Felsefe 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne bilgi denir.
Verilen tanımda altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

 • İnsan
 • Hayvan
 • Eşya
 • Bitki
Soru 2

Resim, müzik, heykel, edebiyat, sinema, tiyatro gibi alanları içinde barındıran bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilim
 • Din
 • Sanat
 • Teknik
Soru 3

İnsanın deneme yanılma yoluyla ve günlük gözlemlerle bir takım genellemelere ulaştığı bilgi türüne gündelik bilgi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgi örneğidir?

 • 2+2=4 eder.
 • Papatya öksürüğe iyi gelir.
 • Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
 • Su deniz seviyesinde 100°C’de kaynar.
Soru 4

Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik problem değildir?

 • Varlığın nitelikleri nelerdir?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Gerçekte varlık nedir?
 • Varlık var mıdır?
Soru 5

Felsefi bilgi, çevresindeki varlıklara ve yaşanan olaylara karşı ilgi duyan, soran, sorgulayan ve araştırma yapan insanlar sayesinde ortaya çıkar.
Verilen ifadede felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmektedir?

 • Kesin olmasından
 • Evrensel olmasından
 • Meraka dayanmasından
 • Bütünleştirici olmasından
REKLAM
Soru 6

Felsefe, büyük siyasi oluşumların ve dönüşümlerin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Rönesans, reform hareketleri, Fransız devrimi gibi büyük siyasi hareketlerin temelinde filozofların görüşleri vardır.
Bu ifadelerde felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisi ile bağı vurgulanmaktadır?

 • Ahlak
 • Spor
 • Sanat
 • Siyaset
Soru 7

Ebeler nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa öğretmen de öğrencisine yeni bir şey öğretmez; ancak onun aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.
Sokrates’in bu ifadesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Bilgiler aklımızda doğuştan vardır.
 • Varlık hakkında bir şey bilinemez.
 • Ahlaki değerler eleştirilebilirdir.
 • Güzellik anlayışı görecelidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunan Türk İslam filozofudur?

 • Platon
 • Descartes
 • Aristoteles
 • Farabi
Soru 9

• Pragmatizm; yararcılık
• Empirizm; deneycilik
• Pozitivizm; olguculuk
Verilen kavramlar aşağıdaki ifadelerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Bilgilerimizin kaynağı deneydir.
 • Bilgi yarar sağlıyorsa doğrudur.
 • Genel geçer bilgi sezgilerle elde edilir.
 • Doğru bilgiye olgular aracılığıyla ulaşılır.
Soru 10

“Dil dünyanın resmidir.” diyen Wittgenstein’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Hakikat akılsal olandır.
 • Şüphe doğru bilginin tek kaynağıdır.
 • Tanrı’ya ulaşmanın yolu duygulardır.
 • Dil ile gerçeklik aynı yapıya sahiptir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • Kuram
 • Mutluluk
 • Hipotez
 • Doğrulama
Soru 12

• Modern psikolojinin öncüsü olarak kabul edilmiştir.
• “Kanun fi’t Tıp” adlı eseri batıda tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • İbn-i Sina
 • Platon
 • Galenos
 • Harezmi
Soru 13

Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabilen önermelerdir. Geçmişe ve geleceğe ait önermeler ise dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak doğrulanabilir bir önermedir?

 • Ali şu an kitap okuyor.
 • Bugün hava yağışlıdır.
 • Emre’nin boyu 1.70 cm’dir.
 • Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.
REKLAM
Soru 14

Bilim olgusaldır; gözlenebilir olguları konu edinir ve olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gözlenebilir bir olgu değildir?

 • Ağaç
 • Demir
 • Ruh
 • Masa
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin soruları arasında yer almaz?

 • Bilim nedir?
 • Ahlak kuralları evrensel midir?
 • Bilimin temel özellikleri nelerdir?
 • Bilimsel yöntemin özellikleri nelerdir?
Soru 16

• Bilimsel bilgi bilimsel yöntemin ürünüdür.
• Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
• Bilim eleştirel bir tavırla ilerler.
Verilenler bilimin aşağıdaki özellikleriyle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Yöntemsellik
 • Nesnellik
 • Eleştirellik
 • Genelleyicilik
Soru 17

“Varlığın temeli maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?

 • Varlığın temeli nedir?
 • Varlık var mıdır?
 • Varlık niçin vardır?
 • Varlığın bir amacı var mıdır?
Soru 18

Herakleitos evrenin sürekli bir akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. “İki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta, üzerinde akan sular şimdi yeni sulardır.”
Buna göre Herakleitos varlık için aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?

 • Düşüncenin
 • Değişimin
 • Özün
 • Maddenin
Soru 19

Felsefede varlık, gerçek varlık ve düşünülen varlık olarak ikiye ayrılır. Düşünülen varlıkların zihnimizin dışında bir gerçeklikleri yoktur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşünülen varlıklar arasında yer almaz?

 • Peri
 • Kafdağı
 • Çam ağacı
 • Denizkızı
Soru 20

Platon varlık görüşünü idealar kuramıyla açıklamıştır. Bu kurama göre birbirinden farklı iki dünya vardır. Bunlar; nesneler dünyası ve idealar dünyasıdır. Nesneler dünyası sonlu, idealar dünyası sonsuz varlıkların olduğu dünyalardır.
Buna göre Platon varlığı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirir?

 • İdea
 • Oluş
 • Fayda
 • Fenomen
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBCDADCDBADCBDABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?