Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Canlıların kullandığı enerji ile ilgili;
I. Tüm canlıların kullanabildiği enerji olan ATP’nin asıl kaynağı Güneş’tir.
II. Yeşil bitkiler fotosentezin başlangıç tepkimelerinde güneş ışınlarının enerjisinden yararlanarak sentezlediği ATP’yi fotosentezin daha sonraki tepkimelerinde kullanarak organik besin maddesi sentezler.
III. Besin maddelerindeki kimyasal bağlar, canlıların hücrelerinde solunum tepkimeleri sırasında, enzimlerin kontrolünde kademeli olarak yıkılır ve açığa çıkan enerji hücreye zarar vermeden kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 2

Canlı organizmalarda ATP;
I. substrat seviyesinde,
II. oksidatif,
III. foto
fosforilasyon çeşitleri ile üretilebilir.
Buna göre bir insanın çizgili kas hücrelerinde verilen ATP üretim şekillerinden hangileri gerçekleşebilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III
Soru 3

Yukarıda ökaryot bir hücreye ait kloroplast şematize edilmiştir.
Şekilde verilen yapılardan hangisinde fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları gerçekleşir?

 • Granum
 • Tilakoit
 • Stroma
 • Ara lamel
Soru 4

Aşağıda fotosentezin genel denklemi verilmiştir.
CO2 + 2H2X + Işık --Klorofil--> (CH2O) + H2O + 2X
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

 • Tüm fotosentez tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak su kullanılmaz.
 • Fotosentez tepkimelerinde her zaman glikoz açığa çıkar.
 • Fotosentez tepkimelerinde açığa çıkan oksijen gazı diğer organizmalar tarafından kullanılır.
 • Fotosentez yapabilen tüm canlı hücrelerde kloroplast organeli bulunur.
Soru 5

Yukarıda üç farklı pigment tarafından soğurulan ışığın dalga boyu gösterilmektedir.
Grafiğe göre;
I. Karotenoitler 500 nm dalga boyunun üzerindeki ışığı soğuramazlar.
II. Klorofil a tüm dalga boylarında klorofil b’den ışığı daha fazla soğurur.
III. Klorofil b ışığı en fazla 400 – 500 nm dalga boyu arasında soğurur.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen moleküllerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde üretilmez?

 • Mineral
 • Glikoz
 • Yağ asidi
 • Amino asit
Soru 7

Yukarıda fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarının bir kısmı şematize edilmiştir.
Şekle göre;
I. Tilakoit boşlukta bulunan hidrojen iyonları ATP sentaz aracılığıyla stromaya geçerken ATP üretir.
II. Fotosistem I ve fotosistem II ışığı soğurarak reaksiyonun gerçekleşmesini sağlar.
III. Suyun parçalanması (fotolizi) ile oksijen gazı açığa çıkar.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 8

Aşağıda verilen moleküllerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde üretimi sırasında azotlu tuzların kullanılmasına gerek yoktur?

 • Amino asit
 • Glikoz
 • Organik baz
 • Vitamin
Soru 9

Yukarıda fotosentez tepkimeleri özetlenmiştir.
Buna göre şekilde verilen K, L ve M yerine getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisidir?
K <-----> L <-----> M

 • Su <-----> NADPH <-----> ATP
 • Su <-----> Karbondioksit <-----> Oksijen
 • NADPH <-----> Karbondioksit <-----> Su
 • ATP <-----> NADPH <-----> Su
Soru 10

Fotosentez hızı ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?

Soru 11

Kemosentez yapabilen bir canlıda aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz?

 • DNA
 • Klorofil
 • Ribozom
 • Sitoplazma
Soru 12

I. Bitkiler
II. Bakteriler
III. Arkeler
Yukarıda verilen canlı âlemlerinden hangilerinde kemosentez yapabilen canlı türleri bulunur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 13

İnsanda çizgili kaslarda laktik asit fermantasyonu sonucu açığa çıkan laktik asit kişide;
I.ağrı
II.yorgunluk
III.uyku
durumlarından hangilerinin görülmesine sebep olabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sütten fermantasyonla elde edilen bir ürün değildir?

 • Kefir
 • Puding
 • Yoğurt
 • Kımız
Soru 15

Mitokondri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Çift katlı zar sistemine sahiptir.
 • Dış zarı düzdür, iç zarı ise girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir.
 • Grana ve stroma olmak üzere iki kısımdan oluşur.
 • Kendine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.
Soru 16

Yukarıda canlı yoğurt bakterileri ve bira mayası hücreleri ile yapılan bir deney şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Bir süre sonra hassas bilye 1 yönüne kayar.
 • Yoğurt bakterilerinin konulduğu ortamdaki termometrenin derecesi artarken, bira mayasının konulduğu ortamdaki termometrenin derecesi artmaz.
 • Yoğurt bakterilerinin konulduğu ortamdaki glikoz çözeltisinin miktarı değişmezken, bira mayasının konulduğu ortamdaki termometrenin derecesi azalır.
 • Bir süre sonra her iki kaptaki pH değeri artar.
Soru 17

Aşağıda verilen olaylardan hangisi krebs döngüsü ve fermantasyon tepkimelerinde ortak olarak gerçekleşmez?

 • NAD+ nin hidrojenleri tutması
 • ATP üretimi
 • Enzim kullanımı
 • FADH2 molekülünün oluşması
Soru 18

ETS (elektron taşıma sistemi) ile ilgili;
I. Elektron taşıyıcı molekülleri ökaryot hücrelerde mitokondrinin kıvrımlı iç zarında, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında bulunur.
II. NADH+H+ ve FADH2 den yüksek enerjili elektronları alarak ve bir dizi indirgenme yükseltgenme tepkimesinden geçirerek sistem boyunca taşır.
III. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 19

Yukarıda enerji verici organik bileşiklerin hücre solunumuna giriş yerleri şematize edilmiştir.
Buna göre amino asitlerin hücre solunumuna katılabilmesi için amino asitin yapısından ayrılan M ile gösterilen inorganik madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amonyak
 • Karbondioksit
 • Su
 • Hidroklorik asit
Soru 20

Fotosentez ve hücresel solunumda aşağıdakilerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?

 • Suyun açığa çıkması
 • Karbondioksitin kullanılması
 • ETS nin görev alması
 • Klorofilin ışığı soğurması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACADBACBDDBCADBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?