Kelam 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam düşünce tarihinde kelam ilminin yoğunlaştığı en önemli mesele aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kur’an’ın yaratılması
 • İtikadî mezhepler
 • Tevhit inancı
 • Hilafet
Soru 2

Allah, nübüvvet ve ahiret; kelamın ana meseleleri olmakla birlikte bunları açıklamada izlenen yol ve yöntemlerin değişmesi, felsefenin İslam dünyasında yayılması, dönemin sosyal ve kültürel değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan problemler, kelamın meselelerinin de genişlemesine sebep olmuştur.
Bu metinde kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Amacı
 • Tanımı
 • Metodu
 • Konusu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biri değildir?

 • Sağlam bir inanç temeli oluşturmak
 • Yeryüzünde var olmuş bütün dinler hakkında bilgi vermek
 • Hurafe ve batıl inançlara karşı Müslümanları bilinçlendirmek
 • İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yardımcı olmak
Soru 4

Kelam ilminin yöntemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Mantık ilminin verilerinden yararlanır.
 • İnanç esaslarının izahında akıl ve duyulardan yararlanır.
 • Konuları ele alırken tümevarım ve temsil metotlarını kullanır.
 • İnanç ile ilgili hususlarda kesin hükümler ortaya koymaktan kaçınır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kelam alanında meşhur olan âlimlerinden biri değildir?

 • Bâkıllâni
 • İmam Buhari
 • Seyyid Şerif Cürcâni
 • Ebü’l-Mûin en-Nesefi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Gazzâlî’ye aittir?

 • el-Mustasfâ
 • Fıkhu’l-Ekber
 • Kitâbu’t-Tevhid
 • Mâturudiyye Akâidi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kelam ile felsefenin bilgiye ulaşmada kullandıkları ortak metotlarından biri değildir?

 • Tabii ilimlerin elde ettiği sonuç ve verilerden yararlanmak
 • Aklı doğru bilgiye ulaşmada aracı kabul etmek
 • Vahyin yol göstericiliğine başvurmak
 • Tümdengelim metoduna başvurmak
Soru 8

“Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu yakıcı ateşin içinde olmazdık.”
(Mülk suresi, 10. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

 • İnsan irade sahibidir.
 • İman esasları kelamın konusudur.
 • Kur’an insana yol göstermektedir.
 • Akıl ve duyular doğru kullanılmalıdır.
Soru 9

Hz. Peygamber’in vefatı ile hicri birinci asrı içine alan döneme kelam ilminde “ilk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi” denir.
Bu dönemin en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fahreddîn er-Râzi
 • İmam Gazzâli
 • Ebû Hanife
 • İmam Matüridi
Soru 10

• Müellifi Ömer Nasuhi Bilmen’dir.
• Materyalizmin geniş bir eleştirisi yapılır.
• Çağdaş problemlerin kelam kitaplarında işlenmesinin gerektiğine dikkat çekmektedir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam Tarihi
 • Kitâbu’t-Tevhid
 • Mâturîdiyye Akâidi
 • Muvazzah İlm-i Kelam
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kadim varlık için kullanılan sıfatlardan biridir?

 • Ebedi
 • Hâdis
 • Mahluk
 • Fâni
Soru 12

“Allah ve sıfatları dışında kalan her şey” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cezbe
 • Mâsivâ
 • Fenafillah
 • Cevamiulkelim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kelamcıların madde ile ilgili görüşlerinden biridir?

 • Ezeli ve ebedidir.
 • Var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymaz.
 • Atomların tesadüfen bir araya gelmesinden oluşur.
 • Allah’ın yaratmasıyla oluşmuştur.
REKLAM
Soru 14

Tüm varlıkları madde ile açıklayan ve maddenin ötesinde, gözle görülmeyen bir manevi öğenin ya da ruhun varlığını inkâr eden anlayışa ne ad verilir?

 • Materyalizm
 • Monoteizm
 • Deizm
 • Teizm
Soru 15

Herhangi bir akıl yürütme ve delillendirmeye ihtiyaç duymadan, doğrudan doğruya zihinde oluşan ve reddedilmesi mümkün olmayan bilgiye zaruri bilgi adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zaruri bilgilere örnek verilemez?

 • Ateş yakıcıdır.
 • Görülen şey vardır.
 • Çok gezen çok bilir.
 • Bütün, parçasından büyüktür.
Soru 16

İman özü itibari ile bilinçli bir tasdik, benimseme ve kabullenme eylemidir; bu anlamda kelamcılar da tasdik gerçekleşmeksizin soyut olarak bilmeyi imanla özdeşleştirmekten kaçınmışlardır.
Bu cümlede aşağıdaki konulardan hangisi anlatılmaktadır?

 • İman-amel ilişkisi
 • İman-bilgi ilişkisi
 • İman-ahlak ilişkisi
 • İmanın artıp eksilmesi
Soru 17

Mükelleflerin fiil ve davranışları ile ilgili farz, vacip ve sünnet gibi nitelemeler ortaya koyan dini hitaba ne ad verilir?

 • Hüküm
 • Haber
 • İçtihat
 • Kefaret
Soru 18

Kişi itikadî hükümlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmazsa iman etmiş olamaz.
Bu cümle itikadî hükümlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Açıklık
 • Kesinlik
 • Değişmezlik
 • Bölünmezlik
Soru 19

Muhal ve müstahil kavramları aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır?

 • Mümteni
 • Mümkin
 • Vacip
 • Kadim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “vâcib li-zâtihi”nin özelliklerinden biri değildir?

 • Ezelidir.
 • Ebedidir.
 • Mümkin bir varlıktır.
 • Bileşik bir varlık değildir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDBACBCDABDACBADAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler