Biyoloji 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıda bir hücrenin bölünmesi şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen bölünme sonucunda canlı sayısı artıyor ise verilen şema hangi canlıya ait olabilir?

 • Amip
 • Sünger
 • Kara yosunu
 • Eğrelti otu
Soru 2

Yukarıda bir hücrenin sitoplazma bölünmesi şematize edilmiştir.
Buna göre verilen şemadaki hücre,
I. bitki,
II. hayvan,
III. mantar
canlılarından hangilerine ait olabilir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 3

Yukarıda bir hücrenin mitoz bölünmesinin bir evresi şematize edilmiştir.
Buna göre verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telofaz
 • Anafaz
 • Metafaz
 • Profaz
Soru 4

Omurgasız hayvanlardan bazıları rejenerasyon yolu ile üreyebilirler. Yani canlının vücudundan kopan bir parça kendisini yenileyerek ayrı bir birey meydana getirebilir.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi belirtilen durum ile çoğalma göstermez?

 • Yassı solucan
 • Halkalı solucan
 • Deniz yıldızı
 • Kertenkele
Soru 5

Bitkilerde mitoz ve yenilenme esasına dayalı, kesilmiş yaprak, dal, gövde gibi organlarda çeşitlilik olmadan birbirinin genetik kopyası çok sayıda bitki üretilmesine vejetatif üreme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vejetatif üreme örneği olamaz?

 • Elma tohumunun toprağa dikilmesi ile yeni bir elma bitkisinin oluşturulması
 • Afrika menekşesi gibi bazı bitkilerin tek yaprağının toprağa dikilmesi ile yeni bir bitkinin oluşması
 • Gül, kavak, asma gibi bazı bitkilerin koparılan bir dalından yeni bitkilerin oluşturulması
 • Sümbül, lale, sarımsak, soğan gibi bitkilerin yassı gövdelerindeki gözlerden yeni bitkilerin gelişmesi
REKLAM
Soru 6

I. Sigara, alkol gibi bağımlılık yapan maddeler
II. Hazır gıdalara eklenen katkı maddeleri
III. Boya ve asbest gibi kimyasallar
Yukarıda verilenlerden hangileri kişilerin kansere yakalanma ihtimalini artırmaktadır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıda verilen durumlardan hangisi bölünmekte olan hücrenin mayoz bölünme geçirdiğini kanıtlamaz?

 • Homolog kromozomların rastgele dağılması
 • Kardeş kromatitlerin sentromer bölgelerinden ayrılması
 • Cross over
 • 2n kromozomlu hücrelerden 4 tane n kromozomlu hücre oluşması
Soru 8

Aşağıda verilen şekillerden hangisinin mayoz bölünme geçiren bir hücreye ait olduğu kesindir?

Soru 9

Yukarıda bir eşey ana hücresinin kromozom sayısı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre verilen zamanlarda gerçekleşen olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
t1 <-----> t2 <-----> t3

 • Mitoz <-----> Mayoz <-----> Döllenme
 • Mitoz <-----> Döllenme <-----> Mayoz
 • Mayoz <-----> Döllenme <-----> Mitoz
 • Döllenme <-----> Mayoz <-----> Mitoz
Soru 10

Yukarıda spermatogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre harflendirilen hücrelerden hangileri haploid (n) kromozomludur?

 • Yalnız K
 • Yalnız L
 • L ve M
 • K, L ve M
Soru 11

Aşağıda verilen yapılardan hangisi erkek üreme sistemi ile ilgili değildir?

 • Epididimis
 • Uterus
 • Testis
 • Prostat
Soru 12

Yukarıda embriyonik gelişim sırasında meydana gelen segmentasyon olayı şematize edilmiştir.
Buna göre segmentasyon sırasında,
I. mitoz bölünme
II. mayoz bölünme
III. döllenme
olaylarından hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 13

“AA Bb Cc Dd” genotipine sahip bir bireyde “AbcD” gametinin oluşma olasılığı kaçtır?

 • 3/8
 • 1/8
 • 1/2
 • 1
REKLAM
Soru 14

“Aa bb Cc” genotipine sahip bir birey normal mayoz bölünme sonucunda aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?

 • abc
 • AbC
 • Aabc
 • Abc
Soru 15

“Kk LL” genotipine sahip bir bireyle “kk Ll” genotipine sahip bir bireyin çaprazlaması sonucunda “KL” fenotipine sahip bir bireyin oluşma olasılığı kaçtır?

 • 3/8
 • 1/8
 • 1/4
 • 1/2
Soru 16

“A0 Rr” genotipine sahip anne ile “AB rr” genotipine sahip bir babanın aşağıdaki kan grubu fenotiplerden hangisine sahip çocuğu olamaz?

 • A Rh (+)
 • B Rh (–)
 • 0 Rh (–)
 • AB Rh (+)
Soru 17

Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın taşıyıcı çocuklarının olma olasılığı kaçtır? (Renk körlüğü x kromozomunda taşınan çekinik bir özelliktir.)

 • 1/2
 • 1/4
 • 3/4
 • 3/8
Soru 18

Aşağıdaki kromozom formülü verilen bireylerden hangisi trizomi X sendromu taşımaktadır?

 • 44 + X0
 • 45 + XY
 • 44 + XXX
 • 44 + XXY
Soru 19

Yukarıda bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soyağacında taralı olarak verilmiştir.
Buna göre belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisi ile kalıtılmaktadır?

 • X’e bağlı çekinik
 • Y’e bağlı baskın
 • X’e bağlı baskın
 • Otozomal çekinik
Soru 20

Aşağıda gen klonlamanın bazı aşamaları verilmiştir.
I. Klonlanacak geni içeren bir DNA parçası rekombinant DNA molekülü oluşturmak için vektör denilen halkasal bir DNA molekülüne sokulur.
II. Vektör, genellikle bir bakteri olan konak hücreye geni taşır.
III. Konak hücre bölündüğü zaman, rekombinant DNA moleküllerinin kopyaları döllere geçer ve daha fazla vektör replikasyonu meydana gelir.
Verilen aşamaların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • I-II-III
 • I-III-II
 • II-III-I
 • III-II-I
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDADBDACBABCDCBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?