Kimya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?

 • Linyit
 • Taş kömürü
 • Antrasit
 • Fenol
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?

 • Petrol
 • Doğal gaz
 • Jeotermal su
 • Taş kömürü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kömür kullanımının sakıncalarından değildir?

 • Yanmaları sonucu oluşan gazlar asit yağmurlarına neden olur.
 • Yanma sonucu hava kirliliğine neden olur.
 • Yanma sonucunda açığa çıkan ağır metaller canlılara zarar verir.
 • Kömür tabakalarının yeraltında durması toprağın kirlenmesine neden olur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafineride işlenmesi sonucunda açığa çıkan bir ürün değildir?

 • Turba
 • Mazot
 • Asfalt
 • Parafin
Soru 5

Organik bileşiklerin yapısında en çok bulunan elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • K ve O
 • C ve H
 • S ve F
 • N ve B
REKLAM
Soru 6

Düz zincirli olduğu bilinen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?

 • C2H4 (eten)
 • C3H4 (propin)
 • CH4 (etan)
 • C3H8 (propan)
Soru 7

Yukarıda organik bileşiklerin açık yapıları verilmiştir.
Buna göre, kaç tanesi hidrokarbondur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Etin ya da asetilen olarak adlandırılan organik bileşiğin açık formülü hangisidir?

Soru 9

Aşağıda bazı enerji kaynakları ve bunların üçü ile ilgili cümle verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Biyoyakıt
III. Jeotermal enerji
IV. Fosil yakıt
_________ bitkilerin çeşitli aşamalardan geçirilerek yakıt amaçlı kullanılmasıdır.
_________ yeraltı sularından elde edilir.
_________ evlerin çatılarına yerleştirilen panellerle su ısıtmada kullanılmaktadır.
Kaç numaralı enerji kaynağının ilgili cümlesi yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?

 • Fosil yakıtlar
 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Bitki kökenli yakıtlar
Soru 11

Bitkilerin, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile oluşan ve yakıt amaçlı kullanılabilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Metanol ve etanol
 • LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı)
 • Mazot ve benzin
 • Linyit ve antrasit
Soru 12

Disakkaritlerin oluşum tepkimeleri;
Glikoz + _________ → Maltoz + su
Glikoz + _________ → Sakkaroz + su
Glikoz + _________ → Laktoz + su
şeklinde verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan (___________) yerlere seçenekteki maddeler doğru yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Glikoz
 • Nişasta
 • Fruktoz
 • Galaktoz
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yağların molekül yapısında bulunan bir element değildir?

 • Karbon
 • Oksijen
 • Hidrojen
 • Kükürt
REKLAM
Soru 14

Amino asitlerin amino (- NH2) ve karboksil (- COOH) kısımlarının birleşerek aradan bir su molekülünün çıkmasıyla devam eden tepkime sonucu oluşan polimerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Protein
 • Nişasta
 • Yağ asidi
 • Selüloz
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi su arıtım sürecinde kullanılan bir yöntem olamaz?

 • Oksijen giderme
 • Çamur giderme
 • Renk giderme
 • Sertlik giderme
Soru 16

Gıda katkı maddeleri ile ilgili;
I. Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara eklenebilir.
II. Yönetmeliklerde belirtildiği kadar kullanılabilir.
III. Gıdaları renklendirmek amacıyla kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 17

Sabun ve deterjan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

 • Hidrofil ve hidrofob uçlar içerirler.
 • Suyun yüzey gerilimini değiştirmezler.
 • Sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
 • Suda çözünmeyen kirleri çözünür hale getirirler.
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi polimer değildir?

 • Polialkol
 • Polietilen tetraftalat
 • Polivinilklorür
 • Polietilen
Soru 19

Ambalajların üzerinde yandaki sembolü gördüğümüzde ambalajın geri dönüşüm için uygun olduğunu anlarız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?

 • Geri dönüşüm sembolü içeren ürünler tercih etmek
 • Geri dönüşüm sembolü içeren paketleri geri dönüşüm kutularına atmak
 • Geri dönüşümün ham madde ihtiyacını azalttığı konusunda insanları bilgilendirmek
 • Geri dönüşüm sembolü bulunan plastik şişeleri kullandıktan sonra doğaya atmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi camı oluşturan ana maddeler içinde yer almaz?

 • SiO2
 • Na2CO3
 • CO2
 • CaCO3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDABCBCDAABDAADBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?