hangisinde hücre sitoplazması ile izotonik bir ortama konulmuştur?

 • t1
 • t2
 • t3
 • t4
Soru 17

Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar sistemidir?

 • Ribozom
 • Sentrozom
 • Lizozom
 • Endoplazmik retikulum
Soru 18

“Lizozomun zarının tahrip olup içerisindeki enzimlerin sitoplazmaya dağılmasıyla hücredeki yapıların sindirilip parçalanmasına _________ denir”
Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Otoliz
 • Hemoliz
 • Hidroliz
 • Diyaliz
Soru 19

Salgı üretiminin fazla olduğu endokrin bezlerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayısının fazla olması gerekir?

 • Kloroplast
 • Mitokondri
 • Golgi aygıtı
 • Lizozom
Soru 20

Bitkilerde yeşil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kloroplast
 • Kromoplast
 • Golgi aygıtı
 • Ribozom
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACBDADCACBDABDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?