Felsefe 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş kurallar ya da değerler sistemidir.
Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

 • Ahlak nedir?
 • Bilim kesin midir?
 • Sanatın değeri nedir?
 • Bilgi mümkün müdür?
Soru 2

Bireyin kendi iyileri ve değerleri üzerine doğrudan doğruya ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan mahkemedir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Kötü
 • Vicdan
 • Erdem
 • Ahlak yasası
Soru 3

“Her şeyden önce gelen ve değerli olan, insanın kendi mutluluğu ve başarısıdır. Bütün insanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirecek biçimde davranmak zorundadır.”
Buna göre ahlaki eylemin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bireyin kendi çıkarları
 • Evrensel ahlak yasaları
 • Çoğunluğun isteği
 • İyi ideası
Soru 4

Bergson, bir trafik kazası durumunda; uzaklaşıp gitmek, ambulans çağırmak ya da yaralıya yardım etmek seçeneklerinden hangisini yapacağımıza ancak sezgimizle karar verirsek ahlaki eylemi gerçekleştirebileceğimizi söyler.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan ahlaki kararlarında hazzı temel almalıdır.
 • Eylemlerimiz doğaya uygun olmalıdır.
 • İyi ve kötü sezgiyle kavranabilir.
 • İnsan bencil bir varlıktır.
Soru 5

İndeterminizme göre birey iyi, kötü, değerli ve değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle yapar. Bu nedenle birey eylemlerinde sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
Buna göre indeterminizmde bireyin davranışlarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

 • Yazgı
 • Nedensellik
 • Bilgi
 • Özgürlük
REKLAM
Soru 6

Sartre’a göre insan bir öze, bir tasarıma sahip olarak bu dünyada var değildir. İnsan kendisini nasıl yaparsa öyle olacaktır. Yolunu kendi belirleyecek, değerlerini kendi yaratacak, kendi var oluşunu meydana getirecektir.
Bu parçanından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan özgür bir varlıktır.
 • Evrende her şey belirlenmiştir.
 • Ahlaki değerler insanı köleleştirir.
 • İnsan belirli bir öze göre yaratılmıştır.
Soru 7

Filozofların devletin özünü, kaynağını, değerini araştırdığı ve ideal devlet düzeni üzerine düşünceler ürettiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Bilim felsefesi
Soru 8

Devlet, iktidar gücünü hiçbir iç ve dış baskı olmadan kullanabilmelidir. Aynı zamanda diğer devletlere karşı da bağımsız olmalıdır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Hukuk
 • Birey
 • Toplum
 • Egemenlik
Soru 9

Bireyin bilgi edinmek amacıyla kurum ve kuruluşlara dilekçe vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Hak
 • Devlet
 • İktidar
 • Ütopya
Soru 10

Hobbes’a göre doğada nasıl ki tek tek cisimler bir araya gelerek varlıkları oluşturuyorsa tek tek bireyler de bir araya gelerek kurumları, kurumlar da devleti oluşturmuşlardır.
Buna göre Hobbes için devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amaçsız bir kurum
 • Karmaşaya neden olan bir kurum
 • Gerçekleşmesi imkansız bir kurum
 • Bireyler tarafından oluşturulmuş bir kurum
Soru 11

Platon’a göre insanda duygu, cesaret ve akıldan oluşan üç temel yetinin olması gibi devlette de üç temel sınıf vardır. Bunlar üreticiler sınıfı, savaşçılar sınıfı ve yöneticiler sınıfıdır. Her bir sınıf insandaki bir yetiye karşılık gelir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Devlet toplumun amaçları için bir araçtır.
 • İnsan ve devlet arasında benzerlik vardır.
 • İdeal bir toplumsal düzen yoktur.
 • Devlet yapay bir kurumdur.
Soru 12

Gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çeken ütopyalara korku ütopyaları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyalarının konuları arasında yer alır?

 • Erdemli yöneticiler
 • Eşitlikçi ve ideal toplumlar
 • Sevgi ve dayanışma içindeki bireyler
 • Teknolojinin insan yaşamındaki olumsuz etkileri
Soru 13

Bir tablo, bir şarkı ya da bir sinema filmine dair beğenimizi aşağıdakilerden hangisiyle ifade ederiz?

 • Sevap
 • Doğru
 • Güzel
 • İyi
REKLAM
Soru 14

Aristoteles’e göre sanat bir taklittir. İçinde yaşadığımız dünya gerçek dünyadır ve sanatçı da bu gerçek dünyayı taklit etmektedir.
Buna göre Aristoteles için sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gerçeğin taklidi
 • İdeaların kopyası
 • Özgürlüğe kavuşma
 • Hayal gücüne dayalı bir yaratma
Soru 15

Croce’ye göre bir sanat eseri, bilim adamı tavrıyla nesnel olarak ele alınıp incelenemez. Bir sanat eseri hakkında herkesin kabul edebileceği genel geçer bir yargı yoktur.
Croce’nin görüşlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Sanat bir oyundur.
 • Ortak estetik yargılar yoktur.
 • Sanatın eğitici bir yönü vardır.
 • Sanat eseri biçim ve içerikten oluşur.
Soru 16

Sanat eserinin ona yönelen, onu yorumlayan ve ondan estetik bir zevk alan bir alımlayıcıya ihtiyacı vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanat alımlayıcısı değildir?

 • Bir şiirden duygulanan Belgin
 • İzlediği sinema filmi üzerine konuşan Sibel
 • Arkadaşına ne hediye alacağını düşünen İlke
 • Klasik müzik konserini dikkatle dinleyen Caner
Soru 17

Din felsefesi tüm dinlere eşit mesafede ve hepsine karşı nesnel olmak zorundadır.
Buna göre din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Faydaya dayalı bilgiyi arar.
 • Dinlere tarafsız yaklaşır.
 • Sorgulamadan uzaktır.
 • Tek bir dini inceler.
Soru 18

Tanrı’nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey bir bütün olarak Tanrı’yı oluşturur.
Bu düşünceler aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?

 • Tanrı’nın sürekli evrene müdahalesi akla aykırıdır diyen deizmle
 • Tanrı’nın var olup olmadığı bilinemez diyen agnostisizmle
 • Tanrı ve evren bir ve aynı şeydir diyen panteizmle
 • Tanrı yoktur diyen ateizmle
Soru 19

“Bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır bulunur. Bunu da insana kazandıran Tanrı’dır.”
Verilen kanıtlama aşağıdakilerden hangisine dairdir?

 • Tanrı’nın varlığına
 • Vahyin olanaklılığına
 • Ruhun ölümsüzlüğüne
 • Evrenin ezeli ve ebedi olduğuna
Soru 20

Dinin felsefi temellendirilmesi sırasında yapılan açıklamalar birbiriyle çelişmemelidir. Bu açıklamalar birbirini yanlışlamayan görüşlerden oluşmalıdır.
Bu durum felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanır?

 • Birikimlilik
 • Evrensellik
 • Öznellik
 • Tutarlılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACDACDADBDCABCBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?