GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Barış ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İnsan varlığını korur ve geliştirir.
 • B) Bireylere güvenli ve huzurlu bir ortam sağlar.
 • C) Toplumların gelişip kalkınmasına imkân tanır.
 • D) İnsanların birlikte yaşama ihtiyacını ortadan kaldırır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların barışa verdiği önemi gösteren örneklerden biridir?

 • A) Namaza çağrının ezanla yapılması
 • B) Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
 • C) Kur’an ayetlerinin yazıya geçirilmesi
 • D) Mescid-i Nebi’nin yanına Suffe’nin yapılması
SORU 3

“Sulh, selamet, uzlaşı, savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, küs ve dargın olmama hâlleri” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Barış
 • B) İletişim
 • C) Mücadele
 • D) Kardeşlik
SORU 4

Ey insanlar! Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Tüm dinlerin aynı amaç için gönderildiği
 • B) İnsanın sosyal bir varlık olduğu
 • C) Tüm insanların kardeş olduğu
 • D) İbadet etmenin önemi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile alınan kararlardan biri değildir?

 • A) Medreselerin kapatılması
 • B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • C) İlahiyat fakültesi ve imam hatip okullarının açılması
 • D) Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
SORU 6

Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 • A) Din eğitimcileri iyi yetiştirilmelidir.
 • B) İslam son ve mükemmel bir dindir.
 • C) Din eğitimi okullarda verilmelidir.
 • D) İslam akıl ve mantık dinidir.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • A) Topluma farklı dinlerle ilgili bilgi vermek
 • B) Toplumu din konusunda doğru bilgilendirmek
 • C) Halkın dini duygularının sömürülmesini önlemek
 • D) Din işlerinin ehil kimseler tarafından yürütülmesini sağlamak
SORU 8

Aşağıdaki sözlerden hangisinin mesajı barış ve kardeşlik ile ilgili değildir?

 • A) Gel, ne olursan ol yine gel!
 • B) Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.
 • C) Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız.
 • D) Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır.
SORU 9

İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rıfat Börekçi
 • B) Mehmet Âkif Ersoy
 • C) Ahmet Hamdi Akseki
 • D) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
SORU 10

Aşağıdaki tefsir kitaplarından hangisi Muhammed Hamdi Yazır’a aittir?

 • A) Tefsiru’l Menâr
 • B) Fî Zilâl-il-Kur’an
 • C) Tefhimu’l Kur’an
 • D) Hak Dini Kur’an Dili
SORU 11

Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir olgudur. İnsan yaratılışı itibari ile her zaman sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmiştir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Din, insan için gerekli ve zorunludur.
 • B) Her dinin kendine özgü ibadetleri vardır.
 • C) İlk insan aynı zamanda ilk pey- gamberdir.
 • D) Toplumun şekillenmesinde dini değerler etkilidir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biri değildir?

 • A) Sihizm
 • B) Konfüçyanizm
 • C) Budizm
 • D) Caynizm
SORU 13

• Din adamlarına haham denir.
• Günlük ve haftalık ibadetleri vardır.
• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa denilen küçük bir takke giyer.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sihizm
 • B) Hinduizm
 • C) Hristiyanlık
 • D) Yahudilik
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki On Emir’den biri değildir?

 • A) Anne ve babana hürmet edeceksin.
 • B) Kumar oynamayacaksın.
 • C) Zina etmeyeceksin.
 • D) Çalmayacaksın.
SORU 15

İlkel kabilelerde kabile halkının kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul ettikleri hayvan, bitki ve cansız varlıklara ne ad verilmektedir?

 • A) Mana
 • B) Yüce Tanrı
 • C) Totem
 • D) Tabu
SORU 16

• Din adamlarına papaz ve rahip denir.
• İnanç esaslarının temelini teslis oluşturur.
• Eski ve Yeni Ahit’i kutsal kitapları olarak kabul ederler.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Budizm
 • C) Yahudilik
 • D) Hinduizm
SORU 17

• Kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir.
• İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.
• Sebep-sonuç kanunudur.
Bu bilgilerde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hulul
 • B) Yoga
 • C) Karma
 • D) Meditasyon
SORU 18

MÖ VI. Yüzyılda Lao Tzu tarafından kurulmuş olan ve günümüzde de varlığını devam ettiren din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Caynizm
 • B) Taoizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Sihizm
SORU 19

“İslam inancına göre Yüce Allah’ın var ve bir olduğuna inanmak, her şeyi yaratanın Allah olduğunu kabul etmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teslis
 • B) Tenasüh
 • C) Tevhit
 • D) Tevekkül
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Son ilahî dindir.
 • B) Mesajları evrenseldir.
 • C) İbadetler sadece Allah için yapılır.
 • D) İnsanlar doğuştan günahkâr kabul edilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACBCADADABDBCACBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?