Biyoloji 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aynı popülasyonda yer alan bireylerin;
I. kromozom sayısı
II. üreme şekilleri
III. beslenme şekilleri
özelliklerinden hangileri ortaktır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 2

Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tamamı aşağıda verilen ekolojik kavramlardan hangisine karşılık gelir?

 • Komünite
 • Biyosfer
 • Popülasyon
 • Ekosistem
Soru 3

Yukarıda bir ekosistemin yapısı şematize edilmiştir. Şema incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi ekosistemin tanımı olabilir?

 • Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan canlılar ile cansız çevrenin oluşturduğu bir bütündür.
 • Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan canlılardır.
 • Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan cansız çevredir.
 • Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olmayan canlıların oluşturduğu yapıdır.
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemi etkileyen biyotik (canlı) bir faktördür?

 • Su
 • Üreticiler
 • İklim
 • Toprak
Soru 5

Yukarıda bir balık türünün sıcaklığa bağlı olarak yüzme hızındaki değişim performans eğrisinde verilmiştir.
Buna göre;
I. Balıkların yüzme hızı sıcaklıkla doğru orantılı olarak artmaktadır.
II. Balıklar optimum sıcaklığın dışındaki sıcaklık değerlerinde yaşam sürebilir, fakat yüzme hızı azalır.
III. Düşük sıcaklıklardan optimum sıcaklık değerine yaklaşıldığında balıkların yüzme hızı artmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen canlılardan hangisi etobur bir tüketici değildir?

 • Zürafa
 • Aslan
 • Kurt
 • Kartal
Soru 7

Kendi beslek (ototrof) canlılar ile ilgili;
I. Tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir.
II. İnorganik maddeden organik madde sentezi yapabilirler.
III. Tamamı ışık enerjisini kullanır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Ekosistemlerdeki enerji ve madde akışı ile ilgili;
I. Üreticiler güneş enerjisini kullanarak sentezledikleri maddelerle enerjinin sisteme girişini sağlar.
II. Döngüde bulunan tüm canlıların atıklarını ve kalıntılarını ayrıştırıcı organizmalar ayrıştırarak tekrar döngüye kazandırır.
III. Canlıların doğal enerjiden yararlanarak yaşamlarını sürdürmeleri besin zincirine dayalı enerji akışı ile gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Yukarıda bir kara ekosistemine ait enerji piramidi verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış canlılardan hangisinin biyokütlesi en fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Civa, kadminyum gibi ağır metallerin canlı dokularında birikmesi bu maddelerin;
I. besin zincirlerinde enerji aktarımının verimsiz olması
II. suda çözünmeyip, yağda çözünmelerinden dolayı organizmaların yağ dokularında birikmesi
III. doğada kimyasal ya da biyolojik yollarla ayrıştırılamaması ya da çok yavaş parçalanması
özelliklerinden hangilerine dayandırılabilir?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Yukarıda bir enerji piramidi verilmiştir.
Verilen piramitte ok yönünde çıkıldığında;
I. vücut büyüklüğü
II. birey sayısı
III. biyokütle
hangilerinin miktarında artış gözlenir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıda verilen olaylardan hangisi atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmaz?

 • Fosil yakıtların yanması
 • Kemosentez
 • Oksijenli solunum
 • Saprofit faaliyetleri
Soru 13

Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılardan hangisi toprağı azot bakımından fakirleştirir?

 • IV
 • III
 • II
 • I
REKLAM
Soru 14

Birlikte yaşam (simbiyoz) çeşitlerinden;
I. kommensalizm
II. parazitizm
III. mutualizm
hangilerinde ortak yaşayan canlılardan bir tanesi bu ilişkiden zarar görür?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III
Soru 15

Ekosistemlerin sürdürülebilirliğine;
I. hızlı nüfus artışı
II. tarım alanlarında kimyasal gübre kullanımının artması
III. bilinçsiz yapılan madencilik çalışmaları
hangileri olumsuz etki yapar?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisinin ekosistem sürdürülebilirliğine olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?

 • Konut yapımı için orman yakılması
 • Tropikal yağmur ormanlarının kereste imalatı için kesilmesi
 • Aşırı rüzgâr alan bölgelere enerji üretmek için rüzgârgüllerinin kurulması
 • Besin temini için aşırı otlatma ve avlanma yapılması
Soru 17

Aşağıda verilen sucul ekosistemlerden hangisinin tuz oranı diğerlerine göre daha yüksektir?

 • Göl
 • Deniz
 • Irmak
 • Akarsu
Soru 18

Biyomların dünya üzerindeki dağılımına;
I. hava sirkülasyonları ve yağışlar
II. okyanus akıntıları
III. enlem
faktörlerinden hangileri etkilidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Karasal bir biyomun yeryüzündeki dağılımı dünya haritası üzerinde gösterilmiştir.
Bu biyomun bazı özellikleri şunlardır.
• Yazları sıcak, kışların çok soğuk geçtiği karasal iklim bölgelerinde bulunur.
• Sığır, keçi ve koyun gibi otçul hayvanların beslendiği hem yabani hem de evcil hayvanların barındığı alanlardır.
• Bitkilerin çok hızlı büyümesi ve çürüyerek toprağa karışması nedeniyle bu biyomların toprakları humus bakımından oldukça zengindir.
Özellikleri ve dünya haritası üzerinde bulunduğu bölgelerin gösterildiği biyom aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çayır
 • Tundra
 • Tropikal yağmur ormanları
 • Çöl
Soru 20

Türkiye’de;
I. tropikal yağmur ormanları
II. maki
III. ılıman bölge yaprak döken ormanlar
biyomlarından hangileri bulunmamaktadır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBABCABDDDABABDCBDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?