Fıkıh 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Şer’i veya ameli hükümleri ayrı ayrı delillerine dayanarak bilmektir.
• Kişinin lehinde ve aleyhinde olan hükümleri bilmesidir.
Bu tanımlar aşağıdaki ilimlerden hangisine aittir?

 • Kelam
 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Akaid
Soru 2

Fıkhın ibadetlerle ile ilgili bölümünü müstakil bir şekilde ele alıp inceleyen kitaplar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Tefsir
 • İlmihal
 • Tabakat
 • Siyer
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın genel amaçlarından biri değildir?

 • İlahi dinler ve ibadetleri hakkında bilgi vermek
 • Varoluş gayesinin kulluk olduğu bilincini kazandırmak
 • Allah’ın rızasına uygun bir hayat yaşanmasına katkı sağlamak
 • Kur’an-ı Kerim ve sünnette yer alan hükümleri, yaşam tarzına dönüştürmek
Soru 4

Ali ile Ayşe evlenmeye karar verirler. Ayşe nikâhta ne kadar mehir istediğini Ali’ye bildirir o da bunu kabul eder. Belirledikleri bir tarihte de nikâhları kıyılır.
Bu parçanında anlatılan olay fıkhın aşağıdaki ana konularından hangisi ile ilişkilendirilir?

 • İbâdât
 • Ferâiz
 • Ukûbât
 • Münâkehât
Soru 5

Yapıldığında sevabı olan terk edildiğinde günahı olmayan fiillere ne ad verilir?

 • Mubah
 • Müfsit
 • Farz
 • Vacip
REKLAM
Soru 6

İslam dininde kolaylıkların en çok geçerli olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • İbadetler
 • İman esasları
 • Ahlak kuralları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “tekliflerde kolaylık” ilkesi ile ilişkilendirilemez?

 • Teyemmüm yapılması
 • Hastaların oturarak namaz kılması
 • Vakit namazlarının camide cemaatle kılınması
 • Yolculukta ramazan orucunun kazaya bırakılması
Soru 8

“Meşakkat teysiri celbeder” maddesi aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

 • Ceza Hukuku
 • Edille-i Şeriyye
 • Borçlar Kanunu
 • Mecelle-i Ahkâmı Adliye
Soru 9

Ahmet Bey’in fabrikasının atık suları, içinden geçtiği mahallenin halkını rahatsız etmektedir.
Bu durumu inceleyen devlet yetkilileri, işletmenin atık sularını arıtmasını aksi takdirde kapatılacağını bildirdiler.
Bu olay fıkhın temel ilkelerinden hangisi içinde değerlendirilir?

 • Kamu Yararının Gözetilmesi
 • Hükümlerde tedricilik
 • Tekliflerde Kolaylık
 • Helallerde Genişlik
Soru 10

Hz. Peygamber kabir ziyaretini önce yasaklamış, daha sonra buna müsaade ederek önceki hükmünü kaldırmıştır.
Bu durum fıkıhta aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Tedric
 • Teşri
 • Nesh
 • Cem
Soru 11

Sahabenin bir kısmı hata yapma endişesiyle kendi görüşleri ile içtihat yapmak yerine çoğunlukla şura yoluyla içtihat yapmayı tercih etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • Kıyası fukahayı
 • Sahabe icmasını
 • Sahabe reyini
 • Sahabe uhuvvetini
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda içtihatta bulunan yedi sahabeden biri değildir?

 • Hz. Ömer
 • Hz. Aişe
 • Abdullah b. Mes’ûd
 • Hz. Osman
Soru 13

Tabiîn döneminde yetişen Medineli yedi meşhur İslam hukukçusu aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmişlerdir?

 • Fukaha-i seba
 • Fukaha-i mümtaz
 • Fukaha-i kebir
 • Kurra-i seba
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin bir ekol olarak ortaya çıkmasına sebep olan ilmi etkenlerden biridir?

 • Müslümanların nüfusunun çoğalması
 • Ticari ve sosyal münasebetlerin olağanüstü gelişmesi
 • Çok farklı örf ve adetlerin İslam kültürü arasına girmesi
 • Bazı hadislere ulaşamayan müçtehitlerin ihtilaf içinde olması
Soru 15

I. İmam Evzâî
II. İmam Ebû Hanife
III. İmam Cafer es Sadık
IV. İmam Süfyanu’s Sevrî
Bu imamlardan mezhepleri günümüze kadar ulaşmayanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 16

Aşağıdaki durumların hangisi için vücub ehliyeti yeterlidir?

 • Oruç tutmak
 • Namaz kılmak
 • Mirastan pay almak
 • Kötülüklerden uzak durmak
Soru 17

I. Savurganlık
II. Akıl hastalığı
III. Sarhoşluk
IV. Bayılma
Ehliyeti kısıtlayan arızalardan “müktesep” olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 18

Müzzemmil suresi, 20. ayetinde namazla ilgili şöyle buyrulmaktadır. “... O hâlde Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyunuz...”
Buna göre verilen ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

 • Kur’an okumaya besmele ile başlanması gerektiğine
 • Namazdan önce abdest alınması gerektiğine
 • Kur’an dinlemenin farz bir ibadet olduğuna
 • Namazda Kur’an okumanın farz olduğuna
Soru 19

Hz. Peygamber’in devamlı olarak yaptığı, bazen de mecburi olmadığını göstermek için ara sıra terk ettiği fiillerdir.
Bu tanımda ifade edilen sünnet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavlî
 • Müekked
 • Takriri
 • Fiilî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “Gayr-ı müekked” sünnetlere verilen isimlerden biridir?

 • Kutsî
 • Mübah
 • Müstehab
 • Mütevatir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADABCDACBDADBCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?