Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin resmi dini Hinduizm’dir?

 • Nepal
 • Malezya
 • Pakistan
 • Endonezya
Soru 2

Hindular kendi dinleri için aşağı daki kavramlardan hangisini kullanırlar?

 • Brahma
 • Sangha
 • Mahayana
 • Sanatana Dharma
Soru 3

Kast sistemindeki “Vaişyalar” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • İşçiler
 • Çiftçiler
 • Askerler
 • Din adamları
Soru 4

“Ölen kişinin ruhunun -ödül veya ceza olarak- bir başka insan, hayvan, böcek, bitki ve cansız varlıklara geçmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nirvana
 • Yoga
 • Tenasüh
 • Karma
Soru 5

Budizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • İnek kutsal kabul edilir.
 • Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
 • Toplum düzenini Kast sistemi oluştur.
 • Ganj Nehri’nde yıkanmak ibadet sayılır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki dinlerin hangisinde monoteist bir tanrı anlayışı vardır?

 • Sihizm
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Şintoizm
Soru 7

Dört yüce hakikat, Sekiz dilimli yol, Nirvana gibi inançlara sahip olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Caynizm
 • Taoizm
 • Budizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sihlere ait bir ziyaret mekânıdır?

 • Ağlama Duvarı
 • Ganj Nehri
 • Altın Tapınak
 • İlk Tapınak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitleri’nin görüşlerinden biri değildir?

 • 19 sayısı kutsaldır.
 • Ayinlerde resim ve heykel kullanılmaz.
 • Kan almak ve vermek, Tanrı’nın yasalarına aykırıdır.
 • Noel, paskalya gibi bayramlar Putperestlik alametidir.
Soru 10

Ölüm sonrası kişinin ruhu, ilahi âlemlere doğru yükselir. Burada sorguya çekilir. Amelleri bir terazide tartılır. Eğer sevapları fazlaysa Çinvat köprüsünü geçerek cennete, günahları ağır ise bu köprüden düşerek onun altında bulunan cehenneme gider.
Ahiret inancı hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Caynizm
 • Hinduizm
 • Mecusilik
Soru 11

Mecusilikte iyilik tanrısına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tao
 • Ehrimen
 • Ahura Mazda
 • Brahma
Soru 12

Ermeni kiliseleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kiliselerdeki resim ve heykelleri putperest âdeti sayarlar.
 • Ana merkezi Erivan yakınındaki Eçmiyazin’dir.
 • Kilisenin en üst liderine Katolikas denir.
 • Tanrı’yı ‘Huda’ diye isimlendirirler.
Soru 13

Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.” şeklinde dua edilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bahailik
 • Yezidilik
 • Musevilik
 • Nusayrilik
REKLAM
Soru 14

• Kurucusu Mirza Ali Muhammed’dir.
• Kutsal kitabına Kitabu’l Akdes denilir.
• Cennet ve cehennemin sembolik olduğuna inanılır.
Hakkında bilgi verilen dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bahailik
 • Yezidilik
 • Musevilik
 • Nusayrilik
Soru 15

• Çok tanrılı bir dindir.
• Kurucusu Lao-tzu dur.
• Çin’in milli ve yerel dinlerinden biridir.
• En önemli kutsal kitabı Tao-TeKing’tir.
Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Budizm
 • Sihizm
 • Taoizm
 • Caynizm
Soru 16

Mecusiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nanak
 • Budda
 • Konfüçyüs
 • Zerdüşt
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi din adamlarına verilen isimlerden biridir?

 • Haham
 • Papaz
 • Şaman
 • Peder
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da ortaya çıkan dinlerden biri değildir?

 • Budizm
 • Yahudilik
 • Hinduizm
 • Sihizm
Soru 19

Bütün varlıklar kendi kaderlerini kendileri şekillendirir. Kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır. Bir tür sebep-sonuç kanunudur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dua
 • Yoga
 • Karma
 • Meditasyon
Soru 20

Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere ne ad verilir?

 • Enkarnasyon
 • Misyonerlik
 • Siyonizm
 • Sakrament
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBADCADCDBACDABCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?