İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi akl-ı selim sahibi insanların özelliklerinden biridir?

 • Vicdanının sesini dinlemek
 • Duygularının esiri olmak
 • Taassup sahibi olmak
 • Duyarsız davranmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarından biri değildir?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Örf ve âdetler
 • Mitolojiler
 • Duyular
Soru 3

İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşmasında Arap, Türk, İran, Hint, Afrika ve Malay gibi farklı toplulukların katkısı görülmektedir.
Buna göre İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yerel bir bakış açısına sahiptir.
 • Farklı tecrübelerden yararlanmıştır.
 • Özgünlükten uzak ve taklide dayalıdır.
 • Önceki kültürleri yok etme üzerine kuruludur.
Soru 4

Güven ortamının kaybolduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşması beklenir?

 • Yardımlaşma ve dayanışmanın
 • Medeniyetin
 • Birlik ve beraberliğin
 • Haksızlık ve zulmün
Soru 5

Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamette onun sıkıntılarından birini giderir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Yardımseverliğin
 • Liyakatin
 • Sadakatin
 • Adaletin
REKLAM
Soru 6

• Fedakârlık ve fütüvvet anlayışı üzerine kurulmuştur.
• Anadolu’da İslam’ın yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
• Esnafın mesleki ve ahlaki eğitiminde özgün bir model oluşturmuştur.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şurta
 • Ahilik
 • Divan-ı İstifa
 • Ceb-i Hümayun
Soru 7

Hz. Peygamber’e bir adam geldi ve gömleğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Hz. Peygamber’in sırtındakinden başka gömleği yoktu. Bu nedenle ona sonra gelmesini söyledi. Ertesi gün o kişi tekrar Hz. Peygamber’e gelip gömlek ihtiyacının olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sırtından gömleğini çıkarıp adama hediye etti.
Hz. Peygamber’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 • Helal kazanç
 • Tevekkül
 • Tebliğ
 • Îsâr
Soru 8

İbn Battûta, Şam’daki vakıfların hizmet alanları ile ilgili şu bilgileri vermektedir: Hacca gidemeyenleri hacca göndermek, fakir aile kızlarının çeyizlerini satın almak, esirleri hürriyetlerine kavuşturmak, seyyahlara yiyecek ve giyecek temin etmek ve onların ülkelerine dönebilmelerini sağlamak, sokakları düzenlemek, kaldırımları yapmak gibi faaliyetler…
Bu metinden vakıflar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Hayatın yaşanabilir hâle gelmesine katkı sağlar.
 • Farklı işlevlere sahiptir.
 • Ticari amaçları olan müesseselerdir.
 • Hayır amacı taşırlar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde hoşgörülmeyen tutum ve davranışlardan biridir?

 • İsraf etmek
 • İnfakta bulunmak
 • Helal kazanç sağlamak
 • Emeğe saygı göstermek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin amaçlarından biri değildir?

 • Servetin Müslümanlar arasında dengeli bir şekilde dağılımına katkı sağlamak
 • Ekonomik dengesizliğin yol açabileceği olumsuzlukları azaltmak
 • Sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesini sağlamak
 • Bireyin mülk edinme haklarına sınır getirmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin, Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılmasında katkısı olmamıştır?

 • Hz. Ömer b. Abdülaziz
 • Hz. Zeyd b. Sabit
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
Soru 12

Hadis metinlerinin belirli bir sınıflamaya tabi tutulmadan yazıya geçirilmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyer
 • Tasnif
 • Tedvin
 • Cerh ve ta’dil
Soru 13

Beytü’l-Hikme aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?

 • İstanbul
 • Bağdat
 • Mekke
 • Kudüs
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi daha çok felsefe alanındaki çalışmaları ile tanınan bir âlimdir?

 • Farabi
 • Harezmi
 • Taberi
 • Cabir b. Hayyan
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Mekke döneminin ilk yıllarında hem ibadet hem de eğitim-öğretim merkezi olarak kullandığı mekânlardan biridir?

 • Suffe
 • Mescid-i Nebi
 • Dâru’l-Erkam
 • Kûba Mescidi
Soru 16

Kitapların yazılıp çoğaltılması işi ile uğraşan kişilere ne ad verilir?

 • Münâvil
 • Mücellit
 • Mütercim
 • Müstensih
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti tarafından kurulan bir ilim ve eğitim kurumudur?

 • Sahn-ı Seman Medresesi
 • Kayrevan Kütüphanesi
 • Nizamiye Medresesi
 • Beytü’l-Hikme
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde 1775 yılında batılı tarzda kurulan ilk mektep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Mektebi
 • Mekteb-i Tıbbiye
 • Sanayi-i Nefise Mektebi
 • Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
Soru 19

“İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi”nin kurucusu kimdir?

 • Ali Fuat Başgil
 • Sabahattin Zaim
 • Fuat Sezgin
 • Aziz Sancar
Soru 20

“... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”
(Zümer suresi, 9. ayet)
Bu ayet bilginin hangi yönüne işaret etmektedir?

 • Anlaşılırlığına
 • Belirleyiciliğine
 • Doğruluğuna
 • Düzeyine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDABDCADACBACDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler