Din Kültürü 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde yaşama hakkının önemine vurgu yapılmaktadır?

 • “… Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır...”
  (Mâide suresi, 32.ayet)
 • “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.” (Nisâ suresi, 2. ayet)
 • “İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.”
  (Tevbe suresi, 20. ayet)
 • “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez...”
  (İsrâ suresi, 15. ayet)
Soru 2

I. Mescid-i Nebi’nin yanına Suffe’yi yaptırması
II. Bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkması
III. Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi’nin önerisini uygulaması
IV. Bedir Savaşı esirlerini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
Hz. Peygamber’in bu davranışlarından hangileri eğitime verdiği öneme örnek oluşturmaktadır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanlar düşüncelerini tek başına ya da toplu olarak açıklayabilir.
 • İnsanlar düşüncelerinden dolayı kınanamaz ve cezalandırılamazlar.
 • İnsanlar düşüncelerini savunabilir, başkalarına iletebilir ve yaşayabilirler.
 • İnsanlar düşüncelerine aykırı fikirlere sahip kişilere baskı uygulayabilirler.
Soru 4

“De ki: Hak Rabb’inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Eğitim hakkı
 • Yaşam hakkı
 • İnanç özgürlüğü
 • İfade özgürlüğü
Soru 5

Haklar ve özgürlükler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hakların kullanılabilmesi için devlete ya da bireylere görevler düşmektedir.
 • Haklar; vazgeçilemez, dokunulamaz ve devredilemez.
 • Haklar başkalarına zarar vermeden kullanılmalıdır.
 • Hakların tek belirleyicisi örf ve âdetlerdir.
REKLAM
Soru 6

İslam ülkelerinde kilise, havra ya da sinagoglar bulunmakta ve buralar o dinin mensupları tarafından halen aktif olarak kullanılmaktadır.
Bu durum İslam kültüründe aşağıdakilerden hangisinin varlığına örnek oluşturmaktadır?

 • Ekonomik hakların
 • İbadet özgürlüğünün
 • Seyahat özgürlüğünün
 • Özel yaşamın gizliliği hakkının
Soru 7

Aşağıdaki hadislerden hangisinde özel yaşamın korunmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır?

 • İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.
 • Her kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya sussun.
 • Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.
 • Arabozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.
Soru 8

İslam dininde malın zenginler arasında dolaşıp durmaması ve muhtaç durumda olanların ekonomik yönden rahatlatılması için bir takım ekonomik tedbirler alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?

 • Çalışanların haklarının korunması
 • Faiz ve tefeciliğin haram kılınması
 • Sağlığa zararlı olan şeylerin yasaklanması
 • Zekât ve sadaka ibadetlerinin emredilmesi
Soru 9

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde akrabaları ondan kendilerine bütçeden yüksek maaş bağlanmasını isterler. Fakat o, “Herkes layık olduğu kadar maaş alacaktır.” diyerek onların bu isteklerini geri çevirir.
Bu durum Hz. Ömer’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

 • Tevazuya
 • Hak ve adalete
 • Eğitim ve öğretime
 • Dayanışma ve yardımlaşmaya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasının sebeplerinden biridir?

 • Din âlimlerinin yetiştirilmesine önem verilmesi
 • Dinin temel kaynaklardan öğretilmesi
 • Dinin çıkarlara alet edilmesi
 • Cehaletten uzak durulması
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde taassuptan uzak durulması tavsiye edilmektedir?

 • “Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e itaat edin.” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”
  (Mâide suresi, 104. ayet)
 • “Rabb’lerinin emrine uyanlar için mükâfatın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi…”
  (Ra’d suresi, 18. ayet)
 • “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir...”
  (Rûm suresi, 19. ayet)
 • “Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır...”
  (En’âm suresi, 32. ayet)
Soru 12

“Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.”
(Bakara suresi, 242. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsan sınırlı bir akla sahiptir.
 • Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir.
 • Aklî olgunluğa sahip olmayanlar, dinen sorumlu tutulmazlar.
 • Allah, insanların aklı kullanarak doğru bilgiye ulaşmasını ister.
Soru 13

Vahyî bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Alanı inanç ve ibadet konuları ile sınırlıdır.
 • İnsanlık tarihi boyunca var olmuştur.
 • En doğru ve en kesin bilgidir.
 • Kaynağı Allah’tır.
REKLAM
Soru 14

İlim ve hikmet müminin yitiğidir.
Nerede bulursa alır.
Bu hadis aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?

 • İslami ilimler hangileridir?
 • İslam’ın bilime bakışı nedir?
 • İslam’da bilgi kaynakları nelerdir?
 • Müslümanların bilime katkıları nelerdir?
Soru 15

Taberî, Zemahşerî ve Ebussuud Efendi aşağıdaki alanlardan hangisinde öne çıkan âlimlerdendir?

 • Siyer
 • Kelam
 • Hadis
 • Tefsir
Soru 16

Astronomi alanında İslam medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır. Semerkant’ta kurduğu rasathanede pek çok öğrenci yetiştirmiştir.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn’ül Heysem
 • İbni Batuta
 • Uluğ Bey
 • Birunî
Soru 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Harezmi ile ilgili değildir?

 • Sıfırlı sistemi bulmuştur.
 • Müslüman matematikçilerin öncülerindendir.
 • Astronomi ve coğrafya alanlarında buluşlar yapmıştır.
 • Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere en yakın çizen kişidir.
Soru 18

I. el-Kanun fit-Tıp
II. el-Fark Beyne’l Firak
III. Kitabü’ş Şifa
IV. Fizilali’l-Kur’an
Bu eserlerden hangileri İbn-i Sina’ya aittir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından biri değildir?

 • Nizamiye Medreseleri
 • Beyt’ül Hikme
 • Dâr’un Nedve
 • Dâr’ul İlim
Soru 20

Kur’an’ın ilk emrinin “oku” olması İslam’ın aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

 • Sabır ve kararlılığa
 • Eğitim ve öğretime
 • Anlayış ve hoşgörüye
 • Dürüstlük ve sadakate
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDBACBCADABDCDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?