Felsefe 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ahlakın övdüğü, yapılması bireyden beklenen, ahlaki nitelik taşıyan değerlere erdem adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi erdem olarak gösterilemez?

 • Alçakgönüllülük
 • Adalet
 • Bilgelik
 • Kötülük
Soru 2

Bir insanın eylemlerinden sorumlu olması için eylemlerine kendi özgür istenci ve iradesiyle karar vermiş olması gerekir. Aksi durumda eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesinden söz edilemez.
Bu parçanında sorumluluk ile aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında bağ kurulmuştur?

 • Özgürlük
 • Yarar
 • Mutluluk
 • İyilik
Soru 3

Farabi’ye göre evrende tek gerçeklik Tanrı’dır. Evrenin temel yasaları Tanrı’nın özünün yasalarıdır. Bu yasalara uygun davranmak iyi, davranmamak ise kötüdür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Bir eylemin iyi olması mutluluk vermesine bağlıdır.
 • Ahlaki eylem insanın kendi yararını gözetmesidir.
 • İyi, Tanrı’nın yasalarına uygun olandır.
 • Evrensel bir ahlak yasası yoktur.
Soru 4

Kant’a göre ahlaki eylem, sonucunda ortaya çıkacak tüm çıkar ve beklentilerden uzak olmalıdır. Bizi eyleme yönelten şey, içimizdeki ahlak yasasına saygı ya da yasaya uyma olmalıdır. Bu ise tüm insanlarda ortak olan ödev duygusundan kaynaklanır.
Kant’a göre bir eylemin ahlaki olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Beklentileri karşılamasına
 • Ödeve dayanmasına
 • Mutluluk getirmesine
 • Yarar sağlamasına
Soru 5

• İnsanın davranışlarının temel alabileceği evrensel bir ahlak yasası yoktur.
• Davranışlarımızı belirleyen ve herkes için geçerli olabilecek bir ahlak yasası vardır.
Verilen görüşler ahlak felsefesinin aşağıdaki hangi temel sorusuna cevaptır?

 • Ahlaki eylemin amacı nedir?
 • Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
 • Ahlaki yargıların özellikleri nelerdir?
 • İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
REKLAM
Soru 6

I. Mevlana
II. Hobbes
III. Yunus Emre
Verilen isimlerden hangileri evrensel ahlak yasasını Tanrı sevgisiyle temellendirir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konuları arasında yer alır?

 • Varlığın niteliği
 • Doğru bilginin kaynağı
 • Devletin varlık nedeni
 • Sanat eserinin özellikleri
Soru 8

“İnsan ve toplum sürekli bir karmaşa içinde var olamaz. Toplumsal yaşamda bir düzen zorunludur. Devlet insanlar arasındaki fikir ayrılıklarını herkesin yararına olacak şekilde ortadan kaldıran ve insanların bir arada yaşaması için gerekli olan düzeni kuran bir örgütlenmedir.”
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Devlet, insanlar arasındaki çatışmaları önlemeye çalışır.
 • Devlet, insanların bir arada yaşaması için gereklidir.
 • Toplumsal düzeni sağlayan devlettir.
 • Devlet, gerçekleşmeyecek bir kurumdur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmesi fikrini savunur?

 • Rousseau
 • Platon
 • Nietzsche
 • Protagoras
Soru 10

Yusuf Has Hacip’e göre devlet bireyi mutlu etmeyi amaçlamalı, bireyin gelişmesine ve daha iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunmalıdır. Buna karşın birey de Tanrı’nın buyruklarını özümseyerek erdemli olmaya çalışmalıdır.
Bu parçanında Yusuf Has Hacip aşağıdaki konulardan hangisine yönelik bir açıklama yapmıştır?

 • İktidarın kaynağı
 • Bürokrasinin gücü
 • Birey ve devlet ilişkisi
 • Sivil toplumun anlamı
Soru 11

Tüm insanların sırf insan olduklarından dolayı sahip oldukları hak ve özgürlükler bütünü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • İnsan hakları
 • Otorite
 • Bürokrasi
 • Adalet
Soru 12

Sanat eseri sanatçının doğayı basitçe taklit etmesi değil, onu kendi yeteneği ve hayal gücünü de kullanarak oluşturmasıdır. Bu nedenle sanatçının yaratıcı gücü sanatın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar.
Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisini destekler?

 • Sanat taklidin taklididir.
 • Sanat, sanatçının bir yaratımıdır.
 • Gerçek sanat eseri evrenin bizzat kendisidir.
 • Sanat bir yansıtmadan ibarettir.
Soru 13

Kant’a göre bir sanat eserine “doğru” denemez, olsa olsa “güzel” ya da “çirkin” denebilir.
Buna göre Kant’ın güzel anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Güzelliği doğru bilgiye dayandırmıştır.
 • Her güzelin doğru olduğunu savunmuştur.
 • Güzel ile doğrunun farklı olduğunu söylemiştir.
 • Doğruluğun kaynağında güzelin olduğunu belirtmiştir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sanatın ne olduğu sorusuna verilen cevaplardan biri değildir?

 • Oyun
 • Taklit
 • Yaratma
 • Ödev
Soru 15

Bir sanat eseri karşısında “güzel” ya da “çirkin” biçiminde değerlendirmelerde bulunulur. Bu türden yargılara da estetik yargılar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?

 • İhtiyacı olanlara yardım etmek iyidir.
 • Neşet Ertaş’ın türküleri güzeldir.
 • Su 100°C’de kaynar.
 • Bırakılan taş yere düşer.
Soru 16

Bir sanat eserinin;
I. özgünlük
II. öznellik
III. biriciklik
özelliklerinden hangilerine sahip olması beklenir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

 • Estetik
 • Tanrı
 • Peygamber
 • İman
Soru 18

“Her şeyi bilen, yüce ve en iyi olan Tanrı neden evrendeki acı, kötülük ve yetersizlikleri yaratmıştır?” sorusuna dayanarak ileri sürülen kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kötülük sorunu
 • Ereklilik
 • Ontolojik
 • İyilik
Soru 19

Teoloji, belirli bir din içerisinde kalarak Tanrı’nın varlığını ve insanın Tanrı karşısındaki yerini inceler. İnanca dayanır ve inancın sınırları dışına çıkmaz. Bu nedenle her dinin kendine özgü bir teolojisi vardır; İslam teolojisi ya da Hıristiyan teolojisi gibi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi teoloji için doğru bir bilgidir?

 • Tüm dinlere mesafelidir.
 • Belirli bir dini temel alır.
 • Dinlere eleştirel yaklaşır.
 • Sanata dayalı açıklamalar yapar.
Soru 20

Teizme göre var olan her şeyin bir yaratıcısı vardır. Bu yaratıcının mutlak ve sınırsız bir bilgisi ve gücü vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Tanrı’nın bilgisi sınırsızdır.
 • Tanrı, gücü her şeye yetendir.
 • Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu bilinemez.
 • Her şey var olmak için Tanrı’ya ihtiyaç duyar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBBDCDACABCDBDAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?