GİRİŞ/KAYIT

Kimya 4 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?

 • A) Linyit
 • B) Taş kömürü
 • C) Antrasit
 • D) Fenol
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?

 • A) Petrol
 • B) Doğal gaz
 • C) Jeotermal su
 • D) Taş kömürü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kömür kullanımının sakıncalarından değildir?

 • A) Yanmaları sonucu oluşan gazlar asit yağmurlarına neden olur.
 • B) Yanma sonucu hava kirliliğine neden olur.
 • C) Yanma sonucunda açığa çıkan ağır metaller canlılara zarar verir.
 • D) Kömür tabakalarının yeraltında durması toprağın kirlenmesine neden olur.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafineride işlenmesi sonucunda açığa çıkan bir ürün değildir?

 • A) Turba
 • B) Mazot
 • C) Asfalt
 • D) Parafin
SORU 5

Organik bileşiklerin yapısında en çok bulunan elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) K ve O
 • B) C ve H
 • C) S ve F
 • D) N ve B
SORU 6

Düz zincirli olduğu bilinen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?

 • A) C2H4 (eten)
 • B) C3H4 (propin)
 • C) CH4 (etan)
 • D) C3H8 (propan)
SORU 7

Yukarıda organik bileşiklerin açık yapıları verilmiştir.
Buna göre, kaç tanesi hidrokarbondur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 8

Etin ya da asetilen olarak adlandırılan organik bileşiğin açık formülü hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

Aşağıda bazı enerji kaynakları ve bunların üçü ile ilgili cümle verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Biyoyakıt
III. Jeotermal enerji
IV. Fosil yakıt
_________ bitkilerin çeşitli aşamalardan geçirilerek yakıt amaçlı kullanılmasıdır.
_________ yeraltı sularından elde edilir.
_________ evlerin çatılarına yerleştirilen panellerle su ısıtmada kullanılmaktadır.
Kaç numaralı enerji kaynağının ilgili cümlesi yoktur?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?

 • A) Fosil yakıtlar
 • B) Rüzgar enerjisi
 • C) Güneş enerjisi
 • D) Bitki kökenli yakıtlar
SORU 11

Bitkilerin, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile oluşan ve yakıt amaçlı kullanılabilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Metanol ve etanol
 • B) LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı)
 • C) Mazot ve benzin
 • D) Linyit ve antrasit
SORU 12

Disakkaritlerin oluşum tepkimeleri;
Glikoz + _________ → Maltoz + su
Glikoz + _________ → Sakkaroz + su
Glikoz + _________ → Laktoz + su
şeklinde verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan (___________) yerlere seçenekteki maddeler doğru yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • A) Glikoz
 • B) Nişasta
 • C) Fruktoz
 • D) Galaktoz
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi yağların molekül yapısında bulunan bir element değildir?

 • A) Karbon
 • B) Oksijen
 • C) Hidrojen
 • D) Kükürt
SORU 14

Amino asitlerin amino (- NH2) ve karboksil (- COOH) kısımlarının birleşerek aradan bir su molekülünün çıkmasıyla devam eden tepkime sonucu oluşan polimerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Protein
 • B) Nişasta
 • C) Yağ asidi
 • D) Selüloz
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi su arıtım sürecinde kullanılan bir yöntem olamaz?

 • A) Oksijen giderme
 • B) Çamur giderme
 • C) Renk giderme
 • D) Sertlik giderme
SORU 16

Gıda katkı maddeleri ile ilgili;
I. Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara eklenebilir.
II. Yönetmeliklerde belirtildiği kadar kullanılabilir.
III. Gıdaları renklendirmek amacıyla kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 17

Sabun ve deterjan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

 • A) Hidrofil ve hidrofob uçlar içerirler.
 • B) Suyun yüzey gerilimini değiştirmezler.
 • C) Sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
 • D) Suda çözünmeyen kirleri çözünür hale getirirler.
SORU 18

Aşağıda verilenlerden hangisi polimer değildir?

 • A) Polialkol
 • B) Polietilen tetraftalat
 • C) Polivinilklorür
 • D) Polietilen
SORU 19

Ambalajların üzerinde yandaki sembolü gördüğümüzde ambalajın geri dönüşüm için uygun olduğunu anlarız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?

 • A) Geri dönüşüm sembolü içeren ürünler tercih etmek
 • B) Geri dönüşüm sembolü içeren paketleri geri dönüşüm kutularına atmak
 • C) Geri dönüşümün ham madde ihtiyacını azalttığı konusunda insanları bilgilendirmek
 • D) Geri dönüşüm sembolü bulunan plastik şişeleri kullandıktan sonra doğaya atmak
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi camı oluşturan ana maddeler içinde yer almaz?

 • A) SiO2
 • B) Na2CO3
 • C) CO2
 • D) CaCO3
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDABCBCDAABDAADBADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
4 kişi oy kullandı
Online Testler