GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer almaz?

 • A) Özel hayatın gizliliği
 • B) Haberleşme özgürlüğü
 • C) Mülkiyet edinme
 • D) Vergi ödevi
SORU 2

“Hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • A) Eşitlik
 • B) Özgürlük
 • C) Devlet
 • D) Eğitim
SORU 3

Vatandaşların oy kullanarak tercihlerini bildirebilecekleri ve aday olarak da ülkenin yönetimine talip olabilecekleri hak aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Din ve vicdan özgürlüğü
 • B) Seçme ve seçilme
 • C) Dinlenme
 • D) Sağlık
SORU 4

“Herkes maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesi aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • A) Yaşama
 • B) Haberleşme
 • C) Dernek kurma
 • D) Yerleşme ve seyahat
SORU 5

I. Genel görüşme
II. Meclis araştırması
III. Meclis soruşturması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin denetim yollarındandır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

 • A) Kanunların anayasaya uygunluğu
 • B) Kanun önünde eşitlik
 • C) Sosyal güvenlik
 • D) İdarenin hukuka bağlılığı
SORU 7

Vatandaşlarının refahıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyal devlet
 • B) Üniter devlet
 • C) Hukuk devleti
 • D) Laik devlet
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

 • A) Hukukun üstünlüğü
 • B) Çoğulculuk
 • C) Ayrımcılık
 • D) Seçimler
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli unsurlar arasında yer almaz?

 • A) Egemenlik
 • B) Çatışma
 • C) Ülke
 • D) Halk
SORU 10

Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan grup aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • A) Devlet
 • B) Seçim
 • C) Siyasi parti
 • D) Demokrasi
SORU 11

“Halkın egemenliği önündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin en temel görevidir.” ifadesi demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Demokrasi halkın egemenliğine dayalıdır.
 • B) Demokrasi çoğunluğun yönetimine dayanır.
 • C) Demokrasi bireysel özgürlüğü korur.
 • D) Demokrasilerde devlet amaç değil araçtır.
SORU 12

I. 1924 Anayasası
II. Sened-i İttifak
III. Nizam-ı Cedit
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet öncesi gelişmeler arasında yer alır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan ulusal sivil toplum kuruluşlarından biridir?

 • A) Uluslararası PEN Kulübü
 • B) Uluslararası Af Örgütü
 • C) Türk Demokrasi Vakfı
 • D) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
SORU 14

Uluslararası PEN Kulübü öncelikle aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlar?

 • A) Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanmasını
 • B) Çevre kirlenmesinin önlenmesini
 • C) Dünya ülkelerinde hukukun üstünlüğünün sağlanmasını
 • D) Savaş esirlerine insanca muamele edilmesini
SORU 15

• 18 Aralık 1979’da kabul edilen sözleşmeye dayanarak kurulmuştur.
• Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için oluşturulmuştur.
• Türkiye, kuruluş sözleşmesini 1985’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde kurulan aşağıdaki komitelerden hangisine aittir?

 • A) Çocuk Hakları Komitesi
 • B) Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi
 • C) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • D) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
SORU 16

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve dünya barışının sağlanması amacıyla 1945 yılında kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avrupa Birliği
 • B) Birleşmiş Milletler
 • C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
SORU 17

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Hür Seçimler Bürosu öncelikle aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirir?

 • A) Taraf devletlerde seçimlerin sağlıklı yapılmasını sağlama
 • B) Konseyin çalışmalarına yardımcı olma
 • C) Ülkeler arası çatışmaları önleme
 • D) Hızlı nüfus artışını önleme
SORU 18

Atatürk “Ya istiklal ya ölüm!” ifadesiyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 • A) Çağdaşlaşma
 • B) Özgürlük
 • C) İnkılap
 • D) Barış
SORU 19

I. Reform
II. Milliyetçilik
III. Devletçilik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 20

Atatürk’ün “Millet; dil, kültür ve düşünce bağı ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal topluluktur.” tanımı aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) İnkılapçılık
 • B) Laiklik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Devletçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABADCACBCADCADBABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?