Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kur’an-ı Kerim’de dinler değil din mensupları ve onların İslam’a göre konumları anlatılır. Yani Kur’an’da Yahudilik, Hristiyanlık kavramları yer almaz; Ehl-i kitap, İsrailoğulları, Yahudi, Nasara gibi dini topluluklardan bahsedilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Gönderilen son din İslam’dır.
 • İnanma duygusu doğuştandır.
 • İnanç konusunda baskı yapılamaz.
 • Kur’an-ı Kerim, insanı merkeze alır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dinin özünü oluşturan unsurlardan biri değildir?

 • Irk ve soy
 • Yüce varlık
 • Mutlak itaat duygusu
 • İbadet, ahlak ve muamelat
Soru 3

Dinlerin aşağıdaki yönlerinden hangisi Dinler Tarihinin inceleme alanı içerisinde yer almaz?

 • Dinî kurumları
 • Tarihî süreçleri
 • Diğer dinlere üstünlükleri
 • İnanç ve ibadet sistemleri
Soru 4

Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki inanç gruplarından hangisinin ismi yer almaktadır?

 • Sihler
 • Sabiîler
 • Budistler
 • Şintoistler
Soru 5

I. Bilgi üzerindeki hâkimiyetini ve toplumdaki itibarını kaybetmek istememesi
II. Hristiyanlığın temelini sarsacağı ve inananlarda şüphe oluşturacağı endişesi
III. Sömürge sistemine destek teşkil edeceği düşüncesi
IV. Dinlerin objektif ele alınamama ihtimali
Bunlardan hangileri Kilise’nin Dinler Tarihi çalışmalarına karşı çıkma sebepleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki peygamberlerden hangileri Yahudi kutsal kitabı Tanah’ta sadece kral olarak kabul edilir?

 • Hz. Yakub - Hz. Yusuf
 • Hz. İbrahim - Hz. İshak
 • Hz. Zekeriya - Hz. Yahya
 • Hz. Davud - Hz. Süleyman
Soru 7

İslamiyet’te inanç esaslarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhlas
 • İhsan
 • Âmentü
 • Hidayet
Soru 8

Kur’an-ı Kerim’de geçen İsrail terimi ile aşağıdaki peygamberlerden hangisi kastedilmektedir?

 • Hz. Musa
 • Hz. Yakub
 • Hz. Nuh
 • Hz. İsa
Soru 9

Güney Yahuda Krallığı, MÖ 587’de Babil kralı _________ tarafından yıkılmıştır. Böylece Yahudi krallığı tamamen sona ermiş, Süleyman Mabedi tahrip edilmiş ve halkın büyük bir kısmı Babil’e sürgüne gönderilmiştir. Böylece I. Mabet dönemi sona ermiştir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir?

 • Buhtunnasr
 • Samuel
 • Sargon
 • Talut
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi On Emir’de yer almaz?

 • Çalmayacaksın.
 • Zina etmeyeceksin.
 • Pazar günü hiçbir iş yapmayacaksın.
 • Babana ve anana hürmet edeceksin.
Soru 11

Yahudilikteki inanç esaslarını bugünkü şekliyle tespit eden Yahudi din bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saul
 • Samuel
 • Sabatay Sevi
 • Musa b. Meymûn
Soru 12

Yahudi kutsal kitap külliyatının şifahi olan kısmı aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmektedir?

 • Tora
 • Talmud
 • Neviim
 • Ketuvim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi ibadet mekânlarını ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Sinagog
 • Keneset
 • Şapel
 • Havra
REKLAM
Soru 14

Yahudilerde erkeklerin ritüel esnasında ve Tevrat çalışırken başlarına örttükleri küçük takke biçimindeki başlığa ne ad verilir?

 • Tallit
 • Kippa
 • Tefilin
 • Mezuza
Soru 15

“De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah Samed’dir. Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”
(İhlas suresi, 1-4. ayetler)
Buna göre İslam dininin aşağıdaki inançlardan hangisine karşı olduğu söylenebilir?

 • Reenkarnasyon
 • Asli günah
 • Karma
 • Teslis
Soru 16

Hristiyanlığın kutsal kitabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. İsa tarafından yazılmıştır.
 • Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşur.
 • Hz. İsa’nın söz ve davranışlarını içerir.
 • Kitab-ı Mukaddes olarak da isimlendirilir.
Soru 17

• Evrensel anlamına gelir.
• Merkezi Vatikan’dır.
• Ruhban sınıfı bulunur.
• Ritüeller Latince yapılır.
Hakkında bilgi verilen Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evanjelik Kilise
 • Ortodoksluk
 • Protestanlık
 • Katoliklik
Soru 18

Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirileceğine inanılan yere yapılmış olan kiliseye ne ad verilir?

 • Meryem Ana Kilisesi
 • Aziz Petrus Kilisesi
 • Kıyamet Kilisesi
 • Beşik Kilisesi
Soru 19

Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen aşağıdaki mekânlardan hangisi Türkiye’dedir?

 • Meryem Ana Kilisesi
 • Aziz Petrus Kilisesi
 • Beytüllahim
 • El-Mağtas
Soru 20

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam dinine göre farz değildir?

 • Namaz
 • Kurban
 • Zekât
 • Hac
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADCBACDBCBDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?