GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amaçlarından biri değildir?

 • A) İman etmek
 • B) Allah’ı tanımak
 • C) Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek
 • D) Allah’ın rızasına uygun yaşamak
SORU 2

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İbadetlerde samimi olma
 • B) Hz. Peygamber’i örnek alma
 • C) Ahiret hayatına hazırlıklı olma
 • D) İman esaslarının tümüne inanma
SORU 3

Hz. Muhammed’in (sav.) doğumundan ölümüne kadar hayatını konu alan ilim dalına ne ad verilir?

 • A) Tefsir
 • B) Hadis
 • C) Fıkıh
 • D) Siyer
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi siyer ilminin konuları arasında yer alır?

 • A) Mezhepler
 • B) Tecvit
 • C) Hicret
 • D) Kıraat
SORU 5

İslam öncesi Arap Yarımadası’nın genel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yaygın olan inanç Haniflikti.
 • B) Sosyal hayat kabileciliğe dayanmaktaydı.
 • C) Toplum hürler, mevali ve kölelerden oluşuyordu.
 • D) Haram aylarda savaş yapılması hoş karşılanmazdı.
SORU 6

“Okur-yazar olmamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanif
 • B) Mecûsi
 • C) Mevâli
 • D) Ümmi
SORU 7

Mekkeli müşriklerin önemli meseleleri görüşmek ve karar almak için toplandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mescid-i Dırar
 • B) Dâru’l-Erkam
 • C) Dâru’n-Nedve
 • D) Hılfu’l-Fudûl
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Toplumun şirke bulaşmış olması
 • B) Ticari hayatın gelişmiş olması
 • C) Kan davalarının yaygın olması
 • D) Asabiyetçiliğin egemen olması
SORU 9

• Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu yıl Mekke’de gerçekleşmiştir.
• Yemen valisi Ebrehe ordusuyla Kâbe’yi yıkmak için saldırmıştır.
Bu olay, Kur’an-ı Kerim’de hangi surede anlatılmaktadır?

 • A) Fil
 • B) Alâk
 • C) Kureyş
 • D) Asr
SORU 10

Allah’ın yanında başka varlıklara da tapanları Kur’an-ı Kerim aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?

 • A) Mümin
 • B) Münafık
 • C) Müşrik
 • D) Kâfir
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) amcasıdır?

 • A) Abdulmuttalib
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Abdullah
 • D) Ebu Talib
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biridir?

 • A) Abdullah
 • B) Ahmet
 • C) İbrahim
 • D) Musa
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’deki ailelerin çocuklarını sütanneye verme sebeplerinden biri değildir?

 • A) İklimin olumsuz etkilerinden koruma arzusu
 • B) Daha sağlıklı ortamda büyütmek istemeleri
 • C) Arapçayı daha iyi öğreneceklerini düşünmeleri
 • D) Çocukları ile ilgili ekonomik kaygı duymaları
SORU 14

Hılfu’l-Fudul’ün kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ticaretin gelişmesine katkı sağlamak
 • B) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
 • C) Kâbe’nin güvenliğini sağlamak
 • D) Kabilelere siyasi destek vermek
SORU 15

Peygamberlerin “asla yalan söylememek ve dosdoğru davranmak” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sıdk
 • B) Emanet
 • C) İsmet
 • D) Fetânet
SORU 16

Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara duyuran, söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olan kişiye ne denir?

 • A) Evliya
 • B) Sahabe
 • C) Peygamber
 • D) Halife
SORU 17

Allah’ın ayetlerini, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek, Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret sarf etmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tefsir
 • B) Tefekkür
 • C) Takva
 • D) Tevekkül
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi dönemde de insanlar tarafından güzel ahlakıyla tanınır, doğruluğu ve güvenilirliği ile bilinirdi.
Hz. Muhammed’e (sav.) bu özelliğinden dolayı aşağıdaki sıfatlardan hangisi verilmiştir?

 • A) Muhammedü’l-Emin
 • B) Rahmetenli’l-Âlemin
 • C) Hâtemü’l-Enbiya
 • D) Habib-i Ekrem
SORU 19

Hz. Peygamber’in İslam öncesi dönemde de güvenilir, âdil ve uzlaşmacı bir kişi olduğunu gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hudeybiye Antlaşması
 • B) Hz. Ayşe ile evliliği
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Kâbe hakemliği
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biri değildir?

 • A) Abdullah
 • B) Ümmü Gülsüm
 • C) Zeyd
 • D) Zeynep
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDCADCBACDBDBACBADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?