GİRİŞ/KAYIT

İslam Kültür ve Medeniyeti 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Allah’ın sanat ve estetikle ilişkili olan ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rahmân
 • B) Musavvir
 • C) Samed
 • D) Tevvâb
SORU 2

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyilik
 • B) Bilgi
 • C) Düşünce
 • D) Güzellik
SORU 3

“Allah güzeldir, güzel olanı sever.” hadisi Müslüman sanatçıları daha çok aşağıdakilerden hangisine teşvik etmiştir?

 • A) Estetik duyarlılığa
 • B) Farklı dallarda çalışmaya
 • C) Daha fazla üretim yapmaya
 • D) Soyut eserler ortaya koymaya
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam edebiyatının ürünleri arasında yer almaz?

 • A) Mevlit
 • B) İlahi
 • C) Türkü
 • D) Mersiye
SORU 5

Tasavvufun önemli ilkelerinden olan ‘nefis terbiyesi’ aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin oluşmasına sebep olmuştur?

 • A) Cami
 • B) Türbe
 • C) Medrese
 • D) Tekke
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi askerî mimari alanındaki eserlerden biridir?

 • A) Tabya
 • B) Medrese
 • C) Külliye
 • D) Kervansaray
SORU 7

Hafız Osman’ın meşhur olduğu sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Minyatür
 • B) Tezhip
 • C) Hüsnühat
 • D) Musiki
SORU 8

• Çini sanatının en parlak dönemine ait örneklerin toplandığı son eserdir.
• Yabancı ziyaretçiler tarafından “The Blue Mosque” (Mavi Cami) adıyla anılmaktadır.
• Kayıtlara göre bu eserde elli farklı lale deseninden oluşan yirmi bine yakın çini kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selimiye
 • B) Sultanahmet
 • C) Fatih
 • D) Süleymaniye
SORU 9

Oyma, kakma ve geçme (kündekâri) gibi teknikler aşağıdaki sanat dallarından hangisinde kullanılır?

 • A) Kumaş sanatı
 • B) Çini sanatı
 • C) Ahşap sanatı
 • D) Halı sanatı
SORU 10

Müslüman âlimler musikiyi genelde aşağıdaki ilimlerin hangisinin içinde değerlendirmişlerdir?

 • A) Fizik
 • B) Matematik
 • C) Coğrafya
 • D) Astronomi
SORU 11

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de şehir anlamında kullanılmaz?

 • A) Esatir
 • B) Karye
 • C) Belde
 • D) Medine
SORU 12

Kur’an-ı Kerim’de “ummulkura” (şehirlerin anası) olarak nitelenen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kudüs
 • B) Şam
 • C) Medine
 • D) Mekke
SORU 13

Aşağıdaki yazarlardan hangisi İslam medeniyetine seyahatnameleriyle katkıda bulunan seyyahlardan biri değildir?

 • A) Süleyman Çelebi
 • B) İbn Fadlan
 • C) Evliya Çelebi
 • D) İbn Batuta
SORU 14

İlk Çağ şehirlerinde tapınaklar, Orta Çağ Hristiyan şehirlerinde ise kiliseler şehrin merkezinde yer almıştır. Mekke şehri de İslam’ın kıblesi olan Kâbe’nin etrafında kurulmuştur. Toplumun ihtiyaç duyduğu ortak mekânlar da bu yapıların etrafında yerlerini almışlardır.
Bu metinden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

 • A) Şehirleşme hayatı ilk çağlara kadar uzanır.
 • B) İbadethaneler şehrin önemli mekânlarındandır.
 • C) Şehirler savunma amacıyla güvenli yerlere kurulmuştur.
 • D) Dinler şehirlerin kurulup şekillenmesinde rol oynamıştır.
SORU 15

Haremeyn olarak adlandırılan şehirler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bağdat - Şam
 • B) Mekke - Medine
 • C) Kudüs - Kahire
 • D) Tebriz - Kûfe
SORU 16

Asr-ı Saadet dönemi aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaşanmıştır?

 • A) Kudüs
 • B) Şam
 • C) Basra
 • D) Medine
SORU 17

Medinetüsselam, Kubbetulislam ve Darulhilafe gibi isimlerle de tanınan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mekke
 • B) Kurtuba
 • C) Bağdat
 • D) Kahire
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Endülüs dinî mimarisine ait bir eserdir?

 • A) Kurtuba Ulu Cami
 • B) Divriği Ulu Cami
 • C) Şam Emevi Cami
 • D) Kudüs Hz. Ömer Cami
SORU 19

Aşağıdaki belgesel filmlerden hangisi medeniyetleri anlatmaktadır?

 • A) Gurbet Kuşları
 • B) İmparatorun Yolculuğu
 • C) Keçenin Teri
 • D) Batıya Doğru Akan Nehir
SORU 20

İslam kültür ve medeniyeti üzerinde araştırma ve çalışmalar yapan Batılılar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Sofist
 • B) Oryantalist
 • C) Hümanist
 • D) Avengelist
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACDACBCBADACBDCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler