Din Kültürü 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayette ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kolaylık
 • Devamlılık
 • Samimiyet
 • Güç yetirebilirlik
Soru 2

İslam dini, güçlükler karşısında ibadetlerin yerine getirilmesinde Müslümanlara bazı kolaylıklar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?

 • Yolculuk durumunda namazların kısaltılması
 • Nafile ibadet yapmanın kişinin kendi tercihine bırakılması
 • Su bulunmadığı durumlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
 • Hastalık veya yolculuk hallerinde Ramazan orucunun kazaya bırakılabilmesi
Soru 3

“Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emirlerini yerine getirmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dua
 • Tövbe
 • Tevekkül
 • İbadet
Soru 4

“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur...”
(İsrâ suresi, 15 ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • İnsanın özgürlüğü, başkasının özgürlüğünü kısıtladığında sona erer.
 • İnsan dilediği davranışları tercih etme konusunda özgürdür.
 • İnsan, davranışlarının sonucundan sorumludur.
 • İnsan, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biridir?

 • İç huzuru güçlendirmesi
 • Allah’ın rızasına ulaştırması
 • Duygu dünyasını zenginleştirmesi
 • Sosyal yardımlaşmayı teşvik etmesi
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber, Safa Tepesi’ne çıkarak orada bulunan Mekkelilere şöyle seslendi; “Şu tepenin arkasında düşman ordusu var desem bana inanır mısınız?”. Onlar, “Evet inanırız. Çünkü senin hiç yalan söylediğini duymadık.” dediler.
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü öne çıkmaktadır?

 • Hoşgörüsü
 • Merhameti
 • Güvenilirliği
 • Kolaylaştırıcılığı
Soru 7

İmamet yetkisinin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şia
 • Eş’arilik
 • Haricilik
 • Maturidilik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde fıkhî yorumlara dayalı oluşumlardan biridir?

 • Maturidilik
 • Hanbelîlik
 • Mu’tezile
 • Eş’arilik
Soru 9

Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlama gayreti içerisine girmişlerdir.
Bu bilgiler İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma nedenlerinden hangisine örnektir?

 • Siyasi
 • Coğrafi
 • Kültürel
 • Sosyal
Soru 10

• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
• Fiillerin yaratıcısının Allah olduğunu kabul eder.
• İmanı dil ile ikrar, kalp ile tasdik olarak tanımlar.
• Kişinin davranışlarının, imanın bir parçası olmadığını savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebriye
 • Haricilik
 • Maturidilik
 • Mutezililik
Soru 11

Hz. Peygamber’in ailesi ve onun soyundan gelenleri isimlendirmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ashab-ı Suffe
 • Ehl-i Beyt
 • Mevâlî
 • Sahabe
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dini anlamadaki yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?

 • Dini yaşamada kolaylık
 • Düşünce zenginliği
 • Mezhepler
 • Tutuculuk
Soru 13

“… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emek
 • İbadet
 • Tevekkül
 • Helal kazanç
REKLAM
Soru 14

Numan bin Sabit’in görüşleri etrafında oluşmuştur. Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Türkiye’deki en yaygın mezheptir.
Hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?

 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Hanbelilik
 • Şâfiilik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki amelî-fıkhî yorum biçimlerindendir?

 • Haricilik
 • Caferilik
 • Mu’tezile
 • Eş’arilik
Soru 16

Kişinin kendi ihtiyacı olan bir şeyi başkalarıyla paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak yardım edebilmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevgi
 • Adalet
 • Hoşgörü
 • Diğerkâmlık
Soru 17

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?

 • İtikat
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Hitabet
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet bin Hanbel’e aittir?

 • Fıkh-ı Ekber
 • er-Risale
 • Muvatta
 • Müsned
Soru 19

Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?

 • Nâsih
 • Medenî
 • Muhkem
 • Müteşabih
Soru 20

Hz. Muhammed (sav.) İslam’ı tebliğ için Taif’e gittiğinde taşlanmasına ve öldürülmek istenmesine rağmen o insanlara beddua etmeyip hidayete ulaşmaları için Allah’a dua etmiştir.
Bu olay Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturmaktadır?

 • Adaletine
 • Merhametine
 • Yardımseverliğine
 • Kolaylaştırıcılığına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDADCABACBDCABDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?