GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

İhtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmetleri satın alan ve kullanan kişilere ne denir?

 • A) Tüketici
 • B) Girişimci
 • C) Üretici
 • D) Yönetici
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi yöneticide bulunması gerekli özelliklerden biridir?

 • A) Yeni düşüncelere kapalı olmalı
 • B) Sorumluluk almaktan kaçınmalı
 • C) Görüşlerini çalışanlardan saklamalı
 • D) Çalışanlar ile etkili iletişim kurabilmeli
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretmek için işletmelerde bir araya getirilen üretim faktörlerinden değildir?

 • A) Doğal kaynak
 • B) Sermaye
 • C) Mal
 • D) Emek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi tüm işletmeler için genel olan faaliyet alanını ifade eder?

 • A) Topluma sosyal fayda sağlamak
 • B) Ekonomik mal veya hizmet üretmek
 • C) İnsanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak
 • D) Başka işletmeler için gerekli olan malları üretmek
SORU 5

Kâr amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunan kişilere ne denir?

 • A) Pazarlamacı
 • B) Girişimci
 • C) Lider
 • D) Yönetici
SORU 6

Belirli bir maddi varlığı olmayan, ancak mal gibi insan ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetlere hizmet denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi hizmetlere örnek olur?

 • A) Ekmek
 • B) Hastane
 • C) Okul
 • D) Eğitim
SORU 7

Kamu kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan kreşlerin kurulma amaçları, işletmelerin hangi amacına örnek olur?

 • A) Verimli olmak
 • B) Kâr elde etmek
 • C) Topluma hizmet etmek
 • D) Mal ve hizmet üretmek
SORU 8

Bir ticari işletme için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez amaçtır?

 • A) Kâr elde etme
 • B) Topluma hizmet etme
 • C) Çalışanlara iyi ücret ödeme
 • D) Tüketicilerin ihtiyacı olan malları sunma
SORU 9

İşletmelerin çalışanlarını memnun etmek ve onların daha verimli olmalarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları etkili olur?

 • A) Topluma hizmet etmek
 • B) Çalışanlarına iyi ücret ödemek
 • C) Kaliteli mal ve hizmet üretmek
 • D) Tüketicileri doğru bilgilendirmek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin özelliklerindendir?

 • A) Özel yasalarla kurulması
 • B) Sermayelerinin az olması
 • C) Ortak sayısının çok olması
 • D) Her alanda tekel oluşturması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerine örnek olmaz?

 • A) Hastane
 • B) Otel
 • C) Ulaşım işletmesi
 • D) Makarna fabrikası
SORU 12

Aşağıdaki işletme çeşitlerinden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer almaz?

 • A) Hizmet işletmeleri
 • B) Kamu işletmeleri
 • C) Özel işletmeler
 • D) Karma işletmeler
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerinden birdir?

 • A) Karar almanın kolay olması
 • B) Yetkilerin bir kişide toplanması
 • C) Kuruluş işlemlerinin uzun zaman alması
 • D) Büyüme yeteneğinin sonsuz olması
SORU 14

İşletmelerde üretim işlevi ile aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

 • A) Gerekli kredilerin sağlanması
 • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi
 • C) Mal ve hizmet tanıtımının yapılması
 • D) İşletmede düzenli çalışmanın sağlanması
SORU 15

İşletmenin hangi işlevinde müşterilerin mal ve hizmet alımlarını sürdürmelerini sağlamak ve yeni müşteriler kazanmak amacı güdülür?

 • A) Finansman
 • B) Yönetim
 • C) Pazarlama
 • D) Üretim
SORU 16

Aşağıdaki işletme yöneticilerinden hangisi diğerlerinin en üstünde yer alır?

 • A) Genel müdür
 • B) Servis şefi
 • C) Şube müdürü
 • D) Ustabaşı
SORU 17

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • B) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • C) İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • D) Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
SORU 18

I. Sevk ve idare
II. Organizasyon
III. Planlama
IV. Denetim
İşletme yöneticisi, yukarıda verilen yönetim işlevlerini hangi sırayla yerine getirir?

 • A) III - IV - II - I
 • B) I - II - III - IV
 • C) III - II - I - IV
 • D) IV - II - III - I
SORU 19

İşletmelerin yeni yatırımlar yapması aşağıdaki ekonomik sorunlardan hangisine olumlu etki yapar?

 • A) Sermaye yetersizliğine
 • B) Çevre kirliliğine
 • C) Enflasyona
 • D) İşsizliğe
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı olan sorumluluklarından biridir?

 • A) Kaliteli mal ve hizmet üretme
 • B) İş güvenliğini sağlama
 • C) Çevreyi kirletmeme
 • D) Vergi ödeme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBBDCABADADBCADCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?