Kelam 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Din ve dini yorum arasındaki temel farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Din evrenseldir, dinî yorumlar bölgeseldir.
 • Din tekdir, dinî yorum ise birden fazla olabilir.
 • Dinin hükümleri değişebilir, dinî yorumlar değişmez.
 • Din bağlayıcıdır, dinî yorumlar ise herkesi bağlamaz.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde bulunan temel esaslardan biri değildir?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak
 • Mitoloji
SORU 3

Kur’an’da Allah’ın zatı ve ahiret inancı ile ilgili bazı ayetler insanlar tarafından farklı farklı şekillerde anlaşılıp yorumlanmıştır.
Bu cümleye göre dinin anlaşılmasındaki yorum farklılığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinî metinler
 • Hilafet ve siyaset
 • Yabancı kültürler
 • Müslümanlar arasındaki çekişmeler
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Ehli Sünnetin kollarından biri değildir?

 • Matüridilik
 • Nizarilik
 • Eşarilik
 • Seleflik
SORU 5

• Kurucusu Hasan Sabbah’tır.
• XII. Yüzyılda Selçuklular döneminde ortaya çıkmıştır.
• İslam dünyasına siyasi ve dini yönden ciddi tehdit oluşturmuştur.
• Esrar içirilen fedaileri devlet adamlarına suikastlar düzenlemiştir.
Hakkında bilgi verilen siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haşhâşîler
 • Haricîler
 • Caferîler
 • Selefîler
SORU R
SORU 6

“El-Menzile beynel menzileteyn” ilkesi aşağıdaki itikadi mezheplerden hangisine aittir?

 • Şia
 • Cebriye
 • Mürcie
 • Mutezile
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Maturidilik mezhebinin yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?

 • Türkiye
 • İran
 • Pakistan
 • Hindistan
SORU 8

“Mesâil” kavramı kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisini ifade eder?

 • Amaçlarını
 • Akli delillerini
 • Ana konularını
 • Yardımcı kaynaklarını
SORU 9

Kâinat, tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına göre işleyen bir sistemdir. (Deizm)
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu görüşün yanlış olduğunu vurgular?

 • “Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O, her an yaratma halindedir.”
  (Rahmân suresi, 29. ayet)
 • “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin…”
  (Mülk suresi, 3. ayet)
 • “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı…”
  (Bakara suresi, 29. ayet)
 • “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, ancak O vardır; …”
  (Bakara suresi, 255. ayet)
SORU 10

Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deizm
 • Politeizm
 • Agnostisizm
 • Pozitvizim
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin kurucusu olarak kabul edilir?

 • Emile Durkheime
 • Jean Jack Rousso
 • Bertrant Russel
 • Aguste Comte
SORU 12

İslam düşüncesinde zındıklık ve mülhidlik kavramları aşağıdaki akımlardan hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

 • Müşrik
 • Ateizm
 • Gnostisizm
 • Teizm
SORU 13

• Hristiyanlıktaki yanlış tanrı inancına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Temelleri Schopenhauer tarafından atılmıştır.
• En önemli temsilcisi Nietzsche’dir.
Bu bilgilerde anlatılan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sekülarizm
 • Satanizm
 • Nihilizm
 • Ateizm
SORU 14

İyimserlik demek olup iyinin ve iyiliğin bir bütün olarak ve uzun vadede kötüye ve kötülüğe baskın çıktığı ya da çıkacağı görüşüdür.
Hakkında bilgi verilen bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 • Optimizm
 • Pesimizm
 • Hümanizm
 • Sekülarizm
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Satanistler ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Dinleri ve kutsal kitapları reddederler.
 • Kendilerini açıkça belli ederler.
 • Ayinlerde kedi kurban ederler.
 • Dini ibadetlerle alay ederler.
SORU 16

• İslam’da kabul edilmeyen ve özü itibarıyla ahirete imanı devre dışı bırakan bir anlayıştır.
• Ruhun ölümsüzlüğü inancının bazı dinlerdeki yansıması olarak da görülür.
Bu bilgilerde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Satanizm
 • Sekülarizm
 • Hümanizm
 • Reenkarnasyon
SORU 17

Kötülük problemi ile ilgili olarak felsefe tarihinde süregelen sorulardan biri de; “Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor?” sorusudur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu soruya cevap niteliğindedir?

 • “Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O’nun, her şeye gücü yeter. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır…”
  (Mülk suresi, 1 ve 2. ayetler)
 • “Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.”
  (En’âm suresi, 103. ayet)
 • “… De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
  (Zümer suresi, 9. ayet)
 • “Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştuklarından dolayı; inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız…”
  (Âl-i İmrân suresi, 15
  1. ayet)
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulanan yalancı peygamberlerden biridir?

 • Amr ibnü’l As
 • Varaka b. Nevfel
 • Abdullah b. Selül
 • Müseylimetü’l-Kezzab
SORU 19

Kur’an’ın matematiksel sistemi var diyerek “19 mucizesi”ni ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Esved el-Ansi
 • Ahmet Kadıyani
 • Reşad el Halife
 • Tuleyha el-Esedi
SORU 20

“Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? …”
(En’âm suresi, 93. ayet)
Bu ayette aşağıdaki yanlış davranışlardan hangisi eleştirilmektedir?

 • Hurafeleri din gibi göstermek
 • Peygamberlik iddiasında bulunmak
 • Bir peygamberi diğerlerinden üstün tutmak
 • Başkalarının kutsallarına saygısız davranmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABADBCACDBCABDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kelam 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Kelam 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kelam 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kelam 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kelam 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kelam 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kelam 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kelam 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kelam 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 31 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kelam 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kelam 2 soruları toplamda 57 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kelam 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kelam 2 testinin başarı yüzdesi %67. Sınava katılan 57 öğrenci arasından sadece 38 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 2.65 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kelam 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler