Coğrafya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ekonomik değeri düşüktür?

 • Bazalt
 • Kömür
 • Yakut
 • Elmas
Soru 2

Volkanlardan püsküren küllerin dış kuvvetlerce taşınıp geniş bölgelerde sertleşmesiyle oluşan kayacın adı nedir?

 • Andezit
 • Tüf
 • Obsidyen
 • Granit
Soru 3

Başkalaşım kayaçlarının oluşabilmesi için hangi etkenlere maruz kalması gerekir?

 • Erime ve donmaya
 • Ufalanma ve sıkışmaya
 • Yüksek sıcaklık ve basınca
 • Ufalanma, taşınma ve birikmeye
Soru 4

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kişi başına düşen tatlı su tüketim miktarı daha azdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Deniz ve okyanuslarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Suları içme ve sulama amaçlı olarak doğrudan kullanılamaz.
 • Yüzölçümlerinin toplamı karaların toplamından azdır.
 • Farklı fiziksel ve kimyasal özelliktedirler.
 • Su döngüsündeki en önemli su kaynaklarıdır.
REKLAM
Soru 6

Ankara yakınlarında yer alan Mogan gölü, burada yer alan akarsu vadisinin önünün birikinti malzemeleriyle (alüvyon) tıkanması sonucunda oluşmuştur.
Bu bilgiye göre Mogan gölü oluşumuna göre hangi göl çeşidine girer?

 • Alüvyal set gölü
 • Volkanik set gölü
 • Kıyı set gölü
 • Moren gölü
Soru 7

Fırat, Nil ve Missisipi nehirleri kar, buz ve yağmur gibi farklı kaynaklarla beslenip, çok uzun mesafe kat ederler. Bunlara karma rejimli akarsular denir.
Bu nehirlerin farklı kaynaklardan beslenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Derin vadiler içinde akmaları
 • Farklı iklim bölgelerinden geçmeleri
 • Geçtiği yerlerde ormanların olması
 • Farklı kayaçlardan oluşan arazileri aşmaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yer altı sularının oluşmasını etkileyen farktörlerden biri değildir?

 • Kayaçların gözenekliliği
 • Arazinin geçirimliliği
 • Göllerin dağılışı
 • Yağış miktarı
Soru 9

Kayaçlar, bulunduğu bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle çözülüp toprak haline gelir. Kimi yerlerden 1 cm toprak oluşabilmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerekmektedir.
Bu durum bize toprağı _________ ne kadar önemli ve hayati sorumluluk olduğunu göstermektedir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

 • İşlemenin
 • Korumanın
 • Gübrelemenin
 • Havalandırmanın
Soru 10

Toprağın yağışlarda yıkandığı üst katmanı hangisidir?

 • A horizonu
 • B horizonu
 • C horizonu
 • D horizonu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yerli (zonal) topraklardan değildir?

 • Çernezyomlar
 • Terra rossalar
 • Alüvyal topraklar
 • Tundralar
Soru 12

Asya Afrika Atlas Okyanusu Hint Okyanusu Dünya haritasında taranarak verilen yerlerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tundra
 • Bozkır
 • Tayga ormanı
 • Tropikal yağmur ormanı
Soru 13

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuz 15 milyon kadardı. Okur yazar oranı % 10 olan nüfusumuzun % 80’i tarımda istihdam edilmekteydi. Günümüzde ise nüfusumuz 80 milyonu, okuryazar oranı % 95’i geçmiştir. Tarımda çalışan oranı % 25’e inmiştir.
Metne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 • Dünya ülkelerinde tarımda çalışan sayısı azalmaktadır.
 • Nüfus artışımız belli bir zaman sonra duracaktır.
 • Hızlı nüfus artışı ülke nüfusunu gençleştirmektedir.
 • Türkiye nüfusu dinamiktir ve sektörlere göre dağılışı zamanla değişir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da modern nüfus sayımını yapan ilk ülkelerden biri değildir?

 • İsveç
 • İngiltere
 • Cezayir
 • Danimarka
Soru 15

Dünya nüfus artışında üçüncü sıçrama dönemi 18. yüzyılda Avrupa’daki Sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir.
Bu dönemdeki gelişmelerden hangisinin nüfus artışına katkısı daha azdır?

 • Tıp alanında kaydedilen ilerlemelerin
 • Yaşam şartları ve refahın artmasının
 • Beslenme ve sağlık koşullarının gelişmesinin
 • Ülkeler arasındaki sömürgecilik yarışının
Soru 16

Aşağıda verilen özelliğe sahip yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu yüksektir?

 • Dağlık alanlarda
 • Sanayi bölgelerinde
 • Kurak alanlarda
 • Kutup bölgelerinde
Soru 17

4. yüzyılda gerçekleşen ve dünya tarihinin en büyük göç hareketi olan Kavimler Göçünün başlangıç merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Asya
 • Batı Avrupa
 • Kuzey Afrika
 • Güney Amerika
Soru 18

Haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi Avrupalıların özellikle 18. yüzyılda Yeni Dünya olarak isimlendirdikleri kıtaya yaptıkları göç yolunu göstermektedir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Türkiye’nin 1961 de İşçi Göçü Anlaşması imzalayarak en fazla iş gücünü yolladığı ülke hangisidir?

 • Irak
 • Belçika
 • Fransa
 • Almanya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyet alanına dahil olan mesleklerdendir?

 • Mühendis
 • Bankacı
 • Doktor
 • Çiftçi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCCBABCBACDDCDBAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?