Din Kültürü 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Dünya hayatının geçici olduğuna
 • Hayatın amaçsız ve boş olmadığına
 • İnsanların farklı farklı yaratıldığına
 • Ölümden sonra bir hayatın varlığına
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kimseden beklenen davranışlardan biri değildir?

 • Zamanını verimli şekilde kullanmaya çalışması
 • Bencillik ve hırs ile dünyaya bağlanması
 • Sorumluluk duygusu ile hareket etmesi
 • İnsan haklarına saygılı olması
Soru 3

Neylersin ölüm herkesin başında
Uyudun uyanamadın olacak,
Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak.
Taht misali o musalla taşında!

Bu şiirden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Ahiret inancının insanı rahatlattığına
 • Dünya hayatının kısa olduğuna
 • İslamiyet’in hak din olduğuna
 • Her insanın ölümü tadacağına
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında genel olarak okunan dualardan biri değildir?

 • Sübhaneke
 • Tahiyyat
 • Allahümme salli
 • Allahümme bârik
Soru 5

Evrendeki her şeyin yok olmasıyla, tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamandır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırat
 • Ecel
 • Kıyamet
 • Berzah
REKLAM
Soru 6

Ahiret hayatının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırat - Mizan
 • Haşr - Mahşer
 • Kıyamet - Ba’s
 • Cennet - cehennem
Soru 7

“Yapılan hatadan pişman olmak ve bir daha işlememeye söz vermek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • Tövbe
 • Tevekkül
 • Mağfiret
Soru 8

Allah’ın “çok affeden ve çok bağışlayan” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • El-Afüvv
 • Es-Samed
 • Er-Rezzak
 • El-Mütekebbir
Soru 9

Hz. Peygamber kendisine sorulan bir soruya; “Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle avlanan her kuşun yenilmesi yasaktır.” diyerek Kur’an’da açıkça belirtilmeyen bir hususta hüküm ortaya koymuştur.
Hz. Peygamberin bu açıklaması sünnetin hangi yönüne örnek oluşturur?

 • Te’kid
 • Tefsir
 • Teşri
 • Tebyin
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Kütübû Sitte’yi oluşturan kitaplardan biridir?

 • Sahih-i Müslim
 • Müsned
 • Sünen-i Darimi
 • Muvatta
Soru 11

• Güvenilir hadislerin toplanmasıyla oluşturulan bir kitaptır.
• Buharalı Muhammed b. İsmail tarafından derlenmiştir.
• Hadisler konularına göre tanzim edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sünen-i Ebu Davud
 • Sünen-i Tirmizi
 • Sahih-i Müslim
 • Sahih-i Buhari
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncedeki ahlaki ilkelerden biri değildir?

 • Kendisi için istemediğini başkası için de istememek
 • Dünya nimetlerinden tamamen yüz çevirmek
 • Başkalarının kusurlarını araştırmamak
 • Vaktini hayırlı işlerle değerlendirmek
Soru 13

Aşağıdaki tasavvuf ekolleri ve öncüleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Bektaşilik → Hacı Bektaş-ı Veli
 • Bayramiyye → Hacı Bayram-ı Veli
 • Kadirilik → Ahmet Yesevi
 • Mevlevilik → Mevlana
REKLAM
Soru 14

Ahmet Yesevî’nin Anadolu’ya gönderdiği talebelerine ne ad verilir?

 • Alperen
 • Ehli Beyt
 • Musahip
 • Zakir
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’ye aittir?

 • Mesnevi
 • Makalat
 • Divan-ı Hikmet
 • Kitâbu’t-Tevhid
Soru 16

Emre, proje ödevinde deyiş, nefes, üç sünnet yedi farz, muharrem orucu, mürebbi, musahip, pir gibi kavramlara yer vermiştir.
Buna göre Emre projesinde aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisini çalışmış olabilir?

 • Kâdirilik
 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Alevilik-Bektaşilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tasavvufi yorumlarından biridir?

 • Yesevilik
 • Maturidilik
 • Eş’arilik
 • Haricilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tavsiye ettiği ahlaki davranışlardan biridir?

 • Kin tutmak
 • Sır tutmak
 • Küs durmak
 • Alay etmek
Soru 19

Mevlevilikte yapılan dini ayine ne ad verilir?

 • Cem
 • Semah
 • Sohbet
 • Sema
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında bilinen isimlerden biridir?

 • İbn-i Haldun
 • Harezmi
 • Beyazıt-ı Bistami
 • İbn-i Sina
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDBCDBACADBCABDABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?