Dil ve Anlatim 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir. Kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar, kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.
Bu parçanında dilin hangi özelliğine değinilmemiştir?

 • Kişiler arasında iletişimi sağlamasına
 • Kendine özgü bazı kuralları olduğuna
 • Kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladığına
 • Gerektiğinde kendini yenileyebilmesine
Soru 2

Salona toplanan öğrenciler sessiz olmaları konusunda uyarıldı.
Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

 • Kaynak
 • Alıcı
 • Bağlam
 • İleti
Soru 3

Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki görevlerini ve durumunu inceleyen bilim dalına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ses bilgisi
 • Cümle bilgisi
 • Köken bilimi
 • Anlam bilimi
Soru 4

Bugün Türkiye’de kullanılan yazı dili aşağıdaki ağızlardan hangisine dayanır?

 • İstanbul ağzı
 • Ankara ağzı
 • Konya ağzı
 • Bursa ağzı
Soru 5

Dil, kültürün temeli olduğuna göre bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan halk farkında olmadan dil tarlasını eker biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi günlük hayata çok yakın olmasıdır.
Bu parçanınnın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günlük hayatın getirileri
 • Kültürün dile yansıması
 • Halkın kültür seviyesi
 • Dilin yörelere göre değişimi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerden olamaz?

 • Çince
 • Vietnam dili
 • Bazı Afrika dilleri
 • Türkçe
Soru 7

I. Moğolcayla aynı dil ailesine mensuptur.
II. Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay kolunda yer alır.
III. Eklemeli (Bitişken) bir dildir.
“Türkçe” ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Türk dilinin aşağıdaki gelişim aşamalarından hangisi günümüzde kullanılan Türkçeyi kapsar?

 • Orta Türkçe
 • Eski Türkçe
 • Modern Türkçe
 • Doğu Türkçesi
Soru 9

15 Mayıs 1277’de “Bugünden sonra divanda, dergâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” fermanı yayımlanarak Türkçenin gelişmesine ve ulusal bilincin yerleşmesine katkı sağlanmıştır.
Bu parçanında sözü edilen fermanı yayımlayan Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karamanoğlu Mehmet Bey
 • Dede Korkut
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Hacı Bektaş-ı Veli
Soru 10

• Mensur bir eserdir.
• “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
• Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
“Atabetü’l Hakayık” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – D – D
 • Y – D – Y
 • D – Y – Y
Soru 11

Türk alfabesindeki ünsüz harflerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 11
 • 21
 • 28
 • 31
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde Türk alfabesindeki yuvarlak ünlüler bir arada verilmiştir?

 • a, ı, o, u
 • e, i, ö, ü
 • ı, i, o, u
 • o, ö, u, ü
Soru 13

Sevdiğim bir güzel kalem(I) kaş amma
Edalı cilveli(II) sernakkaş amma
Güzelin(III) safası zevki hoş amma
Evvelce uğrunda(IV) çalışmak lazım

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın (:) kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 • Noktalama işaretlerimizden bazıları şunlardır: virgül, üç nokta, ünlem…
 • Ahmet: Alışverişi yaptın mı?
  Mehmet: Henüz vaktim olmadı.
 • IV. Murat:
  ̶ İki gün sonra sefere çıkacağız. Sadrazam Paşa cevap verir:
  - Gazanız mübarek olsun Sultanım!
 • Kıymetli arkadaşım:
  Mektubuma başlarken seni sevgiyle selamlıyor, hasretle kucaklıyorum.
Soru 15

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi öz Türkçe olamaz?

 • Kral
 • Gece
 • Ölüm
 • Yarın
Soru 16

Ressam geniş renk lekelerinde yalnızlığı ( ) coşkuyu yakalıyor. Anlamlar resmin kendi dilindeki okumalarda gizlenmiş ( ) Renkler çarpıcı, sıcak, canlı ( )
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • ( , ) ( ; ) ( ! )
 • ( , ) ( . ) (…)
 • ( ; ) ( . ) ( , )
 • ( : ) ( , ) (…)
Soru 17

Sonunda tükettim ruhumu:
Sevinirken sevincimi seyrediyorum
Korkumla korkmuyorum şimdi.
Madem bir kapı aralıktır,
Sen sonuna kadar aç onu.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • Ünsüz yumuşaması
 • Ünlü düşmesi
 • Ünsüz türemesi
 • Ünsüz benzeşmesi
Soru 18

saat yirmibir demesin içim çöl
oksijeni eksik bir gökteyim

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ünlü düşmesi
 • Ünsüz yumuşaması
 • Ünlü türemesi
 • Ünsüz benzeşmesi
Soru 19

Askerî okulda uzay bilimleri(I) eğitimi alan bu idealist adam 48 yaşında. Kazakistan’da babasının hediye ettiği akordeon ile müziğe merak salmış. Altı(II) yaşındayken bir Kazak Televizyonunda(III) verdiği mini konser onu oldukça(IV) heyecanlandırmış.
Bu parçanında altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 • Söylediklerime kulak vermiyor ki başarılı olabilsin.
 • Yarınki maçta galip gelen taraf olmayı umuyoruz.
 • Benim kalemim burada, kaybolan senin ki olmalı.
 • Olan biteni açıklamam için cesaretlendirmediler ki.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABABDDCABBDADABCDCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler