Dil ve Anlatim 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumda oturum başkanının görevlerinden değildir?

 • Konuşmacıların bildirilerini hazırlamalıdır.
 • Oturumun amaç ve hedefini konuşmacılara aktarmalıdır.
 • Konuyu konuşmaların bitiminde tartışmaya açmalıdır.
 • Salondan gelecek soruların yanıtlanmasını sağlamalıdır.
Soru 2

Tiyatronun temeli dildir. Dile karşı duyarlılığı olmayan bir oyuncu iyi bir tiyatro sanatçısı olamaz. İyi bir sahne oyucusu o toplumun dilini en iyi temsil eden kişidir.
Bir forumdan alınan bu parçada dil aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılmıştır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Heyecan bildirme
 • Kanalı kontrol
 • Göndergesel
Soru 3

Herhangi bir konuda karşıt görüşlerin bir hakem kurulu önünde savunulduğu söz yarışıdır. Hangi görüşün üstün olduğuna değil iyi savunulduğuna bakılır.
Bu parçanında özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sempozyum
 • Münazara
 • Konferans
 • Forum
Soru 4

I. Konunun sunuluşu
II. Hitap cümlesi
III. Sonuç
IV. Sorular ve cevaplar
V. Konferansın amacı
Konferans akışı ile ilgili numaralanmış ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • I – IV – II – V – III
 • IV – V – I – II – III
 • V – II – I – IV – III
 • I – II – V – IV – III
Soru 5

I. Sosyal bir sorun geniş kitleler önünde tartışılır.
II. Dinleyiciler tartışmaya aktif olarak katılırlar.
III. Bir hakem kurulunun önünde gerçekleştirilir.
Forum için bu özelliklerden hangileri söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacıların uyması gereken kurallardan değildir?

 • Tartışma konusu dışına çıkmamak
 • Düşüncelerini süslü, sanatlı bir dille ifade etmek
 • Sorunların çözümü için öneriler sunmak
 • Daha önceden verilmiş örnekleri tekrarlamamak
Soru 7

________ alanında uzman bir kişinin herhangi bir olay veya konu hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla topluluk önünde yaptığı, ön hazırlık gerektiren konuşmalardır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sempozyum
 • Açık oturum
 • Konferans
 • Münazara
Soru 8

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu yahut sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi denir. Monografide herhangi bir yer, eser, bilimsel bir problem farklı bir bakış açısıyla değerlendirilir.
Bir sempozyum bildirisinden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmış olabilir?

 • Betimleyici
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
 • Öğretici
Soru 9

Sanatçı, seçtiği bir konuda tek ve en güzel eseri ortaya koymaya çalışır. Bunu yaparken edebiyat, resim, müzik, tiyatro ve mimarlık gibi güzel sanat dallarından birine başvurur. Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi, Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’u kendi alanlarında en üstün sanat eserleri arasında gösterilebilir.
Bu münazara metninde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine yer verilmiştir?

 • Örnekleme
 • Tanımlama
 • Tanık gösterme
 • Sayısal verilerden faydalanma
Soru 10

Bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için yapılan toplantı türüdür. Bu toplantıların sonunda dinleyiciler tartışmaya katılıp fikirlerini açıklayabilirler.
Bu parçanında bahsedilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • Forum
 • Konferans
 • Sempozyum
Soru 11

Bilimsel yazılarda belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan ve en iyilerini seçen bölüme _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • dipnot
 • indeks
 • kaynakça
 • dokümantasyon
Soru 12

Bilimsel yazıların bu bölümünde metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilmiş biçimi yer alır. Bu bölüm metnin içeriğini tam olarak ifade edebilecek özellikte olmalıdır.
Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?

 • Özet
 • Giriş
 • Asıl metin
 • Sonuç ve tartışma
Soru 13

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine en az rastlanır?

 • Açıklayıcı
 • Kanıtlayıcı
 • Tartışmacı
 • Fantastik
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı türlerinden değildir?

 • Gezi yazıları
 • Toplantı özetleri
 • Bilimsel makaleler
 • Konferans raporları
Soru 15

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda yayımlanan, günlük olaylar ve ülke sorunlarına dair temel görüşleri yansıtan yazılara ne ad verilir?

 • Fıkra
 • Tekzip
 • Asparagas
 • Başmakale
Soru 16

Türk edebiyatının ilk makale yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Haşim
 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Ahmet Mithat
Soru 17

Gark-ı bihâr-ı rahmet ü müstevcib-i sevâb

Bu dize anlatımın hangi özelliği ile çelişmektedir?

 • Anlaşılması güç cümlelerin kullanılmaması
 • Gereksiz söz tekrarlarından kaçınılması
 • İfadelerin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi
 • Duygu ve düşüncenin kısa ve kesin ifadelerle dile getirilmesi
Soru 18

Hayır, arkadaşlar hayır! Bir sanatkâr, toplumdan koparak tek başına çalışan veya sadece Tanrı’nın lütfu ile meydana gelmiş bir varlık değildir! Büyük sanatkârlar, toplumun içinden, işte bu sıralardan, sizlerin arasından yetişmişlerdir. Yarının büyük sanatkârlarını simalarınızda şimdiden görür gibi oluyorum.
Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinin hangisiden alınmış olamaz?

 • Münazara
 • Makale
 • Konferans
 • Açık oturum
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

 • Makale
 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • Şiir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makalelerin benzer yönlerinden değildir?

 • Anlatılanların kanıtlanması gerekir.
 • Kurallı cümlelerle oluşturulurlar.
 • Toplumun her kesimine hitap ederler.
 • Amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCABCDABCADADCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler