Felsefe 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Özne ile nesne arasındaki bağın “imanla” kurulduğu bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilimsel
 • Dini
 • Teknik
 • Sanat
Soru 2

Aşağıda verilen felsefe dalı ve ona ait soru eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

 • Siyaset felsefesi-İktidarın kaynağı nedir?
 • Sanat felsefesi-Güzel nedir?
 • Bilim felsefesi-Bilim nedir?
 • Varlık felsefesi-Bilgi nedir?
Soru 3

Filozoflar varlığı, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve ayırmadan açıklamaya çalışır.
Verilen ifadede felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmektedir?

 • Evrensellik
 • Eleştirellik
 • Bütünleştiricilik
 • Öznellik
Soru 4

Metafiziğin konuları duyularımız yoluyla algılayamadığımız problemlerden oluşur. Göremediğimiz, dokunamadığımız, işitemediğimiz öğeler metafizik alana girer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir ögedir?

 • Ruh
 • Ateş
 • Toprak
 • Su
Soru 5

John Locke’a göre insan zihni dünyaya boş bir levha olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı dünyada edindiğimiz tecrübelerdir.
Buna göre John Locke bilginin kaynağı konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini benimser?

 • Sezgicilik
 • Faydacılık
 • Akılcılık
 • Deneycilik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • Doğruluk
 • Ahlak
 • Gerçeklik
 • Temellendirme
Soru 7

Günlük dilde rasyonalizm, akıl ve mantık süzgecinden geçmemiş görüşleri kabul etmemek, önyargılardan ve duygusal saplantılardan arınmış olmak anlamına gelir.
Buna göre rasyonalizmde bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sezgi
 • Deney
 • Akıl
 • Fayda
Soru 8

• Bilginin kaynağı nedir?
• Doğru bilgi olanaklı mıdır?
Verilen soruları konu edinen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi felsefesi
 • Ahlak felsefesi
 • Din felsefesi
 • Varlık felsefesi
Soru 9

I. Bilginin kaynağı deney ve tecrübelerdir.
II. Doğru bilgiye sadece akılla ulaşılabilir.
III. Bilgilerimiz yalnızca duyu organlarının faaliyetlerine bağlıdır.
Verilenlerden hangileri deneycilik düşüncesine göre doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi diyalektik yönteme ait değildir?

 • Tez
 • Sentez
 • Antitez
 • Evren
Soru 11

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı fayda açısından bakan akıma pragmatizm denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi pragmatizme göre doğru bir ifadedir?

 • Sezgi, kesin ve genel geçer bilgiye ulaşma yoludur.
 • Tüm bilgilerimizin kaynağı alışkanlıklardır.
 • Doğruluk sağladığı yararla değerlendirilir.
 • Gerçek olan akılsal olandır.
Soru 12

“Dışarıda yağmur yağıyor.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

 • Doğrudan doğrulanabilen bir önermedir.
 • Doğrulanması mümkün olmayan önermedir.
 • Soru cümlesi niteliğindedir.
 • Anlamsız bir önermedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin son aşamasıdır?

 • Olguların saptanması
 • Yasalara ulaşılması
 • Deney yapılması
 • Hipotez oluşturulması
REKLAM
Soru 14

• Bilim etkinliktir.
• Bilim üründür.
Verilenler bilim felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap olabilir?

 • Bilimin temel özellikleri nelerdir?
 • Bilimsel yöntem nedir?
 • Bilimin değeri nedir?
 • Bilim nedir?
Soru 15

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir yandan insan yaşamını kolaylaştırmakta bir yandan da çevre kirliliğine neden olmak gibi istenmeyen sonuçlar yaratmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Bilimsel gelişmeler insanlığa yarar sağladığı gibi zarara da sebep olmaktadır.
 • Bilim ve teknoloji insanlığa hep fayda sağlamaktadır.
 • Bilim ve teknoloji her zaman birlikte ilerlemektedir.
 • Yararlı bilimsel çalışmalar durdurulmalıdır.
Soru 16

Bilimin ulaştığı sonuçlar herkes tarafından kabul gören, genel geçer olan görüşlerdir.
Verilen ifade bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Olgusallık
 • Mantıksallık
 • Genellenebilirlik
 • Eleştirellik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin varlığa bakışıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

 • Eleştirel yaklaşır.
 • Vahiy yoluyla açıklar.
 • Bütün olarak ele alır.
 • Sorgulayıcı bir tavırla ele alır.
Soru 18

Doğada nesnel gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sadece düşüncede var olan varlıklara ideal(düşünülen) varlıklar denir.
Buna göre;
I. toprak
II. güneş
III. sayı
kavramlarından hangileri ideal varlıktır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III
Soru 19

Evrenin atomlardan oluştuğunu düşünen Demokritos’a göre varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madde
 • Düşünce
 • Değişim
 • Fenomen
Soru 20

Thomas Hobbes’a göre gerçekten var olan yer kaplayan cisimlerdir. Bütün varlıklar maddenin şekil almış hali olan cisimlerden meydana gelmiştir.
Verilen ifade felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Ahlak
 • Siyaset
 • Bilim
 • Varlık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCADBCABDCABDACBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?