Din Kültürü 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bu yapı çok güzel tasarlanmış ancak şu kısmı bu güzelliğin değerini düşürmekte, çirkin bir görünüş sunmaktadır.
Bu cümlede altı çizili kavramlar aşağıdaki değerlerden hangisini ifade etmektedir?

 • Dinî
 • Ahlakî
 • Sanatsal
 • Millî
Soru 2

Üç kişinin bulunduğu bir ortamda, iki kişinin diğerinin anlamayacağı bir şekilde aralarında konuşması son derece kaba ve kötü bir davranıştır.
Bu hüküm aşağıdaki değerlerden hangisinin kapsamındadır?

 • Örfî
 • Ahlakî
 • Sanatsal
 • Millî
Soru 3

15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimi, Türk halkının hangi görüşten olursa olsun bayrağına, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkmasıyla başarısızlığa uğratılmıştır.
Bu cümleye göre Türk halkı aşağıdaki değerlerden hangisine sahip çıkmıştır?

 • Kültürel
 • Ahlakî
 • Sanatsal
 • Millî
Soru 4

• Bir ve tek olan Gök Tanrı vardır.
• Tanrı yaratan, yaşatan ve koruyandır.
• Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
Bu verilenler Türklerin benimsemiş olduğu dinlerden hangisinin temel esaslarıdır?

 • Gök Tanrı
 • Zerdüştlük
 • Budizm
 • Manihaizm
Soru 5

Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz Osman
 • Hz. Ali
REKLAM
Soru 6

İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilke (can, mal, akıl, namus ve din) aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Esmaül hüsna
 • Hamse-i âli âba
 • Efâli mükellefîn
 • Zarurât-ı hamse
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yasaklanan davranışlardan biri değildir?

 • Vatan için savaşmak
 • Kan davası gütmek
 • İnsanlara zulmetmek
 • Her türlü faiz alıp vermek
Soru 8

Laiklik kelimesi Türkçeye aşağıdaki dillerin hangisinden geçmiştir?

 • İngilizce
 • İbranice
 • Fransızca
 • Arapça
Soru 9

Aşağıdaki olaylardan hangisi Avrupa’da kilise otoritesinin son bulmasına yol açmıştır?

 • 1789 Fransız İhtilali’nin yapılması
 • Rönesansın başlaması
 • Matbaanın kurulması
 • Amerikan Anayasası’nda devletin dininin olamayacağı maddesinin yer alması
Soru 10

“Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır.”
(7 Şubat 1923 Balıkesir - Zağnos Paşa Cami)
Camilerin işlevi ile ilgili bölümü verilen bu konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Mehmet Rıfat Börekçi
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Muhammed Hamdi Yazır
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin 5. ve 6. yüzyılda benimsediği inançlar arasında yer almaz?

 • Zerdüştlük
 • İslamiyet
 • Hristiyanlık
 • Manihaizm
Soru 12

Aşağıdaki Müslüman Türk devletlerinden hangisi diğerlerinden daha sonra kurulmuştur?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • İtil Volga Bulgar
 • Anadolu Selçuklu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebeplerden biri değildir?

 • Tevhit inancıyla daha önceki inançlarının uyuşması
 • Müslüman tüccarların dürüstlüğü
 • Emevilerin ırkçılığa dayalı tutum ve davranışları
 • Tasavvuf eğitiminden geçmiş dervişlerin yaşayışları
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Âzam Ebû Hanife’nin öğrencilerinden biridir?

 • Hammad bin Ebi Süleyman
 • Seyyid Burhaneddin
 • Şems-i Tebrizi
 • Ebû Yusuf
Soru 15

• 1281 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.
• Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.
• Anadolu’da Nevşehir yakınlarında yerleşmiştir.
• Makâlât adlı eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen Türk İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahi Evran
 • Hacı Bektaş Veli
 • Hacı Bayram Veli
 • Mevlana Celaleddin Rumi
Soru 16

İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır.

Bu dörtlük aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 • Yunus Emre
 • Hacı Bayram Veli
 • Hoca Ahmet Yesevi
 • Mevlana Celaleddin Rumi
Soru 17

Yunus Emre’nin hocası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hacı Bektaş Veli
 • Tabduk Emre
 • Molla Gürani
 • Bahâeddin Veled
Soru 18

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin tefsir alanında yazılmış bir eseri yoktur?

 • Zemahşerî
 • Fahreddin Razî
 • İmam-ı Âzam Ebu Hanife
 • Muhammed Hamdi Yazır
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tanınmış minyatür sanatçılarından biri değildir?

 • Itrî
 • Levni
 • Nigâri
 • Nakşi
Soru 20

• Kur’an-ı Kerim’in yazılmasında kullanılır.
• Kûfi, sülüs, nesih gibi çeşitleri vardır.
• En tanınmış sanatçıları Hafız Osman, Mustafa Rakım ve Hamit Aytaç’tır.
Bu bilgiler aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilişkilidir?

 • Ebru
 • Tezhip
 • Minyatür
 • Hüsnühat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABDACACBDCDBABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?