GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi J. Dalton tarafından ileri sürülen atom modelinde yer almaz?

 • A) Her bir element atomlardan oluşur.
 • B) Atomlar bölünemeyen çok küçük taneciklerdir.
 • C) Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır.
 • D) Elektronlar çekirdek çevresinde belirli yörüngelerde hareket eder.
SORU 2

Atomda bulunan tanecikler aşağıda verilmiştir.
I. Elektron
II. Proton
III. Nötron
Bu taneciklerden hangileri yüksüzdür?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III.
SORU 3

Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • A) dalga boyu
 • B) ışık hızı
 • C) frekans
 • D) genlik
SORU 4

Temel hal elektron dizilimleri verilen atomlardan hangisinin periyodik cetveldeki yeri yanlıştır?

 • A) 5B 1s2 2s2 2p1 2. periyot 3A
 • B) 6C 1s2 2s2 2p2 2. periyot 8A
 • C) 11Na 1s2 2s2 2p6 3s1 3. periyot 1A
 • D) 12Mg 1s2 2s2 2p6 3s2 3. periyot 2A
SORU 5

Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması hangi seçenekte yanlıştır?
İyonlar <-----> Bileşik adı

 • A) Na+CI- <-----> Sodyum klorür
 • B) Fe2+ I - <-----> Demir(II) iyodür
 • C) Mg2+ F- <-----> Magnezyum florür
 • D) Sn2+ Br- <-----> Kalay(IV) bromür
SORU 6

Yukarıdaki periyodik sistem kesi tinde yerleri belirtilen X, Y veZ elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe sıra lanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) X > Y > Z
 • B) Y > X > Z
 • C) Z > X > Y
 • D) Z > Y > X
SORU 7

Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
Yaygın adı <-----> Formül

 • A) Kezzap <-----> HNO3
 • B) Sirke asidi <-----> CH3COOH
 • C) Tuz ruhu <-----> HBr
 • D) Sönmüş kireç <-----> Ca(OH)2
SORU 8

3 mol O2 molekülü kaç gramdır? (O:16 g/mol)

 • A) 96
 • B) 112
 • C) 128
 • D) 144
SORU 9

Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin basit formülü yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü <-----> Basit formül

 • A) C6H6 <-----> CH
 • B) C2H6 <-----> CH3
 • C) C3H6 <-----> CH2
 • D) C4H8 <-----> C2H4
SORU 10

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlıştır?

 • A) C(k)+O2(g)→CO2(g) çözünme-çökelme
 • B) HCI(suda) +NaOH(suda)→ NaCI(suda)+H2O(s) asit-baz
 • C) 2Fe(k) +6HCI(suda)→2FeCI3(suda)+3H2(g) yükseltgenme-indirgenme
 • D) 2Mg(k) +O2(g) → 2MgO(k) yanma
SORU 11

Karbon ve hidrojenden oluştuğu bilinen bir bileşiğin 1 mol’ü tam verimle yakıldığında 3 mol CO2 ve 3 mol H2O gazları açığa çıkmaktadır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) C2H4
 • B) C3H6
 • C) C4H8
 • D) C5H10
SORU 12

Aşağıdaki tepkimede maddelerden birinin katsayısı yanlış verilmiştir. Fe2O3 + 3HCI → 2FeCI3 + 3H2O
Bu tepkimede hangi maddenin katsayısı 6 rakamı ile değiştirilirse tepkime denkleşmiş olur?

 • A) Fe2O3
 • B) HCI
 • C) FeCI3
 • D) H2O
SORU 13

Na, Mg, AI ve Ca elementlerinden eşit mol sayısında alınıp yeterli miktarda HCI çözeltisi ile tepkimeye sokulmaktadır. Açığa çıkan Hs2 gazının kütlesi hangi tepkimede en büyüktür?

 • A) Na + HCI → NaCI + 1/2 H2
 • B) Mg + 2HCI → MgCI2 + H2
 • C) AI + 3HCI → AICI3 + 3/ 2H2
 • D) Ca + 2HCI → CaCI2 + H2
SORU 14

Gazların özellikleriyle ilgili;
I. Gaz karışımları heterojendir.
II. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluklar sıvı faza göre fazladır.
III. Maddenin en düzensiz halidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 15

38 cmHg kaç atm (atmosfer) basınca eşittir?

 • A) 0,5
 • B) 1
 • C) 1,5
 • D) 2
SORU 16

Şekildeki sürtünmesiz serbest pistonlu kapta He gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Gazın hacmi iki katına çıkar.
 • B) Gazın kinetik enerjisi artar.
 • C) Gazın basıncı iki kat artar.
 • D) Gazın özkütlesi azalır.
SORU 17

Hacmi 11,2 litre olan cam bir kabın içinde 273 K de 0,5 mol Ne gazı bulunmaktadır.
Bu gazın basıncı kaç atm’dir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 18

X ve Y gazları eşit bölmeli cam boru ile birbirine bağlanmıştır. A ve B muslukları aynı anda açıldığında gazlar C noktasında karşılaşmaktadırlar.
Karşılaşma noktasının A musluğuna yaklaşması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
I. X gazının sıcaklığını değiştirmeden Y gazını ısıtmak
II. Y gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
III. X gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların aranılan özelliklerinden değildir?

 • A) Çevreye zarar vermemesi
 • B) Kritik sıcaklığı yüksek olması
 • C) Metallerle tepkimeye girmemesi
 • D) Yanıcı maddelerden yapılması
SORU 20

Yukarıdaki sabit hacimli kapalı kapta eşit mollerde He ve CH4 gazları bulunmaktadır.
CH4 gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre toplam basınç kaç atm’dir?

 • A) 10
 • B) 8
 • C) 6
 • D) 4
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCBDDCADABBCAACACDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
3 kişi oy kullandı
Online Testler