GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 3 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?

 • A) Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k)
 • B) Cu(k) → Cu2+ (suda) + 2e-
 • C) Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k)
 • D) 2H+ (suda) + 2e- → H2 (g)
SORU 2

Flor (F) bütün bileşiklerinde sadece -1 yükseltgenme basamağında bulunur.
Verilen bilgiye göre, OF2 bileşiğindeki oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır?

 • A) -2
 • B) -1
 • C) +1
 • D) +2
SORU 3

Şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil çalışırken elektronların akış yönü numaralandırılmış hangi ok yönünde olur?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 4

Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k) E°=-0,76V
F2+ (suda) + 2e- → Fe(k) E°=-0,44V
Ag+ (suda) e- → Ag(k) E°=+0,79V
Standart indirgenme potansiyelleri verilen türlerden hangisinin metalik aktifliği en fazladır?

 • A) Mg
 • B) Zn
 • C) Fe
 • D) Ag
SORU 5

Cu2+ (suda) 2e- → Cu(k) E°=+0,34V
Zn2+ (suda) 2e- → Zn(k) E°=-0,76 V olduğuna göre;
Zn(k) + Cu2+ (suda) → Zn2+ + Cu(k)
tepkimesinin standart hücre potansiyeli E°hücre kaç volt olur?

 • A) -1,1
 • B) -0,42
 • C) +1,1
 • D) +0,42
SORU 6

Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E°=-0,76 V
Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Yukarıda verilen yarı tepkimeler ve standart indirgenme potansiyellerine göre hücre diyagramı
Mg(k) | Mg2+ ||Zn2+(suda) | Zn(k)
şeklinde olan pilin standart potansiyeli kaç volttur?

 • A) –1,61
 • B) – 3,13
 • C) +1,61
 • D) +3,13
SORU 7

Pil düzeneği oluşturulurken kullanılan elektrotların standart elektrot potansiyelleri(E°), _________ sıcaklık ve __________ basınçta, elektrolit derişimlerinin 1 M olduğu durumda ölçülür.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) 20 °C, 1 atm
 • B) 25 °C, 1 atm
 • C) 10 °C, 2 atm
 • D) 0 °C, 2 atm
SORU 8

Bir miktar saf su elektroliz edildiğinde anotta ve katotta toplam 180 cm3 gaz toplamaktadır.
2H2O(s) ↔ 2H2(g)+O2(g)
Buna göre, elektroliz sonucunda katotta toplanan hidrojen gazı kaç cm3 olur?

 • A) 60
 • B) 80
 • C) 100
 • D) 120
SORU 9

I. NaCI(k)
II. NaCI(s)
III. NaCI(suda)
Yukarıdakilerden hangileri elektroliz edilebilir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 10

Korozyonu önlemek amacıyla metal yüzeylerin çinko ile düzgün ve çok ince olacak şekilde kaplanmasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) galvanizleme
 • B) paslanma
 • C) katodik koruma
 • D) saflaştırma
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi karbon elementinin allotropu değildir?

 • A) Elmas
 • B) Grafit
 • C) Trityum
 • D) Fulleren
SORU 12

Aşağıda yapı formülü verilen bileşiklerden hangisinde bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir?

 • A) H ▬ F
 • B) H ▬ CI
 • C)
 • D)
SORU 13

Lewis formülü yandaki gibi olan NH3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) AX3
 • B) AX4
 • C) AX3E
 • D) AX2E2
SORU 14

Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?

 • A) NaCI
 • B) HNO3
 • C) NH3
 • D) C6H12O6
SORU 15

Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde ait oldukları organik bileşik sınıfı yanlış yazılmıştır?
Bileşik formülü <-----> Bileşik sınıfının adı

 • A) CH3 ▬ CH2 ▬ OH <----> Alkol
 • B) CH3 ▬ Br <-----> Alkil halojenür
 • C)
 • D)
SORU 16

Aşağıda verilen bileşik çiftlerinin hangisinde zincir-dallanma izomerisi yoktur?
I <-----> II

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 17

Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi diklorbenzen bileşiğinin konum izomerleridir?
I <-----> II

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 18

Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
I. Kapalı formülleri aynıdır.
II. Birbirinin zincir-halka izomeridir.
III. ikiside doymuş hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 19

Yapısında sadece bir tane OH grubu içeren alkoller _________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) monoalkol
 • B) dialkol
 • C) polialkol
 • D) eter
SORU 20

CH3CH2CHO bileşiğinin fonksiyonel grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ▬ H
 • B) ▬ O ▬
 • C)
 • D)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDAACCBDDACDCDDABBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler